Tisztelt vásárlóink!
A 2020.07.01-én életbelépő változások miatt a belföldi adószámmal rendelkezők (cégek, egyéni vállalkozók, adószámmal rendelkező magánszemélyek, alapítványok, egyesületek, stb.) számára kiállított valamennyi számla adattartalmát be kell küldeni a NAV-nak, az áfatartamtól függetlenül. Ezért kérjük ha ön rendelkezik adószámmal (nem azonos a magánszemélyek adóazonosítójával) a megrendelésen  minden esetben tüntesse fel! Ennek hiányában nem áll módunkban számlát kiállítani, így a megrendelést sem tudjuk teljesíteni. 

Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Szerkesztő
Cím
Alcím
Kiadó

Irodalomelmélet

Főkategória >Irodalomelmélet

Sorrend:

-25%
A diszkurzus hermeneutikája
Ha igaz, hogy a hermeneutika véget ér az önmegértésben, oly módon kell igazolnia ezen kijelentés szubjektivizmusát, hogy kimondja: önmagunk megértése szöveg előtt való megértés. Ennek megfelelően valamely szempont elsajátítása egyben egy másik szempont elsajátításának a megtagadása. Az elsajátítás annyit tesz, hogy az, ami idegen sajáttá válik. Az elsajátítás nyilván a szöveg dolga. Ám a szöveg dolga csak úgy válik sajátommá, hogy ha önmagam elsajátítását megtagadom: így engedem létezni a szö... 
2 100 Ft
Akció: 1 575 Ft
A korai humanizmus lírája   [NEM KAPHATÓ]
A korai humanizmus lírája

A tanulmánykötet a XV. század első felének és közepének szellemi forradalmát, a humanista költészet születését idézi fel, azt a forrongó világot, amelyben Janus Pannonius, a kötet első számú szereplőjének költészete kialakult. A szerző egy Janus verseit is tartalmazó kódexcsalád alapján helyezi bele költőnket az itáliai latin nyelvű költészet fejlődésébe. A könyv feltárja annak a hat epigrammának a történelmi hátterét, amelyeket Janus II. Pál pápáról írt. Az olvasó részt vehet egy ferrarai irodalomórán, hallhatja az újkor harci riadójának harsogását. Janus tanárának, Guarino Veronesenek latin nyelvtanát ismertetve a szerző megkísérli kinyomozni, miként válhat valaki költővé ennek a versbe szedett grammatikának a segítségével. Az utolsó tanulmány eggyel szaporítja Janus görögből fordított epigrammáinak számát.

 
1 100 Ft
-25%
A regény költészete – Németh László
Szitár Katalin A regény költészete Németh László A diszkurzív megközelítés homlokterében az irodalmi jelenség áll, különös tekintettel az emberi szómű a megnyilatkozás, a dialógus, a név, a jel-, a trópus- és történetképzés poiésziszének vizsgálatára. A prózanyelvi és versnyelvi alkotás diszkurzív vetületében a szó megjelenésmódjait eseményként taglalhatjuk, mely a cselekvés világában fogan meg és a szövegben, azaz a kulturális emlékezet közegében teljesedik ki, ahol ez a saját jövője felé ki... 
2 100 Ft
Akció: 1 575 Ft
-25%
A részek és az egész – Apollo Könyvtár 22.

Prudentius az ókori latin kereszténység legnagyobb költője. A késő ókor, amelyben a mai Európa megszületett, műveltségét tekintve egyaránt része az ókornak és a középkornak. Így Prudentiust, a nagy római költőt, aki római öntudattal ír és műveiben a klasszicitás minden lényegi ismérve megtalálható, ugyanakkor az első nagy középkori keresztény költővé teszi mindaz, ami költészetében más – de nem értéktelenebb –, mint az aranykori alkotókéban.

Ez a kötet Prudentius Cathemerion című, 12 himnuszból álló ciklusának szerkesztési elveit kísérli meg feltárni: miként valósul meg az általában igen hosszú versek részekre tagolódása, a részek egyensúlya és egységes egésszé való szerveződése. Fölveti a szimmetriajelenségek s a számarányok mint kompozíciós elvek ösztönös vagy eltervezett voltának irodalomelméleti kérdését. Végül a hispániai költő himnuszait belehelyezi a késő antik keresztény irodalom fejlődéstörténeti folyamatába.

 
1 500 Ft
Akció: 1 125 Ft
-25%
A szabadító költő
Nagy István monográfiája a neves orosz írónő Puskin-olvasatát elemzi. Egészen pontosan a Puskin-jelenségnek azt a felszabadító hatását, amely Cvetajeva sajátos, személyes, önéletrajzi olvasatában formálódott. A szerző mindenekelőtt alapos kultúrtörténeti elemzésnek veti alá annak okait, hogy a huszadik századi orosz Puskin-recepció miért kölcsönzött kitüntetett szerepet az életrajzi olvasatnak. Arról a jellegzetesen orosz nemzeti irodalmi hagyományról van szó, amelyben a keleti és a nyugati e... 
2 100 Ft
Akció: 1 575 Ft
-25%
A történetképző versidom
A szerzők és szerkesztők egyaránt feladatuknak tekintik a magyar- és a világirodalom eminens alkotásainak újraértelmezését a diszkurzív poétika által kínált megközelítés jegyében; keresik az együttgondolkodás lehetőségeit a magyar filológia és a modern filológiák között. Miként azt is, hogy a hazai tudományosságban kevésbé ismert irodalom- és kultúraelméleti értekezéseket magyar nyelven hozzáférhetővé tegyék. Soha nem találkoztam még költővel, aki a nyelvvel ily csodát művelt volna. Nála nyel... 
2 500 Ft
Akció: 1 875 Ft
-25%
Babits Mihály Esszék, tanulmányok, kritikák 1900–1911
Kritikai kiadás 
4 500 Ft
Akció: 3 375 Ft
Dosztojevszkij költői formái
Az irodalmi monográfia Dosztojevszkij újraolvasásához az író ún. kísérleti regényének, A kamasznak az interpretációjával igyekszik hozzájárulni.  
1 700 Ft
-25%
  Egy rejtélyes középkori enciklopédia – Apollo Könyvtár 31.
Virgilius Grammaticusnak két műve maradt ránk: az Epitomae (tizenkét kivonat) és az Epistolae (nyolc levél Julius Germanus diakónushoz). Az írások témája alapvetően a latin nyelvtan: tárgyalja a betűket, szótagokat, szófajokat, mondatrészeket, a verselés szabályait stb. A prózai kereten túl azonban különös, olykor a nyelvészettől meglehetősen távol álló tanok sajátos egyvelegét tárja elénk; humoros, sokszor bizarr példákkal illusztrálja a nyelvi jelenségeket, sosem létezett tekintélyekre, mes... 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
-25%
Elbeszélések XIII. 1888

Mikszáth Kálmán életművének teljes kritikai kiadása a magyar irodalomtudomány egyik nagy vállalkozása, amelynek munkálatai sajnálatos módon nemigen haladhattak előre az elmúlt években. Az elbeszélések XIII. kötetének hiánya különösen fájdalmas, hiszen kimaradt kötetről van szó: a sorozat első 38 kötete, valamint a 40. és 41. kötete látott eddig napvilágot, amelyekhez még a publicisztikai írások csatlakoznak az 50. sz. kötettől kezdődően. Következésképpen e könyv megjelenésével a sorozat a 41. kötetig teljes lesz. Az életmű kritikai kiadása műfaji szempontok alapján csoportosítja a műveket, az egyes műfaji sorozatokon belül (Regények, Levelek, Elbeszélések és Cikkek, karcolatok) az egyes írásokat keletkezésük kronológiai sorrendjében közli. A 39. kötet Mikszáth Kálmán 1888-ban írt elbeszéléseit tartalmazza. Az érett Mikszáth novelláiról van tehát szó, amelynek kiadása annál is fontosabb, mert A jó palócok utáni novellisztikának a Mikszáthról szóló kritikai diskurzusban játszott alárendelt szerepe (annak ellenére, hogy a kis formák jelentőségét többen is hangsúlyozták már) nem kis mértékben magyarázható azzal, hogy ezeknek az éveknek a novellatermése, megbízható kiadások hiányában, a regényekkel ellentétben nem könnyen hozzáférhető.

 
2 300 Ft
Akció: 1 725 Ft
-25%
Elbeszélések XVI. 1893–1897
Fontosságát nemcsak az adja, hogy jelentős lépést jelent a kritikai összkiadáson belül legalább a szűkebben vett szépirodalmi szövegek közlésének befejezése felé, hanem hogy az érett novellisztikának olyan jelentőségű darabjait tartalmazza, mint A ló, a bárányka és a nyúl vagy A piros harangok. A főszöveg tizenhárom novellát tartalmaz (A ló, a bárányka és a nyúl; A táborszernagy halála; A szerencse pongyolában; A paraszt kontesz; A diplomata; A piros harangok; Chorin császári biztos; Szegény ... 
2 500 Ft
Akció: 1 875 Ft
-25%
Elbeszélések XVII. 1898–1903
mikor hozzákezdtünk, hogy Mikszáth Kálmán kései novelláit sajtó alá rendezve befejezzük a Krk Elbeszélések sorozatát, támaszkodhattunk a Bisztray Gyula által elvégzett gyűjtésre, sőt három kötettervére is. Azonban már első nekifutásra kiderült, hogy az általa tervezett 43–45. kötetek meglehetősen egyenetlen terjedelmi eloszlást eredményeznének, hiszen azok a tervek a 43. és a 45. kötetbe mintegy 10, míg a 44-ikbe mintegy 30 írást szántak. Ráadásul a szövegkritikai apparátus a legutolsó évekbe... 
3 500 Ft
Akció: 2 625 Ft
-25%
József Attila és az istenek
József Attila kezdeti, istenét kereső és áhító versei után már egész fiatalon ráébred, hogy számára nem érvényes a bibliai Mindenható, a keresztyén tanítás szerint sorsok felett magasan trónoló és az ember gondjaival kevésbé törődő istenkép, különös tekintettel a keresztyénség véres századaira. Nem egyedülálló, minden intellektust próbára tevő kényszer, hogy saját elképzelése szerint alakítsa ki azt az istenképet, amelyet gondolatai és érzelmei középpontjába képes állítani. Sz. Nagy Csaba... 
1 700 Ft
Akció: 1 275 Ft
-25%
  Műhely a lehetetlenséghez – Eszmetörténeti könyvtár 4.
Bibó István és Ravasz László vő és após szellemi és személyes kapcsolatának vizsgálata rendkívül összetett feladat, mert e két nagyformátumú gondolkodó közvetlenül kevés esetben hatott egymásra. Közös szellemi gyökereik, előfeltevéseik és a mindkettejüket foglalkoztató problémák révén azonban kimutathatóak a közös reflexiók. Tóth-Matolcsi László megkísérli feltárni többek között a két gondolkodó intellektuális portréjának megrajzolásával és e portrék segítségül hívásával Bibó István és Ravasz... 
2 700 Ft
Akció: 2 025 Ft
-25%
Prózamű és elbeszélés
A diszkurzív megközelítés homlokterében az irodalmi jelenség áll, különös tekintettel az emberi szómű a megnyilatkozás, a dialógus, a név, a jel-, a trópus és történetképzés poiésziszének vizsgálatára. A prózanyelvi és versnyelvi alkotás diszkurzív vetületében a szó megjelenésmódjait eseményként taglalhatjuk, mely a cselekvés világában fogan meg és a szövegben, azaz a kulturális emlékezet közegében teljesedik ki, ahol ez a saját jövője felé kizökkent tapasztalati világ minden elemében saját j... 
2 300 Ft
Akció: 1 725 Ft
-25%
Regények, médiumok, kultúrák
A kultúra olyan mechanizmus, amely kollektív emlékezettel és tudattal rendelkező kollektív személyiséget szervez… A valóságos kultúrák, szintúgy, mint a művészi szövegek, az ingaelv szerint épülnek fel: vagy az autokommunikáció felé orientálódnak, vagy kívülről várják az igazságot. Kiváltképp megmutatkozik ez abban a mitologizált alakban, amit minden kultúra megalkot mint saját ideális önarcképét. Az üzenet felé orientálódó kultúrák dinamikusabbak, változékonyabbak; vég nélkül növelhetik a sz... 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
-25%
Regényművészet és íráskultúra
Mi az irodalmi alkotás? […] Egy festő esetében vizuális designról, egy zeneszerző esetében pedig auditív designról beszélhetünk; no de milyen fajta designról beszélhetünk egy író alkotásával kapcsolatban? […] Ha azt mondhatjuk, hogy a vizuális design elhatárolódó színfoltokból áll, a zenei kompozíció pedig hangokból vagy hangtól hangig tartó átmenetekből, akkor vajon milyen elemek alkotják az irodalmat? […] Arra a kérdésre, hogy Mit alakot a regény írója?, ezt a választ adhatjuk: az író szere... 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
-25%
Versbe írt szavak   [NEM KAPHATÓ]
Versbe írt szavak
Közel másfél évszázad telt el a gyanú hermeneutikája jegyében, mely a cselekvés, a szó és a szubjektum válságának képzetét törekedett abszolutizálni. Napjainkban immár e diszkurzusformák válságával szembesülhetünk. A könyv középpontjában álló nyelvi jelenlétmód különös ellendiszkurzusban ölt testet, mely a lírai szó nyelvteremtő erejének tulajdonítható. Hatása egyfajta verbális inspirációban nyilvánul meg, mely arra késztet, hogy a társas beszédstratégiák deficitjeiből származó s a lét dadogá... 
2 200 Ft
Akció: 1 650 Ft
-25%
A keletkező szöveg esztétikája
E könyv tanúsága szerint Babits életműve alkalmas genetikai elemzésre. A monográfia részletes elemzésekben szembesíti Babits textológiai elveit és költői gyakorlatát. 
900 Ft
Akció: 675 Ft
A kínai költészet elméletéből
A kínai költészet az ókorban eredetileg a „zene”, a szertartási énekek és táncok szövegkönyveként kapott írásos formát, s ennek megfelelően az irodalom- vagy inkább költészetelmélet is a „zeneelmélet”, a szertartások – természetesen konfuciánus elméletének része, annak egyik elágazása volt.

A „zene” problémájáról konfuciánusok és kritikusaik sok vitát folytattak, amelynek bűvköréből a költészet elméletének csak a Han-dinasztia (i. e. 206.–i. sz. 220.) idej... 
1 900 Ft
A valóság fellazulása   [NEM KAPHATÓ]
A valóság fellazulása
Mint az tanulmánykötetekben nem szokatlan, ennek a szerzői is igen különböző műfajú és terjedelmű írásokkal szerepelnek a könyvben, az írások jó része viszont abban megegyezik, hogy mellékszereplőik kortársak: Popper Leó, Balázs Béla, Lesznai Anna, Ernst Bloch, Siegfried Kracauer, Ignotus Pál és így tovább nem, nem a most 70 éves Sziklai László kortársai, hanem a főszereplő Lukácséi; mert az az összes szerzőt élőt és holtat (azt is, aki ebben a kötetben nem Lukács-írással szerepel) összeköti,... 
2 500 Ft
Ady és Mylitta   [NEM KAPHATÓ]
Ady és Mylitta
Bűn, ha kiburkollak-üzente Ady a Keserű imádságok Mylittához című versciklusában annak az asszonynak, akit verseiben az asszír mitológia egyik istennője nyomán mitizált, emelt a költészet fényébe. Csaknem kilenc évtizedig váratott magára az igazi kiburkolás, a részleteket is tisztázó, valóságos felfedezés. Mert a Mylitta-szerelem asszonyáról és a költőnek hozzá fűződő kapcsolata alakulásáról még az irodalomtudomány művelői is alig tudnak valamit. Pedig versfakasztó élményként igen nagy jelent... 
1 600 Ft
  Asztrális misztika és asztrológia Janus Pannonius költészetében
A 15. század az európai kultúrában az asztrológia fénykora volt. Eme áltudomány újjászületése különösen a humanisák körében éreztette hatását, akik a középkor világképével szakítva időlegesen ennek segítségével új, tudományos világképet kialakítani maguknak. Janus Pannonius és az asztrológia viszonyának tisztázásával – Huszti József egyetlen úttörő tanulmányát leszámítva – eddig sem a magyar, sem a nemzetközi szakirodalomban módszeresen senki nem foglalkozott. A monográfia ezt a hiányi igyeks... 
2 100 Ft
Az ember tragédiája.  Szinoptikus kritikai kiadás
Negyven nyelven olvasható, 1883 óta van jelen a hazai és 1892 óta a világszínpadon. Annál feltűnőbb, hogy tudományos igényű, szövegkritikai kiadása utoljára Tolnai Vilmos munkája nyomán 1923-ban készült. Holott éppen a töretlen hazai és nemzetközi érdeklődés kívánja, sőt követeli meg, hogy hiteles szöveggel, keletkezéstörténettel, tárgyi magyarázatokkal álljunk készen a művel kapcsolatos igények kielégítésére. A mostani edíció ezeknek a kívánalmaknak igyekszik eleget tenni. A szövegtan újabb ... 
4 500 Ft
Az ʼÉnʼ az elbeszélésben   [NEM KAPHATÓ]
Az ʼÉnʼ az elbeszélésben
A szerző az első személyű nyelvi formának az elbeszélő szövegekben játszott szerepét vizsgálva az irodalmi narratológia eredményeit szembesíti a nyelvészeti pragmatika s az arra támaszkodó szövegtani kutatások eredményeivel. Az elméleti problémák áttekintését konkrét szövegvizsgálatok egészítik ki. 
1 300 Ft
-25%
Debreceni kódex 1519 – Régi magyar kódexek 21.
A 316 levél terjedelmű, vegyes tartalmú, magyar nyelvű kézirat egy része 1519-ben készült az óbudai klarisszák számára, egyik másolója azonos a Simor-, a Nádor- és a Nagyszombati Kódex másolójával. Első része egy csonka prédikáció- és legendagyűjtemény Szent Andrástól Gyümölcsoltó Boldogasszonyig; fő forrásai Temesvári Pelbárt, a Catalogus sanctorum. Második része példákat, elmélkedéseket és imádságokat tartalmaz, a szerzők közül Kempis Tamás és Szent Bonaventura ismert. A kódex a csíksomlyói... 
2 500 Ft
Akció: 1 875 Ft
Jelentés a dialógus nyomán   [NEM KAPHATÓ]
Jelentés a dialógus nyomán
Fülep Lajos (1885–1970) a magyar eszmetörténet azon alakjai közé tartozik, akinek szellemi kisugárzása saját kora eszmélkedő nemzedékére jelentős hatással volt. 
1 600 Ft
Új klasszicizmus felé…   [NEM KAPHATÓ]
Új klasszicizmus felé…
A kötet a szenvedélyes Babits-kutató, Sipos Lajos irodalomtörténész Babits-tanulmányainak könyvbe szerkesztett gyűjteménye. A kötet mottójaként emelhető ki Babits 1925-ben írt (e kötet címével azonos) tanulmányából a következő rész: „Klasszikus művészet! Teljes, elfogulatlan, a Kor érzelmeivel és irányaival nem törődő alkotások: s mégis azok, amelyekre szüksége van a Kornak: amelyek erősítik az Életet!”
Egy, könyvének alanyát bemutató írás után három ... 
2 200 Ft
„Kiterítenek úgyis”   [NEM KAPHATÓ]
„Kiterítenek úgyis”
Bármely korosztály tagját kérdeznénk meg, mit is tud József Attiláról, bizonyára felsorakoztatná az elmúlt évtizedek különböző tankönyveiből belérögződött sztereotípiákat. A bennük (bennünk) élő sablonok sokszor ellentmondanak egymásnak, s többnyire külsődlegességekből táplálkoznak, nem József Attila költészetéből. Sárközy Péter felteszi a kérdést: „Mi az igazság? Melyik József Attila-kép az igazi? A harcos forradalmáré vagy a beteg, szenvedő, magányos, szeretetért esengő emberé? Hogyan kell ... 
2 400 Ft

Sorrend: