Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Cím
Alcím
Kiadó
Ár
0 Ft - 7 500 Ft
Termékajánló

Irodalomtörténet

Fő kategória >Irodalomtörténet

Sorrend:


Mítosz és utópia   [NEM KAPHATÓ]
Mítosz és utópia
 
Ne az író történjen meg, hanem a műve
Az önmagát sokszorosan álcázó, énjének rögzítetlenségét (rögzíthetetlenségét) művek révén meghirdető író részint felejtésre ítélte, részint átfogalmazta életművének azt a korszakát, amelyet önmagához képest kezdetlegesnek, méltatlannak vagy túlságosan önleleplezőnek tartott. De ahhoz, hogy lássuk, ki volt "valójában", a nem-tudott, az elrejtett, az újságokban maradt részleteket is olvasnunnk kell, jóllehet minél többet tudunk Márairól, annál több kérdés merül föl. "Férfi vagyok s valamit kere... 
1 800 Ft
Peer-kódex   [NEM KAPHATÓ]
Peer-kódex
Sorozatunk jelen kötete a XVI. század első negyedében készült Peer-kódex hasonmását és betűhű átiratát adja közre. A kézirat Szent Elek és Remete Szent Pál legendáin kívül imádságokat, énekeket tartalmaz, mint például Apáti Ferenc és F. Vásárhelyi András kantilénáját, a Szent László-éneket, a középkori magyar költészet alkotásait. A gazdagon díszített lapokat az iniciálékon kívül naiv rajzok is ékesítik. A bevezető tanulmány foglalkozik a kódex eredetével és történetével tartalmaz információk... 
2 900 Ft
Petőfi eszmerokonai - Irodalomtörténeti füzetek 150.
Szörényi László írja e tanulmány viszontagságos történetéről:
„A Petőfi eszmerokonai című dolgozatát Lukácsy Sándor 1974 júniusában–augusztusában írta. Eredetileg 1974. november 8-án vitatták volna meg az Irodalomtudományi Intézetben, azonban a vitát – politikai okokból – végül is csak 1975. március 6-án, illetve március 27-én rendezte meg (zárt ülésként) az MTA I. és II. Osztálya, az akadémiai székházban. Mivel a két vitaülés hozzászólásait hangszalagon rögzítették, eredetileg az v... 
1 200 Ft
Prodromus - Irodalomtörténeti füzetek 164.
Kalmár György a 18. század Európa-szerte híres nyelvésze, elméletírója. Magyarországon Kazinczy Ferenc jellemzése óta még az irodalomtörténet is csak a különcöt, csodabogarat látja benne. Ezért Kalmár György e könyv főszereplője, nem pedig a művei. Az a világ, amelyet Kalmár életműve magában hord, a mai olvasó számára nehezen befogadható, szépirodalomként nehezen vagy egyáltalán nem értelmezhető. Egy olyan hagyomány része, amely távol került tőlünk; de amelynek alapos feltárása, megértése, ső... 
1 800 Ft
Sárkány Oszkár - Irodalomtörténeti füzetek 143.
Az életművet átvilágítva a Szerző nem csak pályaképet és értékelő elemzést nyújt, hanem korképet is...(két háború közötti, majd a második világháborús Magyarországon) 
680 Ft
Semmi mozdulat most   [NEM KAPHATÓ]
Semmi mozdulat most
Petőfi Irodalmi Múzeum kiadványa Mikszáth Kálmán össze fénykép- és képzőművészeti ábrázolását bemutató kötet az irodalmi muzeológia, a kultúrtörténet, a művészet- és irodalomtörténet fontos, forrásértékű ismeretterjesztő kiadványa. Kötetünkben egybegyűjtöttük Mikszáth Kálmán összes ismert fényképét. Ezúttal a fényképfelvételek mellett az író életében készült festményekkel, grafikákkal, szobrokkal is kibővítettük az ábrázolások körét. A kiadvány érdekessége, hogy korábban ismeretlen, vagy ritk... 
2 940 Ft
Shakespeare Erdélyben - Irodalomtörténeti füzetek 167.
Shakespeare drámaművészete a XVIII. század végén jelent meg és a XIX. században teljesedett ki Erdély színpadain. A brit drámaköltő tragédiáinak, királydrámáinak, vígjátékainak szövege és történetei nem csupán az angol irodalmi hagyományban éltek, de a kontinensre átszivárogva az összeurópai és azon belül a magyar nyelvű kultúrának is egyre inkább szerves részévé váltak. A Shakespeare-művek erdélyi meghonosodásának folyamata, beépülésük az erdélyi magyar nyelvű színjátszás repertoárjába, az e... 
2 600 Ft
Sznobok és parasztok   [NEM KAPHATÓ]
Sznobok és parasztok
A címoldalon közölt három(féle) cím valójában három, egymással nehezen összehozható tanulmányt sejtet: a Németh Lászlótól kölcsönzött megjelölés magatartásformákat, megítélt mentalitásokat, szigorúan fogalmazott kvázi-kijelentéseket sugall, ezt követi a tényszerű bejelentés, a Válasz első korszakáról lesz szó, ez sajtótörténeti (irodalom- és/vagy művelődéstörténeti) értekezést ígér, majd a szerzői érdeklődés tárgyáról kapunk információkat. A bevezető szerint: "Elsősorban gondolati rokon- és e... 
580 Ft
  Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből

A felvilágosodás kori magyar irodalom egyik sajátossága, hogy szorosan össze van kötve a nemzeti nyelv ügyével olvashatjuk a kötet bevezetőjében. A 18. századi társadalmi folyamatok eredményeként a soknemzetiségű Magyar Királyság népeinek közösségtudatát (natio hungarica, hungarus tudat) fokozatosan felváltotta a modern nemzeteszme, melynek éppen a közös nyelv volt a legfőbb kritériuma. Bár ez az átalakulás kivételes jelentőséggel bírt, az átalakulás története a nyelvtörténet kevésbé kutatott fejezetei közé tartozik. Jelen kötet tanulmányainak szerzői e folyamat jelentősebb vonatkozásait vizsgálják, s nyújtanak róluk adatokban (gyakran meglepő, sőt, paradox adatokban) gazdag képet. A korabeli oktatásügy nyelvkérdéssel összefüggő hatalmas anyaga és gyakran meglepő fejleményei mellett megismerhetjük azt a latin nyelvű folyóiratot, mely a kor periodikái közül szinte a teljesség igényével számolt be a hazai literatúra minden magyar nyelvű produktumáról. Olvashatunk a korabeli színházaknak és az iskolai színjátszásnak a történetében vagy a közköltészet világában kibontakozó színes és elgondolkodtató változásokról, és elsődleges (levéltári) források alapján készült elemzésből ismerhetjük meg a téma egyik döntő momentumát, hogy miképpen reagáltak 1784-ben a vármegyegyűléseken II. József hírhedt nyelvrendeletére. A lábjegyzetekkel és irodalomjegyzékkel ellátott tanulmányok témáit számos ábra és táblázat szemlélteti. Beszerzése elsősorban szakkönyvtárak részére ajánlható.

 
2 900 Ft
  Tenyérnyi selymen végtelen tér - Irodalomtörténeti füzetek 175.
Csibra Zsuzsanna a kínai költészet magyarra fordításának irodalom- és művelődéstörténeti vizsgálatára vállalkozik, melynek során a kínai irodalmi hagyományt nemcsak a kínai civilizáció összefüggésében értelmezi, hanem mint a világirodalmat alkotó szövegegyüttes figyelemreméltó részét is. A Kelet kulturális kincseinek megértésében és megítélésében állandó tényezőként játszott közre a Kelet és Nyugat egymás ellenpólusaként való hagyományos felfogása. A kismonográfia a nyugat ó-európai orientali... 
1 400 Ft
  Történelem a színpadon - Irodalmotörténeti füzetek 147.
A szerzők majdnem tízezernyi előadás adataiból és 120 megjelent drámaszövegből válogatták ki a korszak történelmi tárgyú drámáit. A kötetben a latin szövegekből tartalmi összefoglalást, a magyar drámaszövegekből részleteket is olvashatunk. 
1 100 Ft
  Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben - Irodalomtörténeti füzetek 155.
Kelemen Zoltán könyve a Krúdy-életműnek azt a részletét vizsgálja, amely kapcsolatba hozható a Magyarország uralkodói székében több évszázadot töltő Habsburg-családdal, valamint azzal a mítosszal, melyet a Habsburg-mítosszal szemben Krúdy tételez. Ez a magyar Nagyboldogasszony-kultuszra és a Mária-tiszteletre alapítható sajátosan magyar Mária-kultusz, mely a Nyírség-novelláktól és -regényektől a hírlapi cikkeken át a Bakonyt és különösen a Várpalotát megjelenítő alkotásokig számtalan helyen m... 
1 500 Ft
Utak–keresztek–keresztutak   [NEM KAPHATÓ]
Utak–keresztek–keresztutak
A 20. század viszontagságaiból egy szelet: Bényi Károly gyermek- és ifjúkora, valamint há-borús évei.
Négyévesen kerül a zavarokkal küzdő Budapestről a Felvidékre. A szűk pesti utcák helyett a végtelennek tűnő horizont: ameddig a szem ellát, minden elérhető, meghódítható. Élvezi a szabadságot és a sarjadó demokrácia légkörét. Gimnáziumi, pozsonyi egyetemi évei alatt eredményesen sportol, tehetséges atléta. Úgy hajítja a gerelyt, hogy bizakodással álmod-hatja: egyszer majd az olimpia... 
Üzenet Thermopüléből   [NEM KAPHATÓ]
Üzenet Thermopüléből
A szocialista államrendszerek elmúltával nem tűnhet el társadalmi közgondolkodásunkból és gyakorlatunkból a szociális gondolat. Mivel a literatúra az egyén és a nagyobb közösségek léthelyzetét jeleníti meg, ezért szociális érzékenysége eredendő. Az irodalom a 21. század során az egzisztenciájában súlyosan fenyegetett ember sorskérdéseire felel. Ilyen értelemben tekinti Illés László a dogmáktól mentes baloldaliságot az emberi tudatvilág természetes és legitim részének, amely kiiktathatatlan tá... 
1 200 Ft
Vers és próza a modernség második hullámában
Kötetét a szerző az utóbbi négy évben írt tanulmányaiból állította össze. A fejezetek egy irodalomtörténeti korszakot fognak át az egykori poétikai események összefüggésében. Más szóval: a modernség második hullámaként megnevezett, a dialógikus poétikai alkotásmódként jellemezhető gyakorlat megjelenését kísérik figyelemmel, ennek előtörténetét, világirodalmi párhuzamait és jelenlétét mai horizontunkon. Konkrétabban: a kötet a húszas–harmincas évek lírai változásait taglalja, különös tekintett... 
Zrínyi és Erdély - Irodalomtörténeti füzetek 154.

A költő Zrínyi Miklós Erdéllyel való politikai kapcsolataihoz kötődő publicisztikai propagandairodalom vizsgálata hozzájárulhat számos, a romantika kora óta meggyökeresedett történeti mítosz és hiedelem átértékeléséhez és újraértelmezéséhez. Furcsa, hogy Zrínyinek a 17. század folyamán kizárólag politikai kapcsolatai voltak Erdéllyel: még a legfontosabb korabeli erdélyi írók kötetei is hiányoztak könyvtárából, és Erdélyben is csak a legszűkebb politikai elit (II. Rákóczi György, Kornis Gáspár, Kemény János, Teleki Mihály, Bethlen Miklós) követte figyelemmel a horvát bán politikai és irodalmi tevékenységét. Ennek ellenére Zrínyi műveinek erdélyi recepciótörténete rávilágít arra, hogy a főúri udvarok mellett a köznemesi és értelmiségi literátus réteg (Vitnyédy István, Bónis Ferenc, Ebeni István, Bocskai István, Szepesi Pál, Pápai Páriz Ferenc, Klobusiczky András, J. H. Bisterfeld, J. A. Comenius) köreiben találtak kedvező fogadtatásra Zrínyi
eszméi, amelyek céljaik elérése érdekében előszeretettel hivatkoztak Zrínyi szövegeire, és nemegyszer át is
írták azokat (pl. Siralmas Pansz, Nádori emlékirat, Elmélkedés). Főleg Comenius hatásának köszönhetően egy
olyan személyiség eszméjét propagálták, aki széles körű közép-európai konföderációra támaszkodva képes
lenne megtörni a Habsburgok hatalmát. A könyv arra keresi a választ, hogy ezek a döntéshozói-politikai szint alatt megfogalmazódott ötletek miként éltették tovább Erdélyben azt a Zrínyi-hagyományt, mely a 18. század végén kap majd újabb erõre.

 
1 200 Ft


Sorrend: