Nadányi Zoltán összegyűjtött versei
A huszadik század tízes éveiben induló Nadányi Zoltán, akinek pályakezdése a Nyugat első és második nemzedéke közé esett, a magyar erotikus líra koszorúzatlan költője. Kerülte a nagy témákat, verseiben könnyed, csevegő stílusban ír fiatal lányokról, érett hölgyekről, meghitt vagy éppen intim élményekről, de éppoly szellemes, amikor Berettyóújfalu (verseiben Piripócs) viszonyait karikírozza. Nadányi Zoltán bravúros költészete máig nem nyerte el méltó helyét a magyar irodalmi kánonban, éppen ez... 
5 500 Ft
Őszi akvarell   [NEM KAPHATÓ]
Őszi akvarell
 
Poems and Fragments   [NEM KAPHATÓ]
Poems and Fragments
 
1 800 Ft
Részesülés   [NEM KAPHATÓ]
Részesülés
Ígéretes első kötet a fiatal költő munkája. Verseit biztos formaérzék, kitűnő ritmika, a többjelentésű szavak gondolati mélységet kifejező használata, új, leleményes szóösszetételek alkalmazása jellemzi. Tömören, szuggesztív erővel fejezi ki a nagyvárosi lét szorongásait, társas magányát. De a komorabb hangvétel mellett a játékosság, a ráolvasók lendülete és tömörsége is fellelhető a kötetben. A versek egy most tájékozódó nemzedék egyik öntudatos tagjának önértelmezési kísérletei. Címválasztá... 
Se tűz, se éj   [NEM KAPHATÓ]
Se tűz, se éj

„hiányodban reményed” – olvashatjuk a kötet beköszöntő versében.
1990-ben, egész addigi életművét átfogó válogatott verseinek (Tűzföldi táj) fülszövegében így jellemezte líráját maga a költő:
„Kettősség és ellentmondás ez: az én és a Te,
a semmi és a van, a van és a lét elválasztása
és egyben egységük rejtelmes megsejtése is.
Az egyidejűségben? Az időnek átcsúszásában
az örökkévalóba? Vagy az időtlenségben?
Az elmúló élet benső története mindössze az a folyamat,
ahogyan ez a kérdés érvényét vesztette.”
S ez a legújabb kötetre is pontosan ráillik. Igaz, ma már evidencia Pór Péter irodalomtörténész egykori megállapítása, miszerint Beney Zsuzsa egy verset ír egész pályafutása során: a lét és nemlét kérdéseit bogozza egyre mélyebb
és mélyebb, egyre intellektuálisabb, filozofikusabb megközelítéssel.
De máig igaz Weöres Sándor tétele is, aki a pályakezdő költőről írta, hogy szinte „anyagtalan, átlátszó fényfátyol” ez a költészet, melynek témáját csak többszöri olvasás során lehet felfejteni, illetve – tegyük hozzá – megérezni.
Hogy mennyire folytatása ez az újabb könyv a korábbiaknak, mutatja az is, hogy a költő majd minden újabb kötetébe beilleszti az éppen soron lévő versek közvetlen gondolati-érzelmi előzményeit, így kölcsönözve különös belső ritmust, érdekes szerkezeti feszültséget a köteteknek.

 
1 900 Ft
Só és emlékezet   [NEM KAPHATÓ]
Só és emlékezet
1981-ben és 1982-ben jelent meg a Szépirodalmi Kiadónál Zelk Zoltán összegyűjtött műveinek sorozatában verseinek két kötetes gyűjteménye, az Este a kútban és a Keréknyomok az égen. Az első kötet a Valaki című verssel nyit, a második pedig a Három perc cíművel zárul. Ugyanebben a „keretben” sorakoznak most e válogatott kötetben a költő versei, 56 év munkásságából közel 400 költeményt újraidézve. Újraolvasva őket most is érvényesnek érezzük Vas István egykori megállapítását Zelk eredetiségéről:... 
um die fünfzig-kolo piecdziesiatki-ötven felé
A német költő lírájára a nagyfokú intellektualitás, kulturális érzékenység jellemző. Az ötvenedik életévébe lépő költő utóbbi években született létösszegző, finom ritmikájú, zenei ihletésű versei a gondolat játékos ugrásainak kínálnak teret. Hol a stilizált Minne-költészet, hol az érzéki barokk vagy az erotikus rokokó, hol a végtelenbe tekintő romantika érzésvilága kap hangot, de a huszonegyedik századi ember végtelenül szikár, a jelentések határait, a nemlét tartományát érzékeltető szavaival... 
1 900 Ft
Útérintő   [NEM KAPHATÓ]
Útérintő
Ez a többnyire közvetett, rejtőzködő, tárgyias elemekhez kötődő líraiság mérhetetlenül gazdag. Térben és időben egyre bővülő, táguló. Nem nélkülözi azonban a szenvedélyt, a személyességet sem de mindig játékos, ironikus távolságtartással. Fegyelmezetten. Így vallott erről egy interjúban: …a költőnek magán kell átbocsátania mindent, amit meg akar írni, a tárgyi világot is, és ezt világos tudattal kell tennie… Vagy ahogy Árnyékváros című kötete rövid prózai bevezetőjében mondta: nagyon megtanu... 
3 700 Ft
Vágtáznak az idő lovai   [NEM KAPHATÓ]
Vágtáznak az idő lovai
Kondor Ilonát kevesen ismerik. Nem tartozik a számontartott költők közé, pedig már nem kezdő. Versei 1979 óta jelennek meg, elsősorban a veszprémi Napló és a Somogy hasábjain. Sok száz versből készült ez a válogatás, mely 96 költeményt mutat be. 
650 Ft