-25%
Zenében gondolkodni
Századunk Új Zenéje Trisztán és Izolda halálos éjszakáján fogant. Igaz, öntudatra eszmélésének első pillanatától kezdve a romantikus dicsfény, a wagneri Verklärung tagadását, a kíméletlen illúziófosztást írta zászlajára. A fogantatás romantikus helyére-idejére és körülményeire mégsem, sohasem boríthatott fátylat. (Adalékok az Új Zene filozófiájának történetéhez, 1961–65) 
2 600 Ft
Discount: 1 950 Ft
Add to Basket  db Add to Basket Add to Basket
-25%
Zengett Szíonon a zsoltár
A magyar kultúrában és civilizációban a kálvinizmus rendkívül fontos szerepet játszott. A nemzeti nyelv és kultúra alakításában a hitélet megújításán túl is igen nagy jelentőséggel bírt a teljes Biblia magyar nyelven való közreadása Károli Gáspár fordításában, valamint Dávid király zsoltárainak magyar zubbon köntöskébe öltöztetése Szenczi Molnár Albert által. Magas szintű oktatási rendszerük, híres kollégiumaik mentén új civilizációs központok alakultak Marosvásárhelyen, Debrecenben, Sárospat... 
3 100 Ft
Discount: 2 325 Ft
Add to Basket  db Add to Basket Add to Basket
-25%
  „Ihr Männer auf, jetzt ruft die Zeit” – Deutschsprachige Texte aus Ungarn 5.
Die Texte des Bandes entstammen der deutschsprachigen Presse des Königreichs Ungarn. Die bürgerliche Revolution aus den Jahren 1848/1849 und der darauffolgende Freiheitskampf riefen die unterschiedlichsten Reaktionen hervor, so sind die Texte dieser Auswahl entweder programmatischer Art, oder sie beinhalten einen wichtigen politischen Zeitbezug. Die belletristische Produktion der Zeit wurde auch mitberücksichtigt, obwohl die stürmischen Revolutionsmonate, bzw. das nächste Jahr von einigen Aus... 
4 300 Ft
Discount: 3 225 Ft
Add to Basket  db Add to Basket Add to Basket
101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére
A tipográfiailag is igényes, az ünnepelt fotójával illusztrált, néhány személyes hangú köszöntő írással, köztük egy verssel útjára bocsátott emlékkönyv felöleli az ünnepelt munkásságának minden fontos területét, így a szókészlet és a nyelvi rendszer leírását, valamint történetét, a nyelvjárástant, a névtant, a nyelvtudomány történetét és elméletét, az irodalom és a nyelvészet kapcsolódási pontjait, illetve a nyelvhasználat és a nyelvművelés kérdéseit, ennélfogva kiváló keresztmetszetét nyújtj... 
3 900 Ft
A betű szolgálatában   [NEM KAPHATÓ]
A betű szolgálatában
 
2 600 Ft
A Budapesti Iskola II.   [NEM KAPHATÓ]
A Budapesti Iskola II.
 
820 Ft
A feledés árja alól új földeket hódítok vissza
 
2 700 Ft
  A főkegyúri jog és a püspökök kinevezése a két világháború között Magyarországon
Jelen könyv Salacz Gábor történésznek kíván emléket állítani. Most megjelenő munkája az Országos Levéltár, ezen belül a magyar kormány és főhivatalai vonatkozó iratainak, többek között az 1956-ban elpusztult kultuszminisztériumi iratoknak, valamint az egyházi levéltárak anyagának kutatásán alapszik.  
2 700 Ft
Álmok és tények   [NEM KAPHATÓ]
Álmok és tények
A kötet az Osztrák–Magyar Monarchia fölbomlásának első hónapjaiban – 1918 őszén–telén – keletkezett hazai írói publicisztikának azt a vonulatát adja közre, amelynek kiadása a hatvanas években megjelent irodalmi dokumentumkötetekben nem volt lehetséges. Nevezetesen az eseményekre közvetlenül reagáló írásoknak és az írók közötti vitáknak azon produktumait, amelyek a polgári demokratikus forradalom idején a kommunizmus irányába haladni kívánókat figyelmeztették a bolsevista terror veszélyeire, t... 
2 800 Ft
Antibarbarorum libri 1–2.   [NEM KAPHATÓ]
Antibarbarorum libri 1–2.

Az Özön közöny megjelenésével lépett elénk a bölcseleti író. Ennek folytatása volt a háromkötetes Szélhárfa, s most az Antibarbarorum librivel nagyjából teljessé vált az eddig csak emigráns kiadásokban fellelhető filozófiai életmű. Határ Győző szerencsés kapcsolatot teremtett szépirodalom és filozófia között. A szerző hatalmas munkával és terjedelemben mutatta meg a magyar irodalom filozófiai és a magyar filozófia irodalmi lehetőségeit. Szellemi tűzijáték ez az „újabb” mű is. Határ nem törekszik filozófiai rendszert építeni. Elindul egy ponton, s az asszociációk révén halad tovább – játékosan, könnyedén. Persze az ő „szabad asszociációi” azért csak egy nagyon is meghatározott mederben röpködhetnek „szabadon”. Amit mi szokatlannak, teljesen egyéninek, minden hagyománnyal való éles szakításnak érzünk, az egy igen átgondolt, átfogó program része. Sohasem riad vissza a nyugtalanító, a sokkoló jelenségek felmutatásától, és a maga szemlélete szerint igyekszik megragadhatóvá tenni az ún. sorsproblémákat egy döbbenetes egyetemességigény megvalósításaként. Határ számára a filozófia elsődlegesen ontológiai feladat. Szellemes, kíméletlen gondolatriposztokban utasít el minden misztikus elméletet és kapaszkodót. Filozófiája racionális, kijózanító – öregkori bölcs belátás: a magára maradt ember küzdelme az „özön közöny” dermesztő világában, amely csupa ismeretelméletileg ellenőrzött igazságot tartalmaz. Az igazi ontológiai titok számára nem az emberi benső, hanem a titokzatos univerzum, az ő szavaival: „multiverzum”, a „pulzáló mindenség” – ennek titkai izgatják, amely titkoknak mi is részei, részesei vagyunk.

 
4 900 Ft
Apollo 1–3.   [NEM KAPHATÓ]
Apollo 1–3.
Apollo. Középeurópai humanista folyóirat. Az 12. kötet hasonmás. A 3. kötet a folyóirathoz kapcsolódó dokumentumokat, bibliográfiát és repertóriumot tartalmaz. 
8 400 Ft
Az én Magyarországom   [NEM KAPHATÓ]
Az én Magyarországom
 
1 600 Ft
Az értelem bátorsága   [NEM KAPHATÓ]
Az értelem bátorsága
 
4 500 Ft
Dekadenzkritik aus der „Provinzstadt“
 
2 500 Ft
Deutsche Theater in Pest und Ofen
 
És téged is láttalak, és téged is elmeséllek
 
2 700 Ft
  Fejezetek a közgyűjtemények és a könyvkiadás történetéből.  Tanulmányok
 
2 200 Ft
Gyulai Pál   [NEM KAPHATÓ]
Gyulai Pál
Az 1927–28-as egyetemi tanévben tartott, Gyulai Pál életét és munkásságát bemutató előadás fontos része Horváth János hagyatékának. A teljes kézirat mindeddig kiadatlan maradt, csupán a Holmi 1994. januári számában jelentek meg belőle részletek. Jelentősége többszörös: az 1926-ig, Gyulai születése centenáriumáig terjedő szakirodalom összegzése a különösen Gyulai személyiségének, költészetének és irodalomszemléletének elemzése oktatás-, tudomány- és kritikatörténeti érdekű.... 
1 200 Ft
Hálózatok világuralma   [NEM KAPHATÓ]
Hálózatok világuralma
A magyar társadalom mind mélyebbre süllyed a verbális polgárháború végzetes örvényeibe írja könyvében Bogár László, és arra vállalkozik, hogy megkíséreljen magyarázattal szolgálni e megrendítő erejű folyamat eredetét illetően. A mű a szerző eddig többnyire nem publikált írásait igyekszik egységes keretbe foglalni. Kiderül belőlük, hogy a rendszerváltásként ismert történés-sor, elitjeinek állításával szemben, nemcsak hogy demokráciát és szuverenitást nem hozott az ország számára, hanem minden ... 
2 700 Ft
In memoriam Ludovici Huszár   [NEM KAPHATÓ]
In memoriam Ludovici Huszár
Huszár Lajos (1906–1987) az erdélyi Nyárádszeredán született. Középiskoláit Marosvásárhelyen, egyetemi tanulmányait Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, ahol művészet- és művelődéstörténetből doktorált. 1929-től 1968-ig, nyugdíjazásáig, a Magyar Nemzeti Múzeumban dolgozott. 1944 és 1945, majd 1955 és 1968 között az Éremtár osztályvezetője, 1945-től 1949-ig az Intézmény főigazgatója volt. A 20. századi magyar numizmatika külföldön is elismert legnagyobb alakja. Kutatásai kiter... 
3 200 Ft
József Attila és a modern művészet
Egy negyvenöt évvel ezelőtt ihletett, négy évtizede olaszul megjelent József Attila-könyv lát végre napvilágot magyarul és itthon, közel a lírikus születésének centenáriumához. Méghozzá egy olyan magyar filozófus – Mészáros István – tollából, aki ma is Londonban él, s aki az elmúlt évtizedekben angolul írta és publikálta széles körű nemzetközi visszhangot keltett társadalomfilozófiai, politikaelméleti monográfiáit, vitairatait. Mészáros István 1956 előtt Lukács György legszűkebb tanítványi kö... 
2 100 Ft
József Attila nyomában   [NEM KAPHATÓ]
József Attila nyomában
A kötet, néhány túlzottan filológiai jellegű vagy terjedelmes írást (József Attila-textológia, 1954, József Attila Szegeden. 1955, József Attila Makón, 1957, József Attila közöttünk, 1980.) leszámítva Péter László József Attiláról 1954 és 1998 között publikált írásainak javát fogja egybe. E cikkek, tanulmányok. dacára annak, hogy sokszor apróságnak tűnő részletkérdést érintenek. a költővel foglalkozó irodalom fontos darabjai közé tartoznak. Olyannyira, hogy a bennük található gazdag és szerte... 
1 200 Ft
Jubileumi csokor Csapodi Csaba tiszteletére; Tanulmányok
 
2 500 Ft
  Keresztury Dezső, az Eötvös Collegium igazgatója (1945–1948)
 
2 100 Ft
Lélek és szó   [NEM KAPHATÓ]
Lélek és szó
A világ változásával párhuzamosan módosult az irodalomról kialakított képünk és az irodalom szerepe is. Rónay Lászlót mindenekelőtt az a kérdés foglalkoztatja, vajon a művek erkölcsi tanítása ma is átformálja-e életünket, vagy morális világképünk időszerűtlenné vált-e. A 19. század második felétől követi nyomon azt a folyamatot, amelynek nagy szerepe volt a Nyugat megalapításában. Szembeállítja az író-prófétákat a derű íróival, azt bizonyítva, hogy az irodalom köztársaságában mindenkinek egye... 
2 500 Ft
Magyarhontól az újvilágig   [NEM KAPHATÓ]
Magyarhontól az újvilágig
 
2 200 Ft
Marokszedés   [NEM KAPHATÓ]
Marokszedés
A harmincas-negyvenes években itthon írt tanulmányai, esszéi, kritikái mindmáig csak folyóiratokban olvashatók, Nagypál István írói néven. Két megjelent kötete szépírói vállalkozásainak tükre: Budapest nem felel (1941) regény és Börzsönyi hó (1945) novellák. Szélkiáltó című memoárja már az emigrációban született, itthon 1991-ben jelenhetett meg a Magvető Könyvkiadónál, amelyből az e kötetben található írások életrajzi hátterét ismerhettük meg, de csak 1950-ig, az emigrációig. Most egy kissé k... 
1 200 Ft
Pásztortűz 1921–1944   [NEM KAPHATÓ]
Pásztortűz 1921–1944
 
2 600 Ft
Szoborpark   [NEM KAPHATÓ]
Szoborpark
A borítón a Duna rakodópartjának alsó lépcsőjén merengő József Attila szobra látható, mintegy irodalmunk szoborparkba száműzött relikviája. A végérvényesen lezárt múltat szimbolizáló hely szellemét kölcsönzi kötetéhez a neves irodalomtörténész, egyetemi tanár, Rónay László, aki hetvenöt kisesszében emlékezik meg életének meghatározó személyiségeiről. Bevezetőjében így ajánlja: Úgy szerettem volna megmutatni és mindnyájunk számára fontos írók, művészek egyéniségét, amint leszállnak a megkötő s... 
2 500 Ft
Újrateremtett világok   [NEM KAPHATÓ]
Újrateremtett világok
Cs. Gyimesi Éva az erdélyi irodalomtudomány nagy, vezető alakja volt, aki az irodalmat és az életet elszakíthatatlan egységben látta és láttatta. Művei iskolát teremtettek. A nyolcvanas években a diktatúra egyre szűkebb keretek közé szorította a szigorú, ám emberséges és következetes tanárnő pedagógiai és tudományos pályáját. A jelen kötetben a tanítványok serege írással-tanulmánnyal tiszteleg a professzor asszony emléke előtt. 
2 900 Ft