Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Cím
Alcím
Kiadó
Ár
0 Ft - 8 400 Ft

Publicisztika

Főkategória >Publicisztika

Sorrend:

prev
next

-25%
Magyarország és az angolszász világ
A könyv első háromszáz oldalán Gál István 1939-48 közötti időszakban megjelent tanulmányit, cikkeit gyűjtötték egybe a szerkesztők. Ezekben megmutatkozik a szerző személyes elhivatottsága, rokonszenve, a számára az angolszász világ által képviselt demokrácia, parlamentarizmus és szabadság irányába. Már maga a rész címe is árulkodó: Egy angolbarát magyar külpolitika esélyei. Életműve tehát széles körben számíthat nagy érdeklődésre. A történelem mellett az irodalom és elsősorban az angolszász k... 
3 900 Ft
Akció: 2 925 Ft
-25%
Megtalálható-e a múlt?

Gyáni Gábor történész 1950. július 14-én született Hódmezővásárhelyen. Egyetemi tanulmányait 1968-1974 között Debrecenben végezte. Első munkahelye Budapest Főváros Levéltára volt (1974-1982), 1982 óta a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében dolgozik, ahol jelenleg tudományos tanácsadó. Az ELTE egyetemi tanára. 2010-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. Szűkebben vett szakterülete a 1920. századi város- és társadalomtörténet, valamint a történetírás elmélete és metodológiája. Alapítója és aktív szerkesztője a BUKSZ-nak, a hazai társadalomtudomány egyik meghatározó folyóiratának. 1990 óta folyamatosan tanít az ELTE Bölcsészettudományi Karán (1994 óta az ELTE Szociológia Intézetében), 1990 és 1996 között a debreceni egyetemen, a pécsi egyetem Modernkori Irodalom Doktori Iskolájában, az utóbbi években pedig a Közép Európai Egyetemen is. A Hajnal István Kör alapító tagja, az elmúlt években a Kör elnöke.

 
5 500 Ft
Akció: 4 125 Ft
-25%
Metszetek
Két évtized munkájába nyújt betekintést a debreceni történész, amikor közreadja különféle szaklapokban megjelent tanulmányainak válogatott kötetét. Írásainak középpontjában a két világháború közötti magyar politikai gondolkodás alakulása, az 1956-os forradalom társadalmi kérdései, illetve a szocialista rendszerbeli magyar társadalom belső struktúrája állnak. Az Arcok és eszmék című első részben olvasható írások rövid, de árnyalt elemzések tükrében ismertetik Bibó István, Csécsy Imre, Jászi Os... 
3 500 Ft
Akció: 2 625 Ft
-25%
Mindenki együtt érzett a magyar néppel
Norvégia 1956-ban együttérzéssel és rokonszenvvel fogadta a magyarországi eseményeket. Gyógyszerrel és élelemmel segítette a harcban álló országot, később pedig 1500 menekültet fogadott be. A könyv 24 Norvégiában élő vagy élt honfitársunkat mutatja be, akik 1956/57-ben hagyták el az országot. Van köztük költő-műfordító, polgármester, orvos, operatőr, a legendás oslói Club7 vezetője. A velük készült interjúk az elmúlt 13 év alatt jelentek meg az egyesület MBK Híradó című lapjában. A könyv máso... 
2 500 Ft
Akció: 1 875 Ft
-25%
Öltöztessük fel az országot
A könyv olyan érdekességekkel is kecsegtet, mint hogy milyen volt és hol készült az akkori "first lady", Kádár Jánosné kosztümje, volt-e "átjárás" az ötvenes évek Moszkvája és a Dior ház között, hogyan készülhettek Chanel-kosztümök a Váci utcában, mekkora változást hoztak a nyolcvanas és kilencvenes évek. Az egyik legizgalmasabb - kultúrtörténeti - fejezet a falusi tisztálkodási szokásokat taglalja a hatvanas-hetvenes években, valamint ugyanennek a kornak a városi szépségápolási eszközeit, i... 
3 500 Ft
Akció: 2 625 Ft
-25%
Párbeszéd az idővel
A szerző nyolcvanadik születésnapjára készült, ám sajnos posztumusz lát napvilágot az a vaskos kötet, amely egész irodalomtörténészi pályafutása anyagát reprezentálja egy tematikusan összeállított, érdeklődési köreit, tudósi és emberi karakterét kirajzoló tanulmánykötet formájában. A huszadik századi magyar modernség problémáit, hagyomány és modernség viszonyát, párbeszédét kutatják írásai. Egy-egy művet vagy életművet állít középpontba, ám híven ars poeticájához, arra törekedve, hogy kirajzo... 
3 900 Ft
Akció: 2 925 Ft
-25%
Pásztortűz 1921-1944
Ha a két háború közötti erdélyi irodalomról esik szó, el kerülhetetlen a Pásztortűz című folyóiratról is beszélni, keletkezését, történetét felidézni. Palotai Mária vállalkozott erre: műve korrekt bemutatása a lapnak, nem értékelő-elemző tanulmány, hanem történeti áttekintés, mely több szempont szerint járja körül a vállalkozásra jellemző tényezőket. Melyek is ezek? Áttekintést kapunk a század elejétől induló és megszűnő folyóiratokról, különösen a Pásztortűz elődjéről, az Erdélyi Szemléről. ... 
2 600 Ft
Akció: 1 950 Ft
-25%
  Szabadság és politikai közösség - Eszmetörténeti könyvtár 15.
Kossuth Lajos hosszú élete és fordulatokban gazdag politikai pályája során változatos helyzetekben és szerepekben próbálta ki magát. Közéleti-politikai tevékenysége, már életében formálódó kultusza ismert a hazai közönség előtt. A kötetben a szerző a politikai gondolkodó életművét vizsgálja. Kossuthot ugyanis a politika nemcsak mint gyakorlati tudomány érdekelte, hanem annak elméleti kérdéseire, általánosítható összefüggéseire is nagy figyelmet fordított.... 
2 900 Ft
Akció: 2 175 Ft
-25%
Szebb idők - Irodalomtörténeti füzetek 174.
A magyar költő című, 1827-ben írott Vörösmarty-vers a szerző eposzi költészetének anyagát adó, tettekben gazdag nemzeti múltat olyan szebb időként határozta meg, amellyel a jelenkor már a műfajon keresztül sem képes kapcsolatot teremteni. A kötet főleg a hősi epika hagyomány-együttesének a címbeli többes számmal is sugallt belső formálódását, szemléleti változatokat jelentő kontúrjait vizsgálja. A Toldy Ferenc nyomán Vörösmarty epikus korszakaként meghatározott pályaszakasz (1822-1831) olyan ... 
2 600 Ft
Akció: 1 950 Ft
-25%
  Színház a magyar sajtóban a két világháború között - Irodalomtörténeti füzetek 171.
A korszak színházi sajtóját bemutató tanulmány célja, hogy segítséget nyújtson az összehasonlító igényű színháztörténeti áttekintések elkészítéséhez. Az egyes fejezetekben kritikusi, szerkesztői hagyatékok dokumentumaira támaszkodva feltárásra kerülnek a korabeli magyar színjátszás rekonstruálására legalkalmasabb folyóiratok színházi rovatainak írásai. E sajtótörténeti áttekintés összefüggések felvillantására is vállalkozik a színházi sajtó és a művelődéstörténet között. A színház színes vilá... 
2 600 Ft
Akció: 1 950 Ft
-25%
Textus, szimbólum, allegória
A könyvben szereplő tanulmányok a klasszikus modernség alapvetően irodalmi vonatkozású szimbólum-elméleteivel foglalkoznak, valamint azzal, hogy azok miként jelennek meg az egyes költői praxisokban. A bevezetőben és az azt követő tanulmányban az allegória és a szimbólum fogalmának megkülönböztetéséről, illetve vetélkedésének fázisairól esik szó, a következő egység az irodalomtörténeti értelemben vett szimbolizmus egyik legfontosabb alakjának, Stéphane Mallarménak hermetikus lírai szövegeit ig... 
2 490 Ft
Akció: 1 868 Ft
-25%
Város és költője
Krakkó története majdnem egyenlő a lengyel tör­té­nelemmel. A város történetének számos fordulata és eseménye befolyásolta Stanisław Wyspiański sokoldalú művésze­tét, a lengyelségről vallott felfogá­sát is. A koralakjai és eseményei könnyen érthetővé válnak, ha tudjuk, miféle büszkeségek milyen tra­gédiák emlékét hordozták a részt­vevők. Olvashatunk színházról és ká­véházról, festészetről és házassá­gokról, templomról és építészetről, költészetről és a mindennapok­ról. Arról a világról, amel... 
1 850 Ft
Akció: 1 388 Ft
-25%
Vidék- és falukép a változó időben
Ez a kötet tematikus válogatást tartalmaz a magyar vidékkel kapcsolatos szövegekből és képekből. Nem a hagyományos módokon készült és nem követi a szöveggyűjtemények, tanulmánykötetetek, képalbumok összeállításait. A korábban már publikált, szerkesztett szemelvények mellett a parlamenti élőbeszéd, a televíziós műsorok, a falusi turizmus szórólapjainak, reklámkiadványainak, a propaganda céljait szolgáló diafilmeknek vagy a plakátoknak, falvédőknek a részletei is szerepelnek az egyes fejezetekb... 
3 800 Ft
Akció: 2 850 Ft
-25%
Zenében gondolkodni
századunk Új Zenéje Trisztán és Izolda halálos éjszakáján fogant. Igaz, öntudatra eszmélésének első pillanatától kezdve a romantikus dicsfény, a wagneri Verklärung tagadását, a kíméletlen illúziófosztást írta zászlajára. A fogantatás romantikus helyére-idejére és körülményeire mégsem, sohasem boríthatott fátylat. (Adalékok az Új Zene filozófiájának történetéhez, 1961-65) 
2 600 Ft
Akció: 1 950 Ft
-25%
Zengett Szíonon a zsoltár
A magyar kultúrában és civilizációban a kálvinizmus rendkívül fontos szerepet játszott. A nemzeti nyelv és kultúra alakításában a hitélet megújításán túl is igen nagy jelentőséggel bírt a teljes Biblia magyar nyelven való közreadása Károli Gáspár fordításában, valamint Dávid király zsoltárainak magyar zubbon köntöskébe öltöztetése Szenczi Molnár Albert által. Magas szintű oktatási rendszerük, híres kollégiumaik mentén új civilizációs központok alakultak Marosvásárhelyen, Debrecenben, Sárospat... 
3 100 Ft
Akció: 2 325 Ft
101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére
A tipográfiailag is igényes, az ünnepelt fotójával illusztrált, néhány személyes hangú köszöntő írással, köztük egy verssel útjára bocsátott emlékkönyv felöleli az ünnepelt munkásságának minden fontos területét, így a szókészlet és a nyelvi rendszer leírását, valamint történetét, a nyelvjárástant, a névtant, a nyelvtudomány történetét és elméletét, az irodalom és a nyelvészet kapcsolódási pontjait, illetve a nyelvhasználat és a nyelvművelés kérdéseit, ennélfogva kiváló keresztmetszetét nyújtj... 
3 900 Ft
A Budapesti Iskola II.   [NEM KAPHATÓ]
A Budapesti Iskola II.
 
820 Ft
  A főkegyúri jog és a püspökök kinevezése a két világháború között Magyarországon
Jelen könyv Salacz Gábor történésznek kíván emléket állítani. Most megjelenő munkája az Országos Levéltár, ezen belül a magyar kormány és főhivatalai vonatkozó iratainak, többek között az 1956-ban elpusztult kultuszminisztériumi iratoknak, valamint az egyházi levéltárak anyagának kutatásán alapszik.  
2 700 Ft
a multat be kell vallani   [NEM KAPHATÓ]
a multat be kell vallani
A tizenhat művelődéstörténeti tanulmányt tartalmazó kötet az alcímnek megfelelően a "baloldali", ill. "nemzeti" fogalmak látszólagos ellentmondásával foglalkozik. A főleg a XX. század első feléről szóló tanulmányok azt bizonyítják, hogy - mint a címként idézett József Attila-részlet szerzőjének életművében is - a népies, ill. szocialista világkép nem gyengíti, hanem erősíti egymást, s ideje elismerni mindkét irányzat értékteremtő mivoltát. A szerző előszavában József Attilára hivatkozva elemz... 
2 700 Ft
Álmok és tények   [NEM KAPHATÓ]
Álmok és tények
A kötet az Osztrák–Magyar Monarchia fölbomlásának első hónapjaiban – 1918 őszén–telén – keletkezett hazai írói publicisztikának azt a vonulatát adja közre, amelynek kiadása a hatvanas években megjelent irodalmi dokumentumkötetekben nem volt lehetséges. Nevezetesen az eseményekre közvetlenül reagáló írásoknak és az írók közötti vitáknak azon produktumait, amelyek a polgári demokratikus forradalom idején a kommunizmus irányába haladni kívánókat figyelmeztették a bolsevista terror veszélyeire, t... 
2 800 Ft
APOLLO 1-3.   [NEM KAPHATÓ]
APOLLO 1-3.
Apollo. Középeurópai humanista folyóirat. Az 12. kötet hasonmás. A 3. kötet a folyóirathoz kapcsolódó dokumentumokat, bibliográfiát és repertóriumot tartalmaz. 
8 400 Ft
  Fejezetek a közgyűjtemények és a könyvkiadás történetéből  Tanulmányok
Az első tanulmány egy hosszabb lélegzetű olvasmány, az egész hazai közgyűjteményi rendszer történetének vázlata. A visszatekintés célja a közgyűjtemények, valamint a tudományos és közműveltséget terjesztő intézmények sajátos fejlődéstörténetének bemutatása. Az 1867-es kiegyezés nem csak a politikában, de a művelődéstörténet területén is jelentős változást hoz: egyesületek, társulatok (Franklin-Társulat, Természettudományi Társulat, Történelmi Társulat), a Magyar Tudományos Akadémia bizottsága... 
2 200 Ft
Gyulai Pál   [NEM KAPHATÓ]
Gyulai Pál
Az 1927-28-as egyetemi tanévben tartott, Gyulai Pál életét és munkásságát bemutató előadás fontos része Horváth János hagyatékának. A teljes kézirat mindeddig kiadatlan maradt, csupán a Holmi 1994. januári számában jelentek meg belőle részletek. Jelentősége többszörös: az 1926-ig, Gyulai születése centenáriumáig terjedő szakirodalom összegzése a különösen Gyulai személyiségének, költészetének és irodalomszemléletének elemzése oktatás-, tudomány-, és kritikatörténeti érdekű.... 
1 200 Ft
Hálózatok világuralma   [NEM KAPHATÓ]
Hálózatok világuralma
A magyar társadalom mind mélyebbre süllyed a verbális polgárháború végzetes örvényeibe írja könyvében Bogár László, és arra vállalkozik, hogy megkíséreljen magyarázattal szolgálni e megrendítő erejű folyamat eredetét illetően. A mű a szerző eddig többnyire nem publikált írásait igyekszik egységes keretbe foglalni. Kiderül belőlük, hogy a rendszerváltásként ismert történés-sor, elitjeinek állításával szemben, nemcsak hogy demokráciát és szuverenitást nem hozott az ország számára, hanem minden ... 
2 700 Ft
In memoriam Ludovici Huszár   [NEM KAPHATÓ]
In memoriam Ludovici Huszár
Huszár Lajos (19061987) az erdélyi Nyárádszeredán született. Középiskoláit Marosvásárhelyen, egyetemi tanulmányait Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, ahol művészet- és művelődéstörténetből doktorált. 1929-tôl 1968-ig, nyugdíjazásáig, a Magyar Nemzeti Múzeumban dolgozott. 1944 és 1945, majd 1955 és 1968 között az Éremtár osztályvezetője, 1945-tôl 1949-ig az Intézmény főigazgatója volt. A 20. századi magyar numizmatika külföldön is elismert legnagyobb alakja. Kutatásai kiterj... 
3 200 Ft
József Attila és a modern művészet
Egy negyvenöt évvel ezelőtt ihletett, négy évtizede olaszul megjelent József Attila-könyv lát végre napvilágot magyarul és itthon, közel a lírikus születésének centenáriumához. Méghozzá egy olyan magyar filozófus - Mészáros István - tollából, aki ma is Londonban él, s aki az elmúlt évtizedekben angolul írta és publikálta széles körű nemzetközi visszhangot keltett társadalomfilozófiai, politikaelméleti monográfiáit, vitairatait. Mészáros István 1956 előtt Lukács György legszűkebb tanítványi kö... 
2 100 Ft
József Attila nyomában   [NEM KAPHATÓ]
József Attila nyomában
A kötet, néhány túlzottan filológiai jellegű vagy terjedelmes írást (József Attila-textológia, 1954, József Attila Szegeden. 1955, József Attila Makón, 1957, József Attila közöttünk, 1980.) leszámítva Péter László József Attiláról 1954 és 1998 között publikált írásainak javát fogja egybe. E cikkek, tanulmányok. dacára annak, hogy sokszor apróságnak tűnő részletkérdést érintenek. a költővel foglalkozó irodalom fontos darabjai közé tartoznak. Olyannyira, hogy a bennük található gazdag és szerte... 
1 200 Ft
Lélek és szó   [NEM KAPHATÓ]
Lélek és szó
A világ változásával párhuzamosan módosult az irodalomról kialakított képünk és az irodalom szerepe is. Rónay Lászlót mindenekelőtt az a kérdés foglalkoztatja, vajon a művek erkölcsi tanítása ma is átformálja-e életünket, vagy morális világképünk időszerűtlenné vált-e. A 19. század második felétől követi nyomon azt a folyamatot, amelynek nagy szerepe volt a Nyugat megalapításában. Szembeállítja az író-prófétákat a derű íróival, azt bizonyítva, hogy az irodalom köztársaságában mindenkinek egye... 
2 500 Ft
Marokszedés   [NEM KAPHATÓ]
Marokszedés
A harmincas-negyvenes években itthon írt tanulmányai, esszéi, kritikái mindmáig csak folyóiratokban olvashatók, Nagypál István írói néven. Két megjelent kötete szépírói vállalkozásainak tükre: Budapest nem felel (1941) regény és Börzsönyi hó (1945) novellák. Szélkiáltó című memoárja már az emigrációban született, itthon 1991-ben jelenhetett meg a Magvető Könyvkiadónál, amelyből az e kötetben található írások életrajzi hátterét ismerhettük meg, de csak 1950-ig, az emigrációig. Most egy kissé k... 
1 200 Ft
Marx és a modernitás   [NEM KAPHATÓ]
Marx és a modernitás

Heller Ágnes a következőket mondja a könyvről: „Az általános »emberi sorsra« vonatkozó gondolataim indítottak arra, hogy a szükségletekkel foglalkozzam, a szükségletek elmélete azonban egyszersmind a társadalomkritika eszközéül is szolgált. A szükségletek témakörében született legismertebb írásomban, a Marx szükségletelmélete című kis könyvben is ez a kettős érdeklődés nyilvánul meg. Jóllehet a könyv nem tartalmazza teljes szükségletelméletemet, a Marx-értelmezés eszköz volt arra, hogy kidolgozzam és tisztázzam azt. A könyv, szándékaim szerint, egyszersmind politikai állásfoglalás is volt az akkori »létező szocializmussal« szemben – egyfajta újbaloldali radikalizmusból kiindulva. Elméletem azóta néhány ponton módosult, (…) filozófiai álláspontom lassan, de biztosan távolodott még egy erősen módosított marxista látásmódtól is afelé, amit manapság »posztmodernnek« nevezhetnénk. Meglehetősen közös törekvés volt ez nemzedékem teoretikusai és filozófusai körében, ám e változáson mindenki a maga módján ment keresztül.”

 
1 800 Ft
 

prev
next

Sorrend: