Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Szerkesztő
Cím
Alcím
Kiadó
Szűrés
Recenzió

Enciklopédia, lexikon, szótár

Főkategória >Enciklopédia, lexikon, szótár

Sorrend:

A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 10.
1972 óta folyik a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, mai nevén az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Irodalomtudományi Intézete vállalkozásában a magyar irodalomtörténet bibliográfiájának összeállítása és megjelentetése. E mostani, tizedik kötet is ugyanazokat a tudományos, elméleti és történeti, illetve kapcsolattörténeti szempontokat veszi alapul, mint elődei, azzal a kivétellel, hogy az A-tól Zs-ig tartó személyi rész, az egyetemes magyar irodalom jegyében, egye... 
6 500 Ft
Nincs raktáron
  A magyarországi középkori latinság szótára I. pótkötet
1993-ban kezdődött meg a nyolckötetes szótár, a Lexicon Latinitatis mediiaevi Hungariae (vagyis: A magyarországi középkori latinság szótára) publikálása, az 1000–1526 közötti magyarországi latin nyelvű forrásokban (oklevelekben, kódexekben stb.) előforduló szavak betűrendes gyűjteményeként. A monumentális munka több évtizedes kutatómunka eredményeként állt össze, és a főkötetek után most napvilágot lát az első pótkötet, az azóta történt forrásfeltárás eredményeit közölve. Az első szerkezeti r... 
9 900 Ft
A magyarországi középkori latinság szótára V.

Az V. kötet az I betűs címszavakat dolgozta fel.

Összeállította Bellus Ibolya, Boronkai Iván, Déri Balázs, Kisdi Klára, Monostori Martina, Szabó Mária és  Szovák Kornél

------------------------------------------

A sorozat olyan tíz kötetre tervezett értelmező szótár, amely azoknak a – zömükben már nyomtatásban publikált – latin nyelvű szövegeknek a szavait dolgozza fel, amelyek a középkorban Magyarországon keletkeztek, illetve magyarországi használatra készültek. Az időhatár: 1002–1526. Területi határ: a középkori Magyarország. Az írott források köre igen tág. A történeti kútfők csoportjába tartoznak a törvények, oklevelek, gazdasági följegyzések, levelek, geszták, krónikák; a szépirodalom körébe vonhatók a legendák, a már említett geszták és krónikák s természetesen a költői alkotások. Ilyenformán a szótár középkori kultúránk bő adattára, mondhatni: kincsestára. Ennek pedig nemcsak a hazai középkorkutatás szempontjából van jelentősége, hanem a latinitásra vonatkozó külföldi kutatás tekintetében is, amely számára a magyarországi írásbeliség elemeinek gazdag tárházával szolgál.

 
4 500 Ft
A magyarországi középkori latinság szótára VI. kötet
De mi is valójában a Magyarországi Középkori Latinság Szótára?

Olyan, tíz kötetre tervezett értelmező szótár, amely azoknak a – zömükben már nyomtatásban publikált – latin nyelvű szövegeknek a szavait dolgozza föl, amelyek a középkorban Magyarországon keletkeztek, ill. magyarországi használatra készültek. Mivel első ismert oklevelünket 1002-ben fogalmazták, kezdő időhatárként az 1000. esztendőt jelöltük meg. A végső határt a mohácsi vész évében, 1526-ban határoztuk meg, mivel a középko... 
9 900 Ft
Nincs raktáron
Irodalmi alakok nagy lexikona 1.
A három kötetben készülő, az írók és költők képzeletében született s az egyetemes és magyar irodalom alkotásaiból ismert szereplőket bemutató lexikon első kötete az irodalom előtti irodalom, az emberiség ősi, kollektív alkotásaiban megjelenő alakokat vonultatja fel alfabetikus rendben. Az év végére tervezett második kötet a világirodalom, a jövőre megjelenő harmadik kötet pedig a magyar irodalom legfontosabb figuráit állítja elénk.  
4 950 Ft
Nincs raktáron
Irodalmi alakok nagy lexikona 2.
A három kötetben készülő, az írók és költők képzeletében született s az egyetemes és magyar irodalom alkotásaiból ismert szereplőket bemutató lexikon első kötete az irodalom előtti irodalom, az emberiség ősi, kollektív alkotásaiban megjelenő alakokat vonultatja fel alfabetikus rendben. A most megjelent második kötet 110 magyar író és költő listája, aki egy vagy több regényének, elbeszélő költeményének vagy drámájának alakjai révén szerepel ebben a kötetben; a művek száma 222, a teljes címszóv... 
3 800 Ft
Nincs raktáron
Magyar helységnév-azonosító szótár
Az alapvető kézikönyv a teljesség igényével veszi számba a történeti Magyarország helységeinek neveit, e nevek változatait, tájékoztat a települések lakosságának etnikai és felekezeti összetételéről, helységek egyesüléséről és szétválásáról. 
11 000 Ft
A magyar emigráns irodalom lexikona
A lexikon közel két évtizedes kutatómunka eredménye. Mintegy 6200 személy életrajza található a kötetben. 
5 400 Ft
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 5.
Jelen kötet a magyar irodalomtörténet és irodalomtudomány 1905–1970 között megjelent szakirodalmát tartalmazza: kézikönyveket, irodalomelméleti, műfajtörténeti munkákat; ezen időszak magyar irodalomtörténeti folyamatával, irodalmi életével, világirodalmi kapcsolataival foglalkozó monográfiák, tanulmányok, cikkek, kritikák adatait, valamint az egyes írókra és műveikre vonatkozó köteteket, tanulmányokat, cikkeket, kritikákat. 
2 250 Ft
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 9.
A magyar irodalomtudomány alapvető segédkönyve, A magyar irodalomtörténet bibliográfiája, az ún. fekete bibliográfia első nyolc kötete – ezt annak idején az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársai állítottak össze – 1970-ig dolgozta fel a magyar irodalomtörténet, illetve irodalomtudomány szakirodalmának könyvészeti adatait. Az 1970 és 1990 közti időszakról az OSZK kiadványai nyújtanak tájékoztatást, míg a most megjelent kötet, ismét az Intézet kiadásában, az 1991 és 1995 közti fél évtiz... 
5 500 Ft
A Magyar Országgyűlés Elnökei 1848–2002
Az Országház 100 éves évfordulójára jelent meg a könyv. 69 házelnök életrajzát tartalmazza Pázmándy Dénestől Szili Katalinig. Az életrajzok megírásához korabeli forrásokat, lexikonokat, családtörténeti könyveket, és egyéb dokumentumokat használtak fel. Eddig még nem készült ilyen összefoglaló munka a házelnökökről. 
3 900 Ft
Festetics-kódex 1494 előtt – Régi magyar kódexek 20.
Ez a két család címerével díszített kódex Kinizsi Pál feleségének, Magyar Benignának készült a törökverő hős által alapított nagyvázsonyi pálos kolostorban, testvérkódexével az 1513-ban másolt Czech-kódexszel együtt.

A Festetics-kódex Mária teljes kis-zsolozsmáját tartalmazza 32 zsoltár fordításával. Ezenkívül magánimádságokat találunk benne, köztük a Pál uram betegségéről szólót. Irodalomtörténetünk számára is fontos, hogy a kiállításában is legszebb reneszánsz nyel... 
1 540 Ft
FTC Almanach 2009/2010   [NEM KAPHATÓ]
FTC Almanach 2009/2010
Az FTC Almanach 648 oldalon 458 képpel a Ferencvárosi Torna Club évkönyve, amely az előző, 2009/2010-es idény történéseit dolgozza fel. Nagy Béla, az FTC legendás krónikása a hetvenes években indította útjára az FTC Napló című sorozatát. Könyvünk ennek folytatása, követve annak felépítését, információgazdagságát. Jelen kötetben leírásokkal, interjúkkal, valamint képekkel illusztrálva, időrendben haladva a teljesség igényével idézzük fel a klub valamennyi szakosztályának sporteseményét, és ves... 
5 950 Ft
Lobkowicz-kódex 1514 – Régi magyar kódexek 22.

A kötet az 1514 körül másolt Lobkowicz-kódex hasonmását és filológiai jegyzetekkel ellátott betűhű átiratát közli. A gazdagon díszített kódex közel ötszáz év után most kerül először a magyar olvasó elé, hiszen már múlt századi felfedezése idején is a csehországi, ma Amerikában élő Lobkowicz hercegi család tulajdonában volt, s ott van ma is. Tartalmazza Szent Fruzsina és Szent Elek legendáját, epizódokat Szent Ferenc és Szent Klára legendáriumából, elmélkedéseket és példákat Szent Bonaventura, Kempis Tamás és Temesvári Pelbárt műveiből, amelyek között megtalálható a kódexirodalomban oly közkedvelt „unikornis példája” vagy az „embernek három fő ellenségéről” szóló tanítás. A bevezető tanulmány megismertet a kódex külső jellemzőivel, történetével, helyesírásával, felsorolja a szövegek latin forrásait és más magyar kódexekben előforduló párhuzamos helyeit.

 

Régi magyar kódexek 22.

 
2 800 Ft
Magyar írók élete és munkái I.
Jelen kötet 2939 íróról ad felvilágosítást. Ezek közül csupán 480 szerepel Szinnyeinél. 
1 800 Ft
Magyar írók élete és munkái II.
Gulyás Pál (1881–1963) jeles irodalom- és könyvtörténész, bibliográfus, akadémikus vállalkozott arra, hogy folytassa Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái című művét. A ma is nélkülözhetetlen lexikonból 1939–1944 között A–Dz betűig hat kötet jelent meg. A lexikon alapjául szolgáló gyakran kézirásos, rossz alapanyagú, másodlagosan felhasznált papírdarabokra írt cédula-anyag az MTA Könyvtára Kézirattárába került. 1990–2002 között Viczián János sajtó alá rendezte E-től Ö betűig a céduláka... 
2 800 Ft
Magyar írók élete és munkái VII.
Megindította: ID. Szinnyei József Gulyás Pál adatgyűjtésének felhasználásával összeállította Viczián János 
2 800 Ft
Magyar írók élete és munkái XI.
Megindította: ID. Szinnyei József Gulyás Pál adatgyűjtésének felhasználásával összeállította Viczián János 
2 800 Ft
Magyar írók élete és munkái XII.
Megindította: ID. Szinnyei József Gulyás Pál adatgyűjtésének felhasználásával összeállította Viczián János 
2 800 Ft
Magyar írók élete és munkái XIII.
 
680 Ft
Magyar írók élete és munkái XIX.

Az 1939-ben Szinnyei József tizenöt kötetes életrajzi lexikonának folytatásaként megindított sorozat legújabb kötete immár az N betűhöz érkezett el, és az N. Árpádné – Özséb, P[áter] címszavak által közrefogott életrajzokkal ismertet meg bennünket. Pontosabban az életrajzoknak a gyűjtő Gulyás Pál haláláig terjedő szakaszával. A lexikon minden olyan szerzőt szerepeltet, akinek – a műfaji jellegtől és a tartalmi vagy az esztétikai értéktől függetlenül – írása nyomtatásban napvilágot látott.

 
2 800 Ft
Magyar írók élete és munkái XVII.
Megindította: ID. Szinnyei József Gulyás Pál adatgyűjtésének felhasználásával összeállította Viczián János 
2 800 Ft
Magyar írók élete és munkái XVIII.

Megindította: ID. Szinnyei József Gulyás Pál adatgyűjtésének felhasználásával összeállította Viczián János.

A sorozat legújabb kötete két részből tevődik össze. Az első rész Pótlás a XVII. kötethez, nevezetesen a Lampertis Margit; Langer Ignác – Lengyelné címszavakat tartalmazza. Majd következik a tényleges XVIII. kötet. Címszavai: Maácz János – Myskovszky Viktor.

 
1 500 Ft
Magyar-német szólások   [NEM KAPHATÓ]
Magyar-német szólások
Magyar–német frazeológiai szótár utoljára 1937-ben jelent meg: Bíró Izabella és Schlandt Henrik Szólások és fordulatok magyar–német gyűjteménye. Ez azt is jelenti, hogy a közmondások, szállóigék tömegében a szoros értelemben vett szólások szinte elvesznek
E gyűjtemény alapja: a hétkötetes Értelmező Szótár szólásanyaga, ezt egészíti ki O. Nagy Gábor alapvető munkája, a Magyar szólások és közmondások (1966); Halász Előd ma-gyar–német szótára, az említett Bíró–Schland... 
4 300 Ft
 

prev
12
next

Sorrend: