Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Szerkesztő
Cím
Alcím
Kiadó
Szűrés
Recenzió

Tanulmánykötet

Főkategória >Tanulmánykötet

Sorrend:

A Nap szerepe a társadalom életében
A Nap és az élővilág, és különösen a Nap és az emberek közötti kapcsolatot már régen felismerték az emberek, ezért tisztelettel, érdeklődéssel és félelemmel fordultak a Nap felé. Ennek a kapcsolatnak a hatására születtek mega különböző napkultuszok, amelyek emlékei elhalványulva, de a modern társadalmakban is tovább élnek. Az elmúlt néhány évtizedben az éghajlatváltozás és az ózonréteg elvékonyodása megváltoztatta a Nap és az emberek kapcsolatát, hiszen a Napból származó energia megoldást kín... 
2 900 Ft
  A reformáció könyvespolca – A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R egyesület füzetei 9.
A kötet annak az Országos Széchényi Könyvtárban A reformáció könyvespolca. Reprezentatív kiadványok Magyarországon a reformáció korából címmel rendezett konferenciának az előadásait adja közre, amellyel a kora újkorral foglalkozó könyvtörténészek tisztelegtek a reformáció kezdetének 500. évfordulója előtt 2017. október 16-án. Az előadók az OSZK és más nagy történeti könyvtárak állományából mutattak be olyan nyomtatványokat, nyomtatványsorozatokat és kéziratokat, amelyeknek kiadás-, könyv-, kö... 
2 300 Ft
  Alexander multifrons – A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R egyesület füzetei 8.
A kötettel a 90 éves Dörnyei Sándor orvostörténészt, bibliográfust, az Országos Gyógyszerészeti Intézet egykori munkatársát, az Országos Széchényi Könyvtár bibliothecarius emeritusát köszöntik barátai, kollégái, tanítványai és kutatótársai. A tematikusan felépülő könyv tanulmányai Dörnyei Sándor sokarcú és változatos munkásságának minden fontosabb területét érintik. A köszöntéseket követő első fejezetben a hazai orvostörténeti kutatások néhány friss eredménye olvasható orvosi tárgyú kódexek, ... 
2 500 Ft
Nincs raktáron
Asszimiláció, integráció, szegregáció
Az MTA Kisebbségkutató Intézetében 2010. május 27-én Párhuzamos értelmezése és modellek a kisebbségkutatásban címmel konferenciát tatottak. Jelen kötet alapját a konferencián elhangzott előadásokból készített tanulmányok alkotják. 
3 800 Ft
  Biblia Hungarica Philologica – A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R egyesület füzetei 3.
Az Országos Széchényi Könyvtár három dísztermében volt látható 2008. november 21. és 2009. március 29. között a Biblia Sacra Hungarica. A könyv, mely örök életet ád elnevezésű kiállítás, amely a Biblia Éve alkalmából az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Bibliatársulat és az Egyházi Könyvtárak Egyesülete segítségével valósult meg. A tárlat a Biblia magyarországi befogadástörténetének ezer évét kívánta bemutatni. A felélénkülő érdeklődést kihasználva a Széchényi Könyvtár vezetése egy tudomá... 
2 400 Ft
  Crescit eundo – A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R egyesület füzetei 4.
Vizkelety Andrásné Ecsedy Judit az Országos Széchényi Könyvtár Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztályának munkatársa. Évtizedek óta a nyomdászat- és könyvtörténet nemzetközileg is elismert, jeles kutatója. Számos nyomda történetének és betűkészletének egyedi feldolgozását követően szintézisbe foglalva is megírta a magyarországi nyomdászat kézműipari korszakának történetét. Útjára indította továbbá az összes hazai nyomda teljes készletét a XVII. század végéig bemutató repertórium-soroz... 
2 600 Ft
Hit és értelem
Az olvasó e kötetben – két tanulmányszerű és néhány publicisztikai írás, illetve eladásszöveg mellett – főleg alkalmi írásokat talál; mindezek azonban időrendben egy szellemi vállalkozás – egy „kétlépcsős” iskola(újra)alapítás – történetét is kirajzolják. Ebbe a vállalkozásba s az itt olvasható írásokra alkalmat jelentő helyzetekbe a szerző megingathatatlan elkötelezettséggel, könyörtelen hivatástudattal, mégis gyerekes naivitással, hályogkovácsként és mindemellett – vagy épp ezért – pániksze... 
3 900 Ft
Angyalokra szükség van   [NEM KAPHATÓ]
Angyalokra szükség van
 
2 990 Ft
Az Eötvös Collegium és a magyar irodalomtörténet
Az Eötvös József Collegium 2002. szeptember 26-án tudományos konferenciát rendezett a Collegiumnak a magyar irodalomtudományban betöltött szerepéről. A konferencia előadásai jelezték azokat a területeket, amelyek a Collegium tevékenységének irányait meghatározták. Az irodalom és a társművészetek művelése és kutatása együtt formálták a collegistákat: Kodály Zoltán, Balázs Béla, Horváth János, Laczkó Géza, Gyergyai Albert, Keresztury Dezső és Sőtér István a művészetet és a tudományt is méltán k... 
1 100 Ft
Évtizedek kaptatóin   [NEM KAPHATÓ]
Évtizedek kaptatóin
Ebben a könyvben Rádics Károly Móricz Zsigmondról a következő tanulmányokat írta: tanulmány Móricz és édesanyja levelezéséről, a Nyugat-napló alapján a folyóirat Babits-Móricz korszakáról, Móricz és az ormánsági egyke próblémájáról, Móricz és a népfőiskolai mozgalomról stb. 
Önismeret   [NEM KAPHATÓ]
Önismeret

Keresztury Dezső még a rendszerváltozás előtt állította össze esszégyűjteményét. Közéleti szerepet már nem vállalt, de remélte, hogy az alakuló demokrácia és a nemzettudat formálásában talán ő is részt vehet. „Megpróbálom újra közrebocsátani idevágó írásaim törmelékeit” – írta szerényen. A nemzettudat problémája – mert a címbe emelt Önismeret nyilvánvalóan ezt jelenti – világszerte egyre égetőbb. A birodalmak, nagy országok, fölszabadult kis népek mind ezzel küszködnek: a „szent haza”, a „nemzeti szabadság” nevében ma is folyik „inkvizíció”, terrorizmus, polgárháború, népirtás. Ezzel párhuzamosan folyik a nemzeti kultúrák öntudatosodása, megerősödése, a régmúltak emlékeinek föltárása, a jelen és jövő alkotóerőinek kibontakozása is. Az együvé tartozás érzésének és tudatának megerősödése még az egymással összemarakodókban, a világszerte szétszóródottakban is munkál. A magyarság századokon át szinte csak szigetek lazább-sűrűbb világában élt: ma is újra meg újra meg kell építenie az egészet egybetartó közszellemet, meg kell erősítenie ennek hordozóit, a hagyományt, a nyelvet, a művészetet, a műveltség közösségformáló erejét. Erre hívja fel Keresztury Dezső a mai olvasó figyelmét.

 
2 200 Ft
Tankönyvháború   [NEM KAPHATÓ]
Tankönyvháború

„A nyolcvanas évek elején az oktatási miniszter rendeletére — és nyilvánvalóan a Pártközpont illetékeseinek jóváhagyásával — egy olyan  tankönyvsorozat használatát írták elő a gimnáziumokban, amelynek irodalomfelfogása, értékrendszere szöges ellentétben állt a hivatalossal. Ismereteim szerint ez nem csupán a proletárdiktatúrák történetében egyedülálló eset, hanem a pedagógia évezredes hagyományaiban is párját ritkító kuriózum abban a tekintetben, hogy a tudomány új felismerései, módszerei előbb nyertek polgárjogot az oktatásban — pontosabban: a középiskolai tankönyvekben —, mint az akadémiai kézikönyvekben.”
(Simon Zoltán)

 

A Tankönyvháború című dokumentumgyűjtemény válogatást ad az 1975-1985 között dúló, a pedagógus és irodalmár közvéleményt egyaránt megosztó viták anyagából. A dokumentumok fele most lát napvilágot először.
A kötet anyagát Pála Károly válogatta és rendezte sajtó alá, akinek összekötő szövegében nem csak a közölt dokumentumok hátterére derül fény, hanem a gyűjteménybe nem került dokumentumok tartalmára és lelőhelyére is.

 
198 Ft
Tükrök. Írások a 60 éves Vass Csaba tiszteletére

„Vass Csaba szétválaszthatatlan összefüggésben látja és láttatja a gazdaság, a hatalmi szerkezetek, a politikai intézményrendszer, a kultúra, a nyelv és a szubjektumok által teremtett spirituális valóságok világát. Elemzései következésképpen éppúgy támaszkodnak a közgazdaságtan, a politológia és a szociológia, miként a kulturális antropológia, nyelvfilozófia, az ismeretelmélet és az értékelmélet eredményeire. Vizsgálódásainak középpontjában a jelenkor áll. Persze a jelen, a globalitás korszaka az ő felfogásában nemcsak azért nem tanulmányozható önmagában, mert valamilyen módon minden korszak magán viseli előzményeinek lenyomatát, hanem mert a mi nemzedékünk életében különös szerepe van a közelmúltnak. Itt olyan korszakváltásról volt szó, amelyben az új nem a régi romjaira épült, hanem tovább rombolta a régi alapjait is.” (Kulin Ferenc)

 

Ebben a kötetben olyan politikusok, bölcsészek és társadalomtudósok köszöntik a 60 esztendős Vass Csabát, akik sokat tanultak az ő műveiből, s korszakváltó politikusi tevékenységének is tanúi lehettek.

 
2 600 Ft

Sorrend: