Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Cím
Alcím
Kiadó
Szűrés
Recenzió

Nyelvtudomány

Főkategória >Nyelvtudomány

Sorrend:

A latin nyelv története – Apollo Könyvtár 30.
A latin nyelv az európai kulturális örökség legmeghatározóbb része. Latin volt a középkori és koraújkori Európa legfontosabb közvetítő nyelve. A latin ábécé az egész világ kulturális arculatára nagy hatást gyakorolt, hiszen az európai nyelvek nagy részének lejegyzésére ezt az ábécét alkalmazták. A latin nyelvből születtek meg a román vagy újlatin nyelvek. Ezek a tények már önmagukban is mutatják, hogy milyen jelentőssé vált a Kr. e. 5. században még csak szűk területen, a nyelvnek is nevet ad... 
2 800 Ft
Nincs raktáron
Grammatica Hungarolatina
was an outstanding figure of Hungarian humanism. He translated the entire New Testament into Hungarian (1541) using Eras muss GreekLatin version as his mo del. For that great undertaking, the work presented in this volume, Grammatica Hungarolatina (1539), served as a preliminary study. The work neatly fits into the process of Europes growing appreciation for the value of unrefined (native) languages. Fol lowing the examples of other nations, Sylvester prepared a work explaining the grammar ru... 
3 500 Ft
Nincs raktáron
Magyar nyelvtudósok a XX. században
A szerzőnek két huzamos időn át viselt tisztsége nyomán, a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnökeként, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának elnökeként szívesen vállalt kötelessége volt tudós életük nevezetes szakaszaihoz érkezett kollégáinak eredményeit méltatni, illetve életpályájuk végén tőlük búcsút venni. E kötetbe foglalva együtt állnak Benkő Loránd elődeinek, tanárainak, kollégáinak, munkatársainak ily módon született méltatásai, illetve búcsúztatói. Az emlé... 
2 600 Ft
Nincs raktáron
Magyar szófajtörténet
A munka elméleti és nemzetközi háttérrel a magyar szófajok teljes történetét dolgozza fel. Nem csupán azt vizsgálja, hogy mely szófajok alapnyelvi eredetűek, és melyek jöttek létre a magyar nyelv önálló életében. Ez – bár fontos, de – részletkérdés. A régi, elavult elemek mellett főleg az újakkal, ezek keletkezési módjaival foglalkozik. 
2 900 Ft
Poétika és nyelvelmélet
A Diszkurzívák harmadik köteteként megjelentetett Poétika és nyelvelmélet nyelv- és irodalomelméleti tanulmányokat foglal magába, melyek egy központi téma köré csoportosulnak, s ez – a szó élete. A fordításantológia tanulmányai a klasszikus orosz tudományosság három világszerte ismert képviselője, Alekszandr Potebnya, Alekszandr Veszelovszkij és Olga Frejdenberg tollából származnak. Először olvasható magyar nyelven a kelet- és közép-európai régió egyik legjelentősebb nyelvfilozófusa, Potebnya... 
2 500 Ft
  Teória és medialitás – Irodalomtörténeti füzetek 159.
Mi lehetett az oka annak, hogy a 18. századi Magyarországon a korabeli tudományos élet legfontosabb nyelve (még mindig) a latin volt? Hogyan, milyen formákban és fórumokon használták? Miért lehetett termékeny médiuma a korabeli tudományos hálózatoknak és tudásközvetítésnek? Kapocs a magyar és a nemzetközi tudományos élet között? Ezek a kérdések ihlették és mozgatják a jelen kötet egészét. A kötet első fele az irodalom és művészet korabeli teóriáját, az esztétika éppen ekkor formálódó tudomány... 
2 600 Ft
Újszövetségi görög nyelvkönyv
Az Újszövetségi görög nyelvkönyv két félévre elosztott 10-10 leckében az újszövetségi görög nyelv szinte teljes alaktanát s a mondattan alapvonalait dolgozza fel. A tankönyv kezdettől fogva csak eredeti új- és kisebb részben ószövetségi görög igeverseket használ, mégpedig nem folyamatos „olvasmányok” formájában, hanem a nyelvtani rendszerezést sugalló, önálló példamondatokkal: leckénként két-három oldal terjedelemben általában 80–100 bibliai mondatot tartalmaz. A különösen eleinte igen egysze... 
3 500 Ft
Újszövetségi görög nyelvtan
Az Újszövetségi görög nyelvtan most megjelent első kötetével (Hangtan – Alaktan) és készülő második kötetével (Mondattan) a nyelvtanuláshoz és a görög Újszövetség olvasásához kívánunk segítséget nyújtani.
E nyelvtan a hagyományos görög nyelvtanok felépítését és kategóriáit követi. Újdonsága tehát nem effajta újításban mutatkozik, hanem az Újszövetség nyelvének lehető legnagyobb mértékig önálló tárgyalásában, és abban, hogy e sajátos nyelvhasználat közvetlen konte... 
3 500 Ft
Igényesen magyarul   [NEM KAPHATÓ]
Igényesen magyarul
Wacha Imre a stilisztika, a szótárírás, a retorika és az igényes beszéd művelője. Előbb az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársa, majd az ELTE és a Kodolányi János Főiskola tanára. Évtizedeken át a Magyar Rádió és a Magyar Televízió beszédtanára. A helyes, igényes kiejtés, a beszédnorma, a beszédstílus, a hangzó stílus kérdéseiről számos tanulmánya jelent meg. Ezek egy részének anyagát is tartalmazza A szöveg és hangzása című tanulmánykötete. A korszerű retorika alapjai című kétkötetes mu... 
3 500 Ft

Sorrend: