Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Szerkesztő
Cím
Alcím
Nyelv
Kiadó
Szűrés
Recenzió

Vers


Sorrend:

A tárgytalan lét
Két évvel ezelőtt, 2000 júniusában tíz év szünet után jelentkezett ismét verseskötettel Beney Zsuzsa. A „kettős nemlét: a volt és a soha” szorításában születtek a Két parton négysorosai, a „lepecsételt hallgatás” küszöbén. Megrendítő, létfilozófiai mélységeket faggató, szorongásokat értelmező-megfogalmazó költészet volt ez, egyedüli a kortárs magyar lírában. S ilyen A tárgytalan lét is.
A kötet két ciklus ötvözete. Az egyikben – Orpheus vagy ... 
1 300 Ft
Nincs raktáron
Duineser Elegien – Duinói elégiák
Fiatalon a fiatal Rilkét olvastuk eredetiben és magyar fordításban. Később, a tengeren túl, hosszú éveken át az angol nyelv dimenzióiba mélyedtünk. Az érett Rilkével érett korban találkoztunk.

A híres aforimza szerint „költészet az, ami elvész a fordításban”. A fordító kettős alázattal közelít az alkotáshoz: az egyikkel annak tartozik, amit az alkotó mond, a másikkal pedig annak, ahogyan mondja. És míg a fordító azon fáradozik, hogy mindkét tartozását leróhassa, észreveszi, ho... 
2 200 Ft
Nadányi Zoltán összegyűjtött versei
A huszadik század tízes éveiben induló Nadányi Zoltán, akinek pályakezdése a Nyugat első és második nemzedéke közé esett, a magyar erotikus líra koszorúzatlan költője. Kerülte a nagy témákat, verseiben könnyed, csevegő stílusban ír fiatal lányokról, érett hölgyekről, meghitt vagy éppen intim élményekről, de éppoly szellemes, amikor Berettyóújfalu (verseiben Piripócs) viszonyait karikírozza. Nadányi Zoltán bravúros költészete máig nem nyerte el méltó helyét a magyar irodalmi kánonban, éppen ez... 
5 500 Ft
Reviczky Gyula összes verse I–II.
Páratlanul gazdag, hiánypótló művet vehetnek kézbe a tizenkilencedik századi modernség lírájának kedvelői. A kétkötetes Reviczky Gyula kritikai kiadás az eddigi kiadásokon túl kétszázötven korabeli lap és folyóirat közlései, valamint magánlevelek és levéltári források alapján 133 új, eddig ismeretlen verset bocsát közre. További erénye, hogy a szerkesztő az első közlések jobb, eredeti szövegét vette figyelembe, hiszen a hatalmas feltáró munka során bebizonyosodott, hogy a kiadók olykor alapos... 
6 500 Ft
Sóhajok
 
1 500 Ft
Nincs raktáron
Védöháló nélkül
Makkai-Kiss Nóra számára a versírás nem csupán az önkifejezés eszköze. Nevezhetnénk akár életszükségletnek, egyfajta élet- és világszemlélet kifejezésének, küzdelemnek a létezés mind teljesebb megismerése és e tudás továbbadása érdekében. S ezzel egyidejűleg küzdelem az idővel. S itt elsősorban nem az elmúlás, nem az öregedés nyomasztó élménye foglalkoztatja, hanem a felgyorsult idő óhatatlan következményei. Az időhiány, mely szétforgácsolta a hagyományosan működő emberi kapcsolatokat. Elfutu... 
2 500 Ft
Nincs raktáron
(Pen)ultima (H)ora   [NEM KAPHATÓ]
(Pen)ultima (H)ora
 
480 Ft
A holdvilágos éj – Die Mondscheinnacht

A minden tekintetben igényes magyar-német könyvsorozat a régebbi és az újabb kori magyar és német irodalom remekeit, sőt némely ritkaságait kínálja fel, párhuzamba állítva ugyanazon mű magyar és német szövegét. A kétnyelvűség önmagában nem újdonság. Új: a sokat emlegetett kölcsönösség, az „adni és kapni” következetes érvényesítése, valamint mindkét irodalom régebbi és újabb, sőt legújabb műveinek nagyjából egyenlő arányú jelenléte. Vagyis: ha valamelyik kötetben a német mű régebbi, akkor a magyar újabb keletű, és megfordítva, kötetről kötetre sorrendi váltakozásban. Az Anette von Droste-Hülshoff híres művét, A zsidóbükk című elbeszélést és Mészöly Miklós Szárnyas lovak című novelláját publikáló első kötet után most Vörösmarty remekeit és Franz Fühmann kiváló elbeszélést olvashatjuk egyszerre magyar és német nyelven. A kötet az esztétikai élményeken túl jó szolgálatot tehet azoknak, akik az egyik vagy a másik nyelv elsajátítása során kellő színvonalra jutva már képesek arra, hogy megítéljék a közölt művek nyelvi változatait, de azoknak is, akik a másik nyelven való olvasás terén még nem kellően gyakorlott lépéseket téve szótárak fáradságos forgatása helyett azonnali segítségre lelnek a párhuzamos oldal általában azonos sorában.

 
1 600 Ft
A száműzetés kertje   [NEM KAPHATÓ]
A száműzetés kertje
 
2 500 Ft
A szív harangütései   [NEM KAPHATÓ]
A szív harangütései
A Balaton melletti kisvárosban, Fonyódon élő költő válogatott verseit kilenc nagy fejezetben, a költői témák szerint csoportosítva adja közre. A szenvedélyes hangú költemények tiszta képekre, világos nyelvi fordulatokra alapozva mindenütt vállalható értékekről vallanak. A gyönyörű természeti képek, a Balaton szépségeit megörökítő versek az örök emberi értékekről, a szülőföldről, szerelemről, az emlékezésről, megtartó emberi közösségekről, a szív erejéről szólnak. ʼElhagyva a káromlásokat / Ma... 
1 800 Ft
Az utolsó sziget   [NEM KAPHATÓ]
Az utolsó sziget
Egy ember, aki klasszika-filológus, középkorkutató, katalanista, zenetörténész, tanár, műfordító egy személyben. Egy ember, aki a kor kihívásaihoz igazodva él és dolgozik. Egy ember, aki kincseket hordoz a szívében. Egy ember, aki ugyanakkor térben és időben egyszerre van jelen a múlt kultúrájában, a múlt tájaiban, a múlt elevenen meg- és átélt világában. Úgy járkál a sivatag homokjában, mint egykor az orgoványi tanyákon, úgy lépked a katalán, görög földön vagy Alexandria, India történelmi kö... 
1 700 Ft
Die Judenbuche – A Zsidóbükk
 
Égikék   [NEM KAPHATÓ]
Égikék
Szép lett, jó kézbe venni, olvasgatni, nézegetni. Köszönöm a konok biztatást, hogy Egyben lássam a világot, s higgyek a létezés fölvilágolásában, s ne dideregjek. Bertók László Saját hangot és saját versformát teremtettél, epikus elemekkel átszőtt vallomásos stílust. Bízom benne, hogy a könyv méltó figyelmet kelt az irodalmi élet fórumain is. Tüskés Tibor A gyönyörű természeti képek, a Balaton szépségeit megörökítő versek az örök emberi értékekről, a szülőföldről, szerelemről, az emlékezésről... 
1 700 Ft
Elégia az assisi cipőről   [NEM KAPHATÓ]
Elégia az assisi cipőről
Sumonyi Zoltán új verseskötete irodalomtörténetileg is szerves folytatása a 2011-ben megjelent verseskönyv anyagának. Akkor egy terjedelmesebb sorozat erejéig a Nyugat című folyóiratban publikált verseket írta át a maga képére, most a Sumonyi Zoltán új verseskötete irodalomtörténetileg is szerves folytatása a 2011-ben megjelent verseskönyv anyagának. Akkor egy terjedelmesebb sorozat erejéig a Nyugat című folyóiratban publikált verseket írta át a maga képére, most a Nyugat utódjának, az 1941 o... 
2 200 Ft
Ez, és nem más   [NEM KAPHATÓ]
Ez, és nem más
Recenzió: Az 1956-os emigrációja óta Angliában élő magyar költő életművére a szenvedélyes igazságkeresés és a hazája, anyanyelve iránti elkötelezettség jellemző. A (poszt)modern líra eszköztárából merítő, fanyar iróniával átitatott, nyelvi bravúrokban gazdag, az intertextualitás jelentésteremtő mechanizmusait ötletesen kiaknázó költészetében a hazájától elszakított, de avval lélekben összeforrott patrióta komoly hangú, hol önkínzó, hol önironikus igazságkeresése egyszerre irányul a történelem... 
2 200 Ft
Fóbiák   [NEM KAPHATÓ]
Fóbiák
 
1 600 Ft
Hazatérés   [NEM KAPHATÓ]
Hazatérés
Mi a verseim közös jellemzője, ami már a legkorábbiakban is feltűnik? A valóság jelentéktelen dolgait kapcsolatba hozom a mindenséggel, anélkül, hogy életemben leírtam volna ezt a szót: galaktika vagy kozmosz. Legyünk szerényebbek, a kicsit szembesítem a naggyal. A halászháló csomóit a csillagokkal, a piacot a halottasszobával. S most valóban mondjunk nagy szavakat: az életet a halállal, és még tovább: a halált a végtelennel… Én a belső valóságnak a realistája vagyok. Szeretek a teremtésnél a... 
2 800 Ft
Hogy legyek hűséges fiad?   [NEM KAPHATÓ]
Hogy legyek hűséges fiad?
Hogy legyek hűséges fiad? – 1937-ben a harminckét éves József Attila Hazám című ciklusában, miután hat szonettben összefoglalja az ország legsúlyosabb bajait, az utolsó, hetedik szonettet így kezdi: S mégis, magyarnak számkivetve, lelkem sikoltva megriad édes Hazám, fogadj szivedbe, hadd legyek hűséges fiad! 2012-ben a hetvenéves Sumonyi Zoltán, visszatekintve fél évszázados költői pályájára, kiválogatja a társadalmi-politikai indíttatású, végső soron tehát a hazához fűződő viszonyt leíró ver... 
2 500 Ft
Ibolyák   [NEM KAPHATÓ]
Ibolyák
Váratlan meglepetés, váratlan ajándék több mint 150 év távolából. Előkerült a húsz esztendős Petőfi hat versét és két elbeszélését (beszélyét) tartalmazó kézírásos füzete. A megjelent kiadvány két részből áll: az egyik füzetek az eredeti mű hasonmás nyomata, a másik pedig a most készült nyomtatott változat a közrebocsátó Szekeres László minden szükséges ismeretet közlő és megvilágító utószavával. Az oly hosszú időt átvészelt kézirat két verséről és a két prózai írásról eddig nem tudott az iro... 
Nincs raktáron
Jonathan Swift éjszakái   [NEM KAPHATÓ]
Jonathan Swift éjszakái
Nem él, aki a múltra vak vonatkozik ez személyes sorsra, történelemre egyaránt. Miután 2006-ban összegyűjtött verseinek szigorúan komponált életmű-mérlege megjelent, új verseiben ismét nehéz feladatot vállalt a költő. Összerakható-e még az emlékek, a megélt örömök, fájdalmak, a rövid boldogság és a hosszas szorongás cserepeiből a múlt? A letelt idő emlékeiből négy ciklusban négy férfi arcképe rajzolódik ki a valóságos és a metafizikus létezés síkján. Mind a négy ciklus egy régi verssel kezdőd... 
2 100 Ft
Két parton   [NEM KAPHATÓ]
Két parton
 
950 Ft
Kézírás   [NEM KAPHATÓ]
Kézírás
Van-e közük e kötet verseinek ahhoz az emberhez, akit úgy hívnak, Déri Balázs, és aki történetesen én vagyok? Lehet valamennyi, de ez még nekem sem igazán lényeges már most sem, amikor az alig másfél éve lezárt kötetet a kiadás előtt újraolvasom. Hát még néhány jótékony év múlva! Vagyis: lényeges vagy sem, inkább zavaró, amit erről az emberről, vagyis magamról tudok. Hogy mit gondolok a költő élete és műve viszonyáról, megírtam a kötet első versében: gondoljon a, nemes szóval, televénynek nev... 
1 900 Ft
Kiss József összegyűjtött versei

[ Már csak 3 db „antikváriumi” állapotú példány maradt a kiadóban! :) ]

 

Bármilyen hihetetlen, ennek az egykor oly népszerű költőnek és lapszerkesztőnek, a 19–20. század fordulója jeles alakjának máig nincs teljes életművét bemutató kötete. Életében két gyűjteményt jelentetett meg, 1899-ben és 1914-ben, melyek – némi szelektálással és átcsoportosítással – az addig publikált egyedi kötetek anyagát foglalták össze. A harmadik csak majd tíz évvel halála után látott napvilágot, 1930-ban. De ezek a gyűjtemények nem tartalmazzák a teljes életművet. S bármilyen hiteles, kitűnő válogatásokat állított össze Komlós Aladár (1955, 1961), ezek „csak” válogatások, tehát a gazdag lírai termés negyedét-harmadát tükrözik. Úgy véljük, itt az ideje, hogy korunk szembesüljön a teljes életművel: nemcsak a népszerű balladákkal, lírai sóhajokkal és „forradalmi” versekkel, hanem a zsidó dalok és imádságok, a gyerekversek költőjével és a pályakezdő próbálkozásaival is. S a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában őrzött hagyatékkal: a különböző versek szövegvariációival és – a kötet Függelékében található – töredékekkel, alkalmi versekkel, verskezdeményekkel.
Vállalkozásunk tehát az első kísérlet arra, hogy a lehetőség szerint teljes Kiss József-gyűjteményt nyújtsunk át az olvasóknak, és hogy a verseket – egy mutatóban – keletkezési idejük szerint is csoportosítsuk.

 
2 800 Ft
Leviticus   [NEM KAPHATÓ]
Leviticus

Tőzsér költészete bekerítő hadművelet a mai valóság ellentmondásainak kifejezése, feljejtése, összefüggésekben, egészben láttatása érdekében. Bölcseleti, intellektuális líra. Kiérlelt gondolatisága, ironikus látásmódja, történelmi méretű távlatossága, játékossága, nyelvi leleményei egyedülállóvá teszik, és az egyetemes magyar líra élvonalába emelik.

 
Mindent akarás   [NEM KAPHATÓ]
Mindent akarás
A költeményeket befejezettség és magabiztosság jellemzi, mely azt mutatja, hogy szerzőjük jól ismeri a költészet lehetőségeit és kívánal mait… Tinley megkísérli, hogy a számára fontos pillanat helyét megjelölje és ugyanakkor a portréfestés eszközeivel és határozottságával lépjen fel. Peter Denman  
1 200 Ft
Nyugat   [NEM KAPHATÓ]
Nyugat
Sumonyi Zoltán kötetének fő erénye és érdekessége a kötet öt ciklusának különbözősége. – Az első ciklus: Nyugat 100. Szellemképek eg tanulmányútról. – A második ciklus: A fejedelem emlékiratából. – A harmadik: Egy kiállítás képei – magyar etűdök ciklus. – A negyedik: Tíz zsoltár. – Az ötödik: Az Isten alkuszik. 
2 100 Ft
Őszi akvarell   [NEM KAPHATÓ]
Őszi akvarell
 
420 Ft
Poems and Fragments   [NEM KAPHATÓ]
Poems and Fragments
 
1 800 Ft
Részesülés   [NEM KAPHATÓ]
Részesülés
Ígéretes első kötet a fiatal költő munkája. Verseit biztos formaérzék, kitűnő ritmika, a többjelentésű szavak gondolati mélységet kifejező használata, új, leleményes szóösszetételek alkalmazása jellemzi. Tömören, szuggesztív erővel fejezi ki a nagyvárosi lét szorongásait, társas magányát. De a komorabb hangvétel mellett a játékosság, a ráolvasók lendülete és tömörsége is fellelhető a kötetben. A versek egy most tájékozódó nemzedék egyik öntudatos tagjának önértelmezési kísérletei. Címválasztá... 
 

prev
12
next

Sorrend: