Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Cím
Alcím
Kiadó
Ár
0 Ft - 8 400 Ft
Ügyfélszolgálat

 Munkatársunk, Ambrus Dorka várja a kérdéseket az alábbi elérhetőségen:

webshop@argumentum.net

Publicisztika

Fő kategória >Publicisztika

Sorrend:

-25%
1956 - Bibó István munkái 4.
Bibó Istvánnak 1956-tal kapcsolatos szövegeiben érzékelhető legközvetlenebbül az, amit Göncz Árpád így fejezett ki a Bibó-Emlékkönyvben: Élet és szó egy anyagból. Ezért levelek, feljegyzések, nyilatkozatok, tárgyalási háttéranyagok, tehát az élet, a tevékenység és a történet dokumentumai is helyet kaptak e kötetben. Így a kidolgozott, befejezett művek itt kisebbségben vannak az egyéb írásokkal szemben, amelyek amellett, hogy mégiscsak művek, és saját üzenetükkel is hatnak, a szavakban megform... 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
-25%
A 19. századi modern magyar románc
Nyilasy Balázs könyvében a 19. századi magyar irodalom második felének jelentős verses és prózai elbeszéléseiről gondolkozik. Legrészletesebben Arany János, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán műveit elemzi, de a vizsgálódások során a félszázad s a századforduló jelentősebb szövegei rendre megvilágítást nyernek Kemény Zsigmondtól, Gyulai Páltól egészen Lesznai Annáig, Kaffka Margitig. Az irodalomtörténész a sajátságokat kirajzoló valóságteremtő attitűdöket, poétikai, narratológiai eljárásokat feltáró ... 
2 900 Ft
Akció: 2 175 Ft
-25%
A betű szolgálatában
Molnár József életének majd a fele a Látóhatár és az Új Látóhatár /1950/ négy évtizedének, a müncheni nyomdának /1961/ s az Auróra könyvsorozatnak /1963/ mozgalmas története. Gombos Gyula, az idősebb sors- és pályatárs az emigráció szellemi elitjének legnagyobb mecénását látja a nyomdász, kiadó, szerkesztő és szervező Molnárban. Eddig a legalaposabb Molnár-életrajzot mégis őmaga írta meg a Nyugati magyar esszéírók antológiájának végén /Bern, 1986/. Már ott közölt egy részletet Misztótfalusi-m... 
2 600 Ft
Akció: 1 950 Ft
-25%
A feledés árja alól új földeket hódítok vissza
Hetvenedik születésnapján köszönti Tímár Árpád művészettörténészt a tanulmánygyűjtemény, melynek majdnem két tucat szerzője (listájuk a hátsó borítón olvasható) valamilyen módon kapcsolódik az ünnepelthez. S rajtuk kívül pontosan öt tucatnyi barát, tudóstárs neve sorakozik az első oldalon, tisztelettel gratulálva az MTA Művészettörténeti Kutatóintézete főmunkatársának. Az életpályát bejáró bevezetőt Tímár Árpád kollégája, Marosi Ernő jegyzi: Az öreg Tímár mint intézmény recenzeál és megemléke... 
2 700 Ft
Akció: 2 025 Ft
-25%
A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak
Ács Tibor nyugállományú ezredes, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyetemi magántanára, öt évtizede kiapadhatatlan alkotókészséggel munkálkodik a hadtudomány területén. A Petőfi Katonai Akadémiát és az ELTE történelemkönyvtár szakát végezte el. 1950 novemberétől 1991 májusáig szolgált a hadseregben. Tiszti pályáját az első lokátoros alakulatánál kezdte, részt vett a honi légvédelem rádiótechnikai fegyvernemének létrehozásában, majd pályamódosítással ... 
2 600 Ft
Akció: 1 950 Ft
-25%
A Nyugat árnyékában
György Oszkár életútja, irodalmi pályája mindmáig feltáratlan volt az irodalomtörténet és az olvasóközönség számára. Annak ellenére, hogy 1901 és 1906 között a budapesti bölcsészkaron Babits Mihállyal, Kosztolányi Dezsővel, Juhász Gyulával és Oláh Gáborral együtt indult el a költővé válás útján; György Oszkár később az irodalmi élet perifériájára szorult. Bár a Nyugat első nemzedékének lírikusaiéval egy időben jelentek meg szárnypróbálgatásai, irodalmi pályája az élvonal helyett mindvégig a N... 
2 200 Ft
Akció: 1 650 Ft
-25%
  A szavak sokféleségétől a Szó egységéig - Irodalomtörténeti füzetek 170.
A katolikus irodalom fogalma nem ismeretlen a 20. századdal foglalkozó magyar irodalomtörténet-írás számára. A korábbi évtizedekben általában a konzervatív irodalom egyik jól körülhatárolható csoportját, a papköltők műveit értették rajta. Szénási Zoltán könyvében arra tesz kísérletet, hogy a katolikus irodalom mibenlétét újragondolja. Mint előzménnyel és elrugaszkodási ponttal számot vet a századforduló politikai katolicizmusából kinövő katolikus irodalommal s a magyar irodalmi kánon peremter... 
2 600 Ft
Akció: 1 950 Ft
-25%
Antibarbarorum libri 1-2.

Az Özön közöny megjelenésével lépett elénk a bölcseleti író. Ennek folytatása volt a háromkö-tetes Szélhárfa, s most az Antibarbarorum libri-vel nagyjából teljessé vált az eddig csak emigráns kiadásokban fellelhető filozófiai életmű. Határ Győző szerencsés kapcsolatot teremtett szépirodalom és filozófia között. A szerző hatalmas munkával és terjedelemben mutatta meg a magyar irodalom filozófiai és a magyar filozófia irodalmi lehetőségeit. Szellemi tűzijáték ez az „újabb” mű is. Határ nem törekszik filozófiai rendszert építeni. Elindul egy ponton, s az asszociációk révén halad tovább – játékosan, könnyedén. Persze az ő „szabad asszociációi” azért csak egy nagyon is meghatározott mederben röpködhetnek „szabadon”. Amit mi szokatlannak, teljesen egyéninek, minden hagyománnyal való éles szakításnak érzünk, az egy igen átgondolt, átfogó program része. Sohasem riad vissza a nyugtalanító, a sokkoló jelenségek felmutatásától, és a maga szemlélete szerint igyekszik megragadhatóvá tenni az ún. sorsproblémákat egy döbbenetes egyetemességigény megvalósításaként. Határ számára a filozófia elsődlegesen ontológiai feladat. Szellemes, kíméletlen gondolatriposztokban utasít el minden misztikus elméletet és kapaszkodót. Filozófiája racionális, kijózanító – öregkori bölcs belátás: a magára maradt ember küzdelme az „özön közöny” dermesztő világában, amely csupa ismeretelméletileg ellenőrzött igazságot tartalmaz. Az igazi ontológiai titok számára nem az emberi benső, hanem a titokzatos univerzum, az ő szavaival: „multiverzum”, a „pulzáló mindenség” – ennek titkai izgatják, amely titkoknak mi is részei, részesei vagyunk.

 
4 900 Ft
Akció: 3 675 Ft
-25%
Az államhatalmak elválasztása - Bibó István munkái 1.
Bibó István most lenne 100 éves.Életműveihez azonban nem könnyű hozzáférni.Ez indokolja írásainak újbóli kiadását.Tematikusan szerkesztett -12 kötetből álló-centenáriumi sorozatunk első kötete a jogtudós pályakezdésétől akadémikussá válásáig tartó időszakának tanulmányait közli. 
2 700 Ft
Akció: 2 025 Ft
-25%
Az én Magyarországom

Kangas Helenáról mindaddig semmit sem tudtunk, amíg Labádi-Berényi Gizella, a turkui egyetem magyar lektora több hazai folyóiratban be nem mutatta a finn újságírónőt, aki 1943 áprilisától a magyar állam újságíró-ösztöndíjasaként egy teljes évet töltött hazánkban. Sok helyen megfordult, de legjobban a fővárosban érezte magát. A finn nagykövetség, illetve gyorsan növekvő ismeretségi köre segítségével, valamint jó ízlésének és máig megőrzött fogékonyságának köszönhetően fel tudta térképezni a magyar kulturális és művészeti élet aktuális problémáit. Az irodalom, a művészet nem egy nagy alakját meginterjúvolta, s ismereteiről, észrevételeiről a finn közönséget is tájékoztatta a turkui Uusi Aura vasárnapi leveleiben.
Labádi-Berényi Gizella fordításában most magyarul is olvashatóvá váltak az 1943–44-ben Finnországba küldött magyarországi riportok.

 
1 600 Ft
Akció: 1 200 Ft
-25%
Az értelem bátorsága
Páratlan tudományos seregszemle ez a könyv. Félszáz kutató tette le tanulmányait, esszéit, visszaemlékezéseit a történettudomány asztalára Perjés Géza Emlékkönyvében. Fiatalok, idősek és középkorúak, különböző felfogású, szemléletű, eltérő érdeklődésű, meggyőződésű három nemzedék. Magyarok és külföldiek. Feledve régi vitákat és új határokat, a magyar történetírás tradicionális megosztottságait, közös kötetben adják közre írásaikat. Szerves egységgé szövődik össze ily módon, ami a magyar törté... 
4 500 Ft
Akció: 3 375 Ft
-25%
  Célunk tökéletesedésünk - Irodalomtörténeti füzetek 172.
A kötet Dávid Gábor Csaba több mint harminc éven át folytatott Wesselényi-kutatásainak eredményeit tartalmazza. Vizsgálódásainak középpontjában Wesselényi Miklós Balitéletekről című röpirata áll: bemutatja a mű keletkezési körülményeit, szerkezeti és formai sajátosságainak előképeit, foglalkozik a szerző eszmerendszerének gondolati előfutáraival, Wesselényivel, a nemzetnevelővel és a szépíróval, valamint az árvízi hajós vallásosságával, továbbá az Oszmán Birodalomról kifejtett nézeteivel. Iga... 
2 600 Ft
Akció: 1 950 Ft
-25%
Dekadenzkritik aus der "Provinzstadt"
 
2 500 Ft
Akció: 1 875 Ft
-25%
  Deutsche presse aus Ungarn in der ersten halfte des 19. jahrhuderts
A kötetben a periodikumokból kiválasztott részleteket a következő hat témakörbe csoportosították: I. Programszerű közlemények, II. Irodalmi szövegek (A. próza, B. költemények), III. Értékelések, adaptációk, idézetek: a német, illetve a magyar irodalom recepciója (A. A német irodalom recepciója, B. A magyar irodalom recepciója), IV. Színikritikák, V. Az önazonosság kérdései, VI. Válogatás az 1825 és 1847 közötti időszak más magyarországi német nyelvű lapjaiból (A. A német irodalom recepciója, ... 
4 300 Ft
Akció: 3 225 Ft
-25%
  Deutschsprachige Literatur und Kultur im Raum Ödenburg/Sopron (1790-1900)
Deutschsprachige Texte aus Ungarn 4.
Sorozatunk első három kötetében német nyelvű verseket, drámákat és prózai írásokat tettünk közzé, amelyek mind 1800 körül és túlnyomórészt Pest-Buda térségében keletkeztek. A jelen kötet az egész 19. századot felöleli, a keletkezési hely pedig a nyugat-magyarországi Sopron környéke. Sopron a magyar- és a németnyelvűség határvidékén fekszik, és németes karakterét – a fővárossal ellentétben – az egész század folyamán megőrizte. A magyarországi német irodalom ... 
4 300 Ft
Akció: 3 225 Ft
-25%
Die Tauschende Copie von dem gewirre des lebens
A kötet drámái a kétszáz évvel ezelőtti német nyelvű Pest-Budára kalauzolják el a mai olvasót, műfaji, formai és tematikus keresztmetszetet kínálva mindabból, ami e rohamosan fejlődő városi világ drámairodalmára és színházi életére 1800 körül jellemző volt. Az Erdélyből Pozsonyba települt Simon Peter Weber Hunyadi Lászlóról írt tragédiát, a prágai születésű pesti német színész, Franz Xavier Girzik pedig Szent Istvánról. A pesti Johann Jung izgalmas komédiával, Joseph von Korompay pedig helyen... 
4 300 Ft
Akció: 3 225 Ft
-25%
Én sosem kívántam más emlékművet
1969-ből való a kötet mottójaként választott Németh László-megállapítás és óhaj: Arra, hogy kivel mint bántak, mennyire ismerték félre, van objektív mérték: az, amit egy életen át összeírtak róla. Én sosem kívántam más emlékművet, mint ezt: a rólam írtak összegyűjtését, kiadását. Nem azért, hogy támadóimat pellengérre állítsam; mentséget inkább, hogy művemet milyen közegellenállással szemben kellett a világba nyomnom. Monostori Imre - a neves Németh László-kutató - megkezdte ennek az emlékműn... 
4 500 Ft
Akció: 3 375 Ft
-25%
És téged is láttalak, és téged is elmeséllek
Miként könyve címével is elárulja, Gosztonyi János folytatja azt a portréfüzért, amelyet legutóbbi könyvében kezdett el. Valószínűleg nem sok olyan ember van ma a magyar kulturális, különösen a színházi életben, akit Gosztonyi János ne ismerne személyesen. Könyvére, mely egymásba fűzött sztorik láncából felépülő végtelen pletyka mai és közelmúltbéli színházi és médiaszemélyiségeinkről, íróinkról, kultúrpolitikusainkról, nyugodtan rásüthetjük a voltaire-iánus jelzőt, amennyiben a szerző igencs... 
2 700 Ft
Akció: 2 025 Ft
-25%
Goncsarov hármaskönyve
A diszkurzív megközelítés homlokterében az irodalmi jelenség áll, különös tekintettel az emberi szómű a megnyilatkozás, a dialógus, a név, a jel-, a trópus- és történetképzés poiésziszének vizsgálatára. A prózanyelvi és versnyelvi alkotás diszkurzív vetületében a szó megjelenésmódjait eseményként taglalhatjuk, mely a cselekvés világában fogan meg és a szövegben, azaz a kulturális emlékezet közegében teljesedik ki, ahol ez a saját jövője felé kizökkent tapasztalati világ minden elemében saját ... 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
-25%
Ihr manner auf, jetzt ruft die Zeit
Die Texte des Bandes entstammen der deutschsprachigen Presse des Königreichs Ungarn. Die bürgerliche Revolution aus den Jahren 1848/1849 und der darauffolgende Freiheitskampf riefen die unterschiedlichsten Reaktionen hervor, so sind die Texte dieser Auswahl entweder programmatischer Art, oder sie beinhalten einen wichtigen politischen Zeitbezug. Die belletristische Produktion der Zeit wurde auch mitberücksichtigt, obwohl die stürmischen Revolutionsmonate, bzw. das nächste Jahr von einigen Aus... 
4 300 Ft
Akció: 3 225 Ft
-25%
Jubileumi csokor Csapodi Csaba tiszteletére; Tanulmányok

Négyéves korában kitört az első világháború… Domanovszky Sándortól, Hajnal Istvántól, Horváth Jánostól, Szekfű Gyulától tanulhatott; egyik fiatalkori könyvét még Angyal Dávid recenzeálta. Friss diplomájával a zsebében nyugodtan (?) kutathatott a bécsi levéltárakban (Dolfub kancellárt akkor gyilkolták meg a nácik), majd megint csak nem akármilyen – idősebb és fiatalabb, felejthetetlen – kollégák társaságában decimálgathatott az Országos Széchényi Könyvtárban… Már megint háborús viszonyok közt volt a Kosáry Domokos igazgatta Teleki (Történettudományi) Intézet munkatársa, majd a dicső »fordulat évétől« visszakényszerült a könyvtárügybe, hogy nyugalomba vonulásáig – 1975. december 31-éig – a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában munkálkodjék non sine gloria” – az ünnepi kötet élén így idézi fel az elmúlt évtizedeket a néhány évvel fiatalabb kortárs és barát, Borzsák István professzor.

A kötet tanulmányai a magyar történelem és művelődés széles ívét fogják át Szent Istvántól, Anonymustól s a magyar nyelvemlékektől kezdve a reneszánszon és a barokk korszakon át a könyvkereskedő Ráth Mórig, ahogy Csapodi Csaba tiszteletet parancsoló életműve is – melyről e kötetben könyveinek és cikkeinek bibliográfiája alapján alkothatunk képet magunknak – kiterjed a magyar és az egyetemes történelemre, a magyar művelődés- és könyvtörténetre, valamint a könyvtárügyre.

 
2 500 Ft
Akció: 1 875 Ft
-25%
  Keresztury Dezső, az Eötvös Collegium igazgatója (1945-1948)
Száz esztendeje született Keresztury Dezső, az Eötvös Collegium tanára, igazgatója, majd haláláig kurátora. Mind az ország, mind a Collegium számára viharos és tragikus időszakban állt a Collegium élén, melynek módszeres fölszámolását, majd bezárását csak késleltetni, de megakadályozni nem tudta. A régi Collegium utolsó igazgatója volt, aki szerteágazó tudósi és művészi munkásságával fölbecsülhetetlen gazdag örökséget hagyott hátra. A centenárium évében a Collegium evvel a kötettel tiszteleg ... 
2 100 Ft
Akció: 1 575 Ft
-25%
Klebelrsberg felsőoktatási politikája
E munka a 20. század kiemelkedő művelődéspolitikusának, Klebelsberg Kunónak felsőoktatási politikáját mutatja be. A magyar felsőoktatás első világháború utáni helyzetének ismertetése után vázolja a vallás- és közoktatásügyi miniszter programjának fő vonásait: a vidéki egyetemek fejlesztését és az értelmiségi elit képzésének fontosságát. Kiemeli Klebelsberg jelentős alkotásait: a debreceni és a szegedi egyetem kiépítését, valamint a külföldi magyar intézetek, a Collegium Hungaricumok létrehozá... 
1 800 Ft
Akció: 1 350 Ft
-25%
Kodály Zoltán és szülővárosa, Kecskemét
Hírös város az Alfődön Kecskemét... - írta Petőfi. Pedig mennyivel híresebb azóta, hogy megszületett benne a huszadik századi magyar és az egyetemes zenetörténet egyik legnagyobb alakja, Kodály Zoltán, aki mint meg is vallotta mindig is kecskemétinek érezte magát. A jelen kötet, mely alapos gyűjtőmunka nyomán jött létre, és a tavalyi Kodály-emlékév alkalmából látott napvilágot, Kodály és szülővárosa kapcsolatát mutatja be zenei eseményekről, találkozókról, személyes együttlétekről készült dok... 
2 700 Ft
Akció: 2 025 Ft
-25%
Kulturális átöltözés
András Edit művészettörténész és műkritikus az MTA Művészet­történeti Kutatóintézete tudományos főmunkatársa. Számos kor­társ művészeti tanulmányt, kritikát publikált magyar és külföldi szakfolyóiratokban, katalógusokban és tanulmánykötetekben. A posztszocialista régió kortárs művészetével és elméletével fog­lalkozó, az átmenetre fókuszáló írásait több nyelvre lefordították. 2001-ben jelent meg Kötéltánc. Tanulmányok az ezredvég ameri­kai művészetéről című tanulmánykötete az Új Művészet Kiadó... 
3 800 Ft
Akció: 2 850 Ft
-25%
Literatur und Kultur im Königreich Ungarn um 1800
A 18-19. század fordulóján Magyarországon gazdag német nyelvi írásbeliség virágzott. Ennek a kornak az irodalmi termését mutatja be a Deutschsprachige Texte aus Ungarn című sorozat: a közzétett német szövegek a hungarológia, de a német irodalomtörténet számára is nagyrészt ismeretlenek, jóllehet a korabeli Pest-Buda-i pezsgő kulturális élet jelentős szerepet játszott a modern magyar irodalom megteremtésében és természetesen a Kárpát-medence német regionális kultúrájának kialakulásában is. Jel... 
4 300 Ft
Akció: 3 225 Ft
-25%
  Magistrae Discipuli - A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R egyesület füzetei 2.
Madas Edit a Fragmenta codicum Kutatócsoport munkatársaként, majd a Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Széchényi Könyvtár Res libraria Hungariae Kutatócsoportjának vezetőjeként a kodikológia, a paleográfia, a középkori latin és magyar filológia, a klasszikus hagyomány, a liturgia, a hagiográfia, a könyv- és könyvtártörténet, valamint a magyar nyelv- és irodalomtörténet kutatásának nemzetközileg is elismert képviselője. Kutatói tevékenységével párhuzamosan három évtizede vesz részt az e... 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
-25%
Magyar irodalom olasz irodalom
Szauder József (1917-1975) akadémikus, az MTA Irodalomtudományi Intézetének egyik ala-pítója, a szegedi egyetem egykori professzora, nemcsak a 18. és 19. századi magyar irodalomtörténetírás meghatározó alakja, hanem egyúttal az olasz irodalom és a magyar-olasz irodalmi kapcsolatok egyik legkíválóbb kutatója, kíváló italianista is volt. 1940-től az Eötvös Kollégium olasz tanáraként tanított, 1947-1949 között a pesti egyetem olasz tanszékét vezette, majd élete utolsó öt évében a római La Sapie... 
3 200 Ft
Akció: 2 400 Ft
-25%
Magyarhontól az újvilágig
Ez a kötet a tanítványok és kollégák tisztelgése mesterük előtt: a témák sokszínűsége is jelzi, hogy Urbán Aladár mennyiféle történeti téma és korszak kutatására inspirálta tanítványait. A 3 fő témakör: az egyetemes, a kapcsolat- és a magyar történet kéréseit tárgyaló tanulmányokat kronológiai rendben közöljük.  
2 200 Ft
Akció: 1 650 Ft
 

prev
next

Sorrend: