Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Szerkesztő
Cím
Alcím
Kiadó
Szűrés
Recenzió

Politikatudomány

Főkategória >Politikatudomány

Sorrend:

prev
12
next

Sajtó és hatalom a Horthy-korszakban
A könyv bemutatja, hogy 1919 és 1944 között Magyarországon mit gondoltak a politikusok, az újságírók a közvéleményről és propagandáról – és hogy a Horthy-korszak médiafogyasztóját mennyire befolyásolta a sajtó. 
2 700 Ft
  Szabadság – közösség – Eszmetörténeti könyvtár 9.
Van-e kiút abból a zsákutcából, ahol szabadság vagy közösség, önmegvalósítás vagy valahová tartozás, modernitás vagy hagyomány, civilizáció vagy nemzet, haladás vagy haza közül kell választani? Kikerülhetetlenek-e a szervetlen vagy az organikus fejlődés, kozmopolitizmus vagy közösségi identitás, a felzárkózás vagy a térfoglalás, az utánzás vagy a különutasság, a civilizátori leckéztetés vagy a gátlástalan önérvényesítés, az európai mintakövetés vagy a nemzeti öncélúság alternatívái? A könyvbő... 
3 200 Ft
Nincs raktáron
Szabadságot mindenben és mindenkinek
Erdődy Gábor kötetében a belga alkotmányos rendszer létrejöttét és működésének első bő másfél évtizedét veszi górcső alá. Belgium a 19. században a modernizáció, az iparosodás, az urbanizáció és a liberális-alkotmányos-parlamentáris monarchia mintaállamának számított. A latin és germán kultúra találkozási pontján fekvő, számtalan esetben nagyhatalmi csatározások színterét képező ország a német, spanyol, francia és holland uralom évszázadai után 1830-ban nyerte el a függetlenséget. A római kor... 
2 200 Ft
Nincs raktáron
  Szabadságunk születése – Eszmetörténeti könyvtár 13.
Az első fejezet a 16. századi reformátorok politikai elméletének fontos elemeit mutatja be az adiaphora köré csoportosítva. A második fejezet Locke politikafilozófiájáról szól. A harmadik rész kitér Milton Areopagiticájának néhány sajátságára. Igen tanulságos, hogy az adiaphora-vitára, amely Európában hosszú ideig a politikai harcok középpontjában állott, néhány évtizeddel később Swift Gullivere már így utal: Azzal vádoltak […], hogy vallásszakadást idéztünk elő, durván megsértvén nagy prófét... 
2 500 Ft
Nincs raktáron
Visszaemlékezések – Bibó István munkái 12.
A memoárok többnyire sokkal inkább arról szólnak, hogy a visszaemlékezők milyennek akarják láttatni magukat, mint arról, hogy mit cselekedtek és milyenek voltak. Bibó István visszaemlékezései azonban egyáltalán nem ilyenek. Sokkal inkább ironikusak, önkritikusak, empatikusak és tárgyilagosságra törekvők. Valójában Bibó István nem írt visszaemlékezéseket. Arra sem ideje, sem módja nem volt. Ebben a kötetben mégis Visszaemlékezéseit olvashatjuk. 1976 októberében ugyanis lehetősége nyílt arra, h... 
3 800 Ft
Nincs raktáron
Vörös Arzenál
Európa szovjet befolyási övezetébe került államai J. V. Sztálin utasítására és ellenőrzése mellett 1948/49-től elképesztő ütemű hadseregfejlesztésbe fogtak, és ezzel összefüggésben újjászervezték és jelentősen bővítették hadiiparukat. 1954-ben Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, a Német Demokratikus Köztársaság és Románia 180 hadiipari üzemében dolgozó mintegy 500 ezer ember közel 20 milliárd rubel értékű fegyverzet és hadianyag gyártására volt képes. A következő években ugy... 
3 200 Ft
Zsidókérdés – Bibó István munkái 8.
Bibó kötetünkben közölt zsidó tárgyú munkái közül a Zsidókérdés azzal emelkedik ki világviszonylatban is a hasonló témában íródott, hatalmas tömegű anyagból, hogy nem a kemény antiszemiták állnak érdeklődése középpontjában. Azokra koncentrál Bibó, akik részben egyetértenek az antiszemitizmussal, részben nem; esetleg ők maguk egyáltalán nem is antiszemiták, de tolerálják, ha másvalaki az; akik szerint a zsidógyűlölet túlzás, de azért van benne valami; akik nem bántják a zsidókat, de nem is ava... 
2 500 Ft
Nincs raktáron
A centralisták   [NEM KAPHATÓ]
A centralisták

A monográfia elsőként ad átfogó történeti és eszmetörténeti elemzést a XIX.

Század kiemelkedően jelentős, Eötvös József és Szalay László körül kialakult

eszmei csoportosulásról, mely a korabeli magyar társadalomnak és kultúrának a fejlett nyugati államok mintájára történő polgári megújulását tűzte célul maga elé.

 
1 300 Ft
A görögökről   [NEM KAPHATÓ]
A görögökről
Az Esszé a görögökről tele van meglepő, új gondolatokkal, elgondolkoztató összefüggések fejtegetésével. Miközben olvassa, az ember állandóan vitatkozni volna hajlandó a szerzővel, de végül, szinte bosszankodva, kénytelen elismerni, hogy mégis van a dologban valami. A szerző nem ókortörténész, bár alapos tájékozottságra tett szert a görög történelem szakirodalmában. A történelemfilozófia felől közelítő fejtegetései így mentesek az ókortörténet szokásos gondolatmeneteitől, ebből következően a s... 
2 300 Ft
Adolf Fischhof és a Habsburg Moarchia

Történelmi tény, hogy az 1848-as bécsi forradalmat egy fiatal orvos, Adolf Fischhof (1816–1893) ʼmegszólalásaʼ indította el; életéről, további tevékenységéről azonban szinte semmit sem tud a közvélemény, annak ellenére, hogy újszerű politikai kezdeményezései a 19. századi osztrák történelem egyedülálló alakjává tették. Az egykori ʼmárciusi nap hősénekʼ életével és küzdelmeivel ismertet meg Fenyő István könyve – egy tipikus közép-európai személyiség életútját megidézve. A szerző először röviden összefoglalja az életrajz legfontosabb részleteit, kiemelve Fischhof magyar származását, aki a magyar reformkor szellemiségét vitte magával az osztrák fővárosba; majd politikai pályájának alakulását értékeli. Bemutatja tevékenységét a bécsi Közcsendi Bizottmány elnökeként, majd a Reichstag képviselőjeként. Ismerteti egykor nevezetes, ma már alig ismert röpiratait, elsősorban nemzetiségpolitikai és a Habsburg Monarchiát alkotmányos-parlamentáris állammá korszerűsíteni akaró elveit. Mindezek alapján egy nemzetek, nemzeti kultúrák között hidat verő értelmiségi portréja bontakozik ki, aki élhető otthont álmodott Közép-Európában; aki éppúgy volt magyar mint osztrák, kultúrájában éppúgy volt nemzeti mint világpolgár, a Talmud és a legújabb nyugat-európai alkotmányok tudósa. A kötet Függelékében Fischhof négy jelentős röpirata olvasható, mintegy illusztrálva élet- és pályarajzát, az általános leszerelés, az Európa-parlament létrehozása és a nemzetiségi együttműködés érdekében kifejtett úttörő szerepét. Adolf Fischhof élete ʼpéldaéletʼ volt: a polgári öntudat kifejlődésének tanúsága a Habsburg Monarchia adta keretek között. Egy egységes Európát óhajtó ʼnaivʼ elképzelés első megfogalmazójaként – amely elképzelés a jelen változásait figyelembe véve ma már (talán) nem tekinthető utópiának.

 
1 600 Ft
Békés átmenet   [NEM KAPHATÓ]
Békés átmenet
A szerző keretbe foglalja és közreadja azokat a beszélgetéseket, amelyek a Demokratikus Átalakulásért Intézet Elbeszélt történelem programjának részeként keletkeztek. A résztvevők (pl. Boross Péter, Györgyi Kálmán, Laky Mihály, Martonyi János, Szabad György és sokan mások) valamennyien az 1985–1994 közötti magyarországi átalakulások meghatározó szereplői voltak. A mű időrendben foglalja össze az egyes korszakok legfontosabb eseményeit. A pártállam meggyengülése, az átalakulás kezdeteinek tört... 
2 600 Ft
  Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem – Bibó István munkái 7.
Kötetünk szövegei Bibó Istvánt, mint a népi mozgalmat és a Nemzeti Parasztpártot magáénak valló autonóm politikai gondolkodót mutatják be. Olyan gondolkodót, aki elvetette a parasztromantikát és kidolgozta az agrárurbanizáció programját, aki meg volt arról győződve, hogy a parasztság nem lehet a városi kultúra regenerálója, hiszen maga is válságban van, léte szűkös, kényszer szülte, amiből ki akar törni. Város és vidéke népességének egy mértéke kell, hogy legyen: az egy és oszthatatlan teljes... 
2 900 Ft
Eötvös József uralkodó eszméi
A kötet Eötvös József (1813–1871) A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra című, 1851 és 1854 között egyidejűleg magyarul és németül megjelent művének sokrétű feldolgozását: filológiai, kontextuális és kritikai olvasatát nyújtja. A filológia szintjén a mű azt a hipotézist védelmezi, hogy az Uralkodó eszmék első kötete nem a Világos utáni csalódottság és kiábrándultság szellemi terméke, hanem a törékeny és veszélyeztetett, de még fennálló 1848-as európai alkotmányosság védelmé... 
2 900 Ft
Hatalom és hóhérbárd   [NEM KAPHATÓ]
Hatalom és hóhérbárd
Az európai és a magyar történelem nevezetes politikai perein keresztül elmélkedik a szerző a politika és jog, hatalom és igazságszolgáltatás viszonyán. Morus Tamás kivégzésétől a sztálini korszak kirakatpereiig több évszázados tradíciója van a felségsértési, valamint a „közakarat” vagy a közrend ellen vétők ügyében indított pereknek, amelyek során a regnáló hatalom jogi eszközök igénybevételével számolt le politikai ellenfeleivel. A kötet első felében olvasható tanulmány jogszociológiai és po... 
3 200 Ft
Kárpátalja   [NEM KAPHATÓ]
Kárpátalja
Budapest, Prága, Pozsony felől Kárpátalja; Moszkva, Kijev, Lemberg felől Kárpátontúl. A könyv, amelyet kezében tart az olvasó, magyar és ukrán szakemberek együttes munkájával készült kollektív monográfia, amely egyszerre jelenik meg magyar nyelven Magyarországon és ukránul Ukrajnában, hogy ugyanaz az ismeretanyag hozzáférhetővé váljon mind a magyar, mind pedig az ukrán olvasó számára. Bízunk benne, hogy a továbblépésnek ez egy új, a nemzeti perspektívákon túlmutató, a régió valódi historikumá... 
4 500 Ft
Készenlét   [NEM KAPHATÓ]
Készenlét
Naivitás volt azt hinni részünkről, hogy adva van egy stabil nyugat-európai minta, amelyhez mi, mint történelmünkben annyiszor, mintakövető módon igazodhatunk és akkor majd megoldódnak nemzeti problémáink. 
2 700 Ft
Per Passivam Resistentiam   [NEM KAPHATÓ]
Per Passivam Resistentiam

„Ez a rendszerváltozás mámorával kezdődött, majd egyre keserűbb csalódásokba torkollt, mégis gyönyörű évtized hullámverésével alighanem sokunkból kikényszerítette, hogy újragondoljuk hatalom, írás és ellenállás szövevényét, újraolvassuk a »ki adta néked ezt a hatalmat?« példázatos bibliai jelenetét, újraéljük az együttműködés lelkiismereti dilemmáját, s a hatalom szétosztódásának világában ismét rákérdezzünk a passzív rezisztencia hagyományának már-már elfelejtett tanulságaira vagy a tudományos munka értelmére, esélyeire és módszertani lehetőségeire."

Az Utószó e mondatából valamennyire kirajzolódnak a kötet tematikai egységei. Bevezetésül vázolni próbáltam a felhatalmazás alaptémáját a Jézusnak föltett egykori kérdéstől az irodalmi autoritás újkori sorsáig. A tanulmányok első csoportja a Per passivam resistentiam Deák Ferenc-i jelszavához kapcsolódik, e harcmodor egykorú és későbbi megítéléseivel, Széchenyi és Deák máig jelképérvényű vitájával, valamint Arany János magatartásával szemléltetve az ellenállás magyar hagyományának mentalitástörténeti sajátosságait. A második nagyobb egység fogadtatástörténeti dolgozatai a szószólói költőszerepek kialakulását és utóéletét elemzik, többek közt a Hymnus paraklétoszi szerephagyományának és Petőfi politikai kisajátításainak nyomon követésével. A harmadik tömb az alaptéma tudománytörténeti változataiból áll: előbb a hatalom fokozatos szétoszlását kíséri figyelemmel a szövegkritika utóbbi másfél évszázadában, majd egy-egy esettanulmánnyal igyekszik rávilágítani a tudósi ellenállás lehetőségeire. Végül módszertani írásokhoz érkezünk, melyek a kritika iskolázottságáról, égi és földi normáinak viszonyáról, valamint (Pilinszky beszélgetéseinek, illetve Kertész Imre naplójegyzeteinek elemzésével) az utószerkesztés hatalmi, tulajdonjogi és irodalomelméleti problémáiról szólnak.

Az utóbbi tíz év terméséből válogatott gyűjtemény remélhetőleg kiegészíti három eddigi monográfiám idevágó mondanivalóját, s talán arról is elárul valamit, hogy miért szerencsés, aki Shakespeare társaságában tölthette idejét és (mint Kosztolányi mondja) „Arany János bűvös szavával mulatott".

 

Dávidházi Péter

 
980 Ft
Proletárforradalom után   [NEM KAPHATÓ]
Proletárforradalom után
Az emigráció útjait járó Lukács György internált volt. Ha módjában áll, tartós lakhelyül Ausztriát vagy Németországot választja, ám mindkét helyszínről menekülnie kellett. 1930-ban a kommunista mozgalom szervezeti központjába, a Komintern működési helyére, Moszkvába megy. A fasizmus elől Moszkvába menekülő Lukács Moszkvában maradt. S valóban: kominternált lett. 
2 500 Ft
Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2012 végén tudományos konferenciát szervezett a magyar parlamentarizmus történetéről. A kötet az ott elhangzott előadások bővített és szerkesztett szövegét adja közre.
Arra törekedtünk – írják a szerkesztők –, hogy a kötetben szereplő tanulmányok betekintést nyújtsanak a téma kutatásának újabb magyarországi eredményeibe, a parla... 
3 900 Ft
Szigorúan ellenőrzött emlékezet
Az MDP Budapesti Pártbizottság Köztársaság téren álló épületének október 30-i ostroma 1956 történetének egyik legmegosztóbb fejezete, amely napjainkig megterheli a társadalmi emlékezetet. Annál is inkább, mert ami ma a Köztársaság térről felidéződik bennünk, az jórészt a forradalom utáni megtorló- és propagandagépezet tudatos, hosszú évtizedeken keresztül folytatott munkájának eredménye. A berendezkedő hatalom ugyanis e tragikus, már a kezdetekor ellentmondásos eseménysort használta fel, hogy... 
2 500 Ft

prev
12
next

Sorrend: