Tisztelt vásárlóink!
A 2020.07.01-én életbelépő változások miatt a belföldi adószámmal rendelkezők (cégek, egyéni vállalkozók, adószámmal rendelkező magánszemélyek, alapítványok, egyesületek, stb.) számára kiállított valamennyi számla adattartalmát be kell küldeni a NAV-nak, az áfatartamtól függetlenül. Ezért kérjük ha ön rendelkezik adószámmal (nem azonos a magánszemélyek adóazonosítójával) a megrendelésen  minden esetben tüntesse fel! Ennek hiányában nem áll módunkban számlát kiállítani, így a megrendelést sem tudjuk teljesíteni. 

Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Szerkesztő
Cím
Alcím
Kiadó

Történelem

Főkategória >Történelem

Sorrend:

prev
next

-25%
Szekfű Gyula és nemzedéke a magyar történetírásban
A konferencia nyolc intézmény példás együttműködésével valósulhatott meg: az Eötvös Collegium Történész Műhelye, az állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Debreceni Egyetem Történeti Intézete, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történeti Intézete, a Kodolányi János Főiskola Történettudományi Intézete, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete mellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történeti Intézete is felkérést kapott és részt vállalt a konferencia szervezésében és ... 
1 500 Ft
Akció: 1 125 Ft
-25%
Tipográfia régtől fogva…
Nagyvárad felbecsülhetetlenül gazdag történelmében egyedülálló módon váltakoztak a virágzás és a hanyatlás időszakai. A várost tatár, török, kuruc és labanc egyaránt dúlta, várát belharcok több ízben pusztították, aminek köszönhetően a település maga is majdnem teljességében elpusztult, fényes emlékét, dicső múltját kövei nem, vagy alig őrizték csak meg.
Nagyváradon az 1565. év vég ére datálható az első nyomda, amiről hiteles forrásunk fennmaradt. A... 
3 900 Ft
Akció: 2 925 Ft
-25%
Ung vármegye leírása
 
2 600 Ft
Akció: 1 950 Ft
-25%
Von der Revolution zur Reaktion
Bearbeitet von Róbert Hermann, Thomas Kletec·ka, Elisabeth Gmoser und Ferenc Lenkefi. Herausgegeben von Christoph Tepperberg und Jolán Szijj mit Unterstützung der Aktion Österreich-Ungarn. Die traditionell engen Beziehungen zwischen der österreichischen und der ungarischen Historiographie sind durch einen fruchtbaren Meinungsaustausch über die gemeinsame Geschichte gekennzeichnet. Dabei bietet die Darstellung und Interpretation der Revolutionsepoche von 184849 für die Historiker beider Länder... 
7 500 Ft
Akció: 5 625 Ft
-25%
Werth Henrik akiről nem beszéltünk
1938 szeptemberében Horthy Miklós Werth Henrik nyugállományú altábornagyot nevezte ki a Honvéd Vezérkar főnökévé. A reaktivált és szeptember 29-i hatállyal gyalogsági tábornokká előléptetett, nagy vezérkari tapasztalattal rendelkező, a pártpolitikától következetesen elhatárolodó Werthtől a kormányzó a hadsereg megerősítését, a katonai felső vezetésben is teret nyert szélsőjobb erők és nézetek háttérbe szorítását várta. Miközben Werth mindent el is követett a tisztikar politizálása ellen, maga... 
2 100 Ft
Akció: 1 575 Ft
A címertan reneszánsza   [NEM KAPHATÓ]
A címertan reneszánsza
Bertényi Iván (1939) fél évszázada foglalkozik a címertannal. Pályája kezdetén a kibernetika még burzsoá, a heraldika feudális áltudománynak számított. A szerző ekkor még csak mint az irodalomtörténet segédtudományának művelője közelíthetett a címerekhez (s Arany János műve kapcsán lábjegyzetben akkor is magyarázkodnia kellett, lásd A Toldi szerelme heraldikája). Magyarországon a címereknek sokáig szinte egyedüli kutatója volt. Így elsődlegesen neki köszönhető a címertan reneszánsza. A szerző... 
2 900 Ft
  A földesúri járadékok új rendszere a 13. századi Magyarországon
Alapvető jelentősége volt a földesúri járadékok történetében a 13. század.A kötet végén közölt több mint ötven latin forrásszöveg a témát érintő oklevelek és egyéb források köréből ad válogatást. 
A Nagy Háború osztrák-magyar tábornokai 1.
A XX. század őskatasztrófájának tartott, 19141918 között lezajlott Nagy Háború osztrákmagyar tábornokainak neve és sorsa a legtöbb olvasó számára ismeretlen. Nem véletlenül, hiszen az összesen mintegy 1200 fős tábornoki testület tagjainak életútjáról és háborús szerepéről máig nem született tudományos igényű, tárgyilagos összefoglalás. Balla Tibor, a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum Bécsi Levéltári Kirendeltségének vezetője, az első világháború ismert kutatója ezt a hiányt pótolja jel... 
3 900 Ft
-25%
  Ahol a maximum volt a minimum. Emlékezések a régiEötvösCollegiumra
Az egykori, a legendás, 1895-ben alapított Eötvös Collegiumra emlékeznek azok, akik még az 1950-ben végrehajtott, erőszakos megszüntetés előtt lehettek tagjai az intézménynek. Vállaltan szubjektív ez a kötet, kérdéseinkkel nem csak a történelmi események menetét kutattuk, nem csupán az oktatás módszerét vagy a meg-szüntetés körülményeit akartuk dokumentálni, bár ezekhez is gazdag forrásanyagot szolgáltatnak a szövegek, hanem a személyes emlékek felidézésével egy kultúrtörténeti szempontból fo... 
2 700 Ft
Akció: 2 025 Ft
Analecta Mediaevalia II.   [NEM KAPHATÓ]
Analecta Mediaevalia II.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Medievisztika Tanszékének gondozásában az Analecta Mediaevalia sorozat második kötetét tartja kezében az olvasó. Az elsőhöz hasonlóan e kötet írásai is a középkortudomány különböző területeit fogják át, megőrizve a tematikai változatosságot. A tanulmányok között a kora Árpád-kortól a török korig, a kolostorok világától a városi életig, a politikatörténettől a családtörténetig kedvére válogathat a középkor iránt érdeklődő. A szerzők egy része már elismert közé... 
2 900 Ft
  Egy kanonok három királysága - Irodalomtörténeti füzetek 148.
"Botrányhős és tudós: Ráttkay György (1612-1666) zágrábi kanonok sokáig inkább viharos magánéletének, szerelmi kalandjainak, mint tudományos eredményeinek köszönhette ismertségét. Pedig történeti műve, a Dalmácia, Horvátország és Szlavónia királyainak és bánjainak emlékezete (1652) a horvát história első eredeti és teljes feldolgozása, melyből egyszersmind egy új nemzetszemlélet és politikai program körvonalai bontakoznak ki. A hagyományosan Habsburg-hű és a magyarokkal szemben gyanakvó horvá... 
1 100 Ft
Európa próbatétele   [NEM KAPHATÓ]
Európa próbatétele
E könyv szerzője 18 éves volt, amikor alig idősebb mentora és az üldöztetésből megmentője, Stollár Béla révén megismerkedett a magyar ellenállási mozgalommal. Stollár mártírhalála Budapesten, 1944 karácsonyán ráébresztette arra, hogy a szembeszállás a megszállókkal igen nagy kockázattal jár nemcsak az ellenálló, hanem a környezete számára is. Vajon mi szolgálja inkább egy nemzet érdekeit, ha ellenáll, és szörnyű veszteségek árán megőrzi a haza becsületét, amint azt a lengyelek tették, vagy ha... 
3 700 Ft
-25%
Európa Zrínyije   [NEM KAPHATÓ]
Európa Zrínyije
1664 tavaszán Zrínyi nevétől visszhangzott egész Euró­pa: aki oly súlyos időkben a keresztény világban reményt ébresztett; akire a Gondviselés Európa sorsát bízta; aki Európa szíve! Magyar történelmi személyiségek nemzetközi elismerései között nincs nyoma, hogy bárkit a keresztény világ reményének, Európa jövője letétemé­nyesének neveztek a múltban. Sőt, Európa bátorsága, éltetője nevet kapta volna meg, amit a XVII. században a szív fogalma kifejezett, a vérkeringés felfedezése kapcsán az ak... 
3 600 Ft
Akció: 2 700 Ft
Gál István életműve   [NEM KAPHATÓ]
Gál István életműve
Gál István irodalomtörténész életművének bibliográfiai összegzése régóta váratott magára. Barátai, pályatársai többször biztatták, foglalja kötetekbe szerteágazó kutatásainak eredményeit. A múlt évi kettős évforduló – születésének 90., halálának 20. évfordulója – újabb figyelmeztetés volt az utókornak, hogy munkásságát összegezze.
Három nagy kutatási területe korán körvonalazódott. Huszonkét éves bölcsészhallgató volt, amikor megindította „közép... 
1 700 Ft
  Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetőri iratai I-II.

Kivételes figyelmet érdemlő forráskiadvánnyal gazdagodott történettudományunk, sőt a múltunk tényanyagának megismerésében érdekelt olvasóközönség is. Az Urbán Aladár feltáró és szövegközlő munkájának eredményeként megjelent iratgyűjtemény az első független, az országgyűlésnek felelős magyar kormány miniszterelnöke, Batthyány Lajos 1848 márciusa és szeptembere közötti hivatali működésének másfél ezernél több dokumentumát, számos esetben - intézkedések sorát magában foglaló - ügyiratát közli. Összességében az iratok négyötödénél nagyobb hányada még egyáltalában nem, töredéke legfeljebb egykorú hírlapban, illetve röplapként jelent meg. Nem túlzás tehát, ha a recenzens a gyűjtemény megjelentetését kiemelkedő jelentőségűnek tekinti.

 
5 000 Ft
  Hadakozók, keresztesek, hadi érdemek a középkori Magyarországon
Borosy András a magyar hadtörténetírás meghatározó, több mint fél évszázad múltán is aktív alakja. 1962-ben megjelent első önálló tanulmánya óta a középkori magyarországi hadakozás társadalmi vonatkozásainak kutatásával foglalkozik, különös figyelmet fordítva a könnyű- és nehézlovasság egymás mellett élésének sokat vitatott kérdéseire. A szinte teljes hazai forrásanyag áttekintésén és a nemzetközi szakirodalom földolgozásán alapuló tanulmányai mára immár klasszikusnak számítanak. Ezek közül v... 
2 500 Ft
-25%
II. Rákóczi Ferenc tábornokai és brigadérosai
A szerző kötetében a Rákóczi-féle kuruc hadsereg tisztikarával, ezen belül is elsősorban a felső katonai vezetés létrejöttével és hierarchiájával foglalkozik. A historiográfiai áttekintést követően a kuruc tisztikar szerveződésének kezdeteiről olvashatunk, majd a főparancsnoki kar hierarchiájának kiépülését tekinthetjük át. Ezután a katonai közigazgatás és a hadvezetés szabadságharc alatti változásai kerülnek összefoglalásra, külön kitekintéssel a kerületi főkapitányságok 1706-os megszervezés... 
2 100 Ft
Akció: 1 575 Ft
Kossuth Lajos és a szabadkőművesek
A magyarországi gazdasági és társadalmi helyzet elemzése, valamint a protestanizmus és a szabadkőművesség rokon vonásainak feltárása mellett elemzi, hogy a Kossuth-korabeli társadalmi környezet hogyan vezetett a szabadkőművesség szabadságharc alatti fellángolásához. Bemutatja az első páholyok megalakulásának körülményeit a 19. században, illetve Kossuth Lajos szabadkőművessé avatását. A kötetben körüljárt másik témakör a Kossuthról elnevezett páholyok története. A szerző megvizsgálja azok ala... 
1 800 Ft
Közök és utcasarkok Tata-Tóvároson
Az utcák, terek cserélődő nevét a második világháborút követően Tatán született második generáció fiataljai s a városunkba beköltözöttek még felidézik. De a közök, utcasarkok nevei - a tatai gazda és polgári társadalom öröksége - elfelejtődnek. Ha valamiképp nem őrizzük meg ezeket a neveket, néhány évtized múltán a feledés következtében szegényebb lesz Tata névanyaga és helytörténete.
Eszembe jutott Bátky Lajos bádogosmester negyven évvel ezelőtti... 
1 500 Ft
Kultusz és hagyomány   [NEM KAPHATÓ]
Kultusz és hagyomány
Az elemzések, előadásszövegek túlnyomórészt újonnan feltárt forrásanyag alapján elsősorban az önálló magyar államiságért folytatott küzdelem tradíciójához, a vallási és etnikai tolerancia megvalósulásának igényéhez és lehetőségéhez, a szabadságharc általános megítéléséhez és ehhez kötődően a 18. századi történetírói hagyományok nagy kérdésköreihez kapcsolódnak. A kötet egyúttal tisztelgés az 195060-as években indult történész- és irodalomtörténész generáció kutatói előtt, akiknek forrásközlés... 
2 100 Ft
  Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig
A 20. században és különösen annak második felében a magyar társadalom igen jelentős változásokon ment keresztül. Közvetlenül a második világháború befejeződése után felvillant a polgári fejlődés kiteljesedésnek a lehetősége. Az ötvenes évek elejétől azonban a már meglévő polgári struktúrákat is megpróbálták teljes mértékben felszámolni, kezdetét vette a társadalom államosítása, ami a hatvanas évek közepére vált majdnem teljeskörűvé. A hatvanas évek végétől bontakozott ki a szocialista kispol... 
4 800 Ft
Once Again Sovereignty   [NEM KAPHATÓ]
Once Again Sovereignty
Military historian Prof. Miklós Horváth, DSc. has been engaged in military his- tory research since the early 1980s. His main fi eld of research is the military history of the 1956 Revolution and Struggle for Freedom as well as of the cold war era. His present volume contains six essays. The fi rst essay deals with the decade after World War II, i.e. the pe- riod of developing and stabilising the dictatorship in Hungary, focusing on the communist system of terror. The second paper highlights so... 
3 000 Ft
Történetek Tatáról   [NEM KAPHATÓ]
Történetek Tatáról
 
2 500 Ft
Utazás Ausztria országain keresztül
 
3 700 Ft
Vakmerő diplomácia   [NEM KAPHATÓ]
Vakmerő diplomácia

Nincs olyan fantáziadús történetíró, mint a história. 1853-ban a törökországi Szmirnából az osztrák konzul emberei elrabolták az Egyesült Államokból hazatérő Koszta Mártont, aki már előzőleg írásban rögzítette, hogy amerikai állampolgár akar lenni. Ezért az amerikaiak a védelmére keltek. De miként sikerült a kiszabadítása? Mit akarhattak az osztrákok? Milyen diplomáciai csatározás indult meg a kulisszák mögött Koszta Márton ügyében, illetve ürügyén? Sziklay Andor amerikai magyarkutatásai és izgalmas könyve révén megismerhetjük e kalandos történet részleteit.

 
650 Ft
Várak, templomok, ispotályok   [NEM KAPHATÓ]
Várak, templomok, ispotályok
E kötet írásai a középkortudomány különböző területeit fogják át, megőrizve a tematikai változatosságot. A tanulmányok között a kora Árpád-kortól a török korig, a kolostorok világától a városi életig, a politikatörténettől a családtörténetig kedvére válogathat a középkor iránt érdeklődő. A szerzők egy része már elismert középkor kutató, míg mások a fiatal generációt képviselik, de valamennyiüknek a jelen kötetben megjelenő írása a források beható ismeretén és tiszteletén alapul. ... 
2 900 Ft
Wer mag wohl die junge, schwarzaugige Dame seyn?
A tanulmánykötet a régió német tanszékeinek diákjai és oktatói, az egyes németországi kutatóhelyek, valamint a magyar–német kapcsolatok iránt érdeklődő hungarológusok részéről megfogalmazott igénynek tesz eleget: korszerű és színvonalas tanulmánykötetekben kell felmérni a Kárpát-medence eddig elhanyagolt német kultúráját, és be kell építeni ezt a sajátos jelenséget mind a német, mind pedig a helyi nemzeti kultúrák és irodalmak rendszerébe. A fiatal germanisták konferenciájának eredményeképp l... 
 

prev
next

Sorrend: