Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Cím
Alcím
Kiadó
Ár
0 Ft - 7 125 Ft

Történelem

Főkategória >Történelem

Sorrend:

prev
12
next

A címertan reneszánsza   [NEM KAPHATÓ]
A címertan reneszánsza
Bertényi Iván (1939) fél évszázada foglalkozik a címertannal. Pályája kezdetén a kibernetika még burzsoá, a heraldika feudális áltudománynak számított. A szerző ekkor még csak mint az irodalomtörténet segédtudományának művelője közelíthetett a címerekhez (s Arany János műve kapcsán lábjegyzetben akkor is magyarázkodnia kellett, lásd A Toldi szerelme heraldikája). Magyarországon a címereknek sokáig szinte egyedüli kutatója volt. Így elsődlegesen neki köszönhető a címertan reneszánsza. A szerző... 
2 900 Ft
  A földesúri járadékok új rendszere a 13. századi Magyarországon
Alapvető jelentősége volt a földesúri járadékok történetében a 13. század.A kötet végén közölt több mint ötven latin forrásszöveg a témát érintő oklevelek és egyéb források köréből ad válogatást. 
A honfoglalóktól a huszárokig
Manapság, amikor országszerte egyre több jószándékú hagyományőrző foglalkozik a középkori hadikultúra egyes elemeinek megelevenítésével vagy épp újjáteremtésével, komoly hiány mutatkozik a középkori hadtörténet egyes csapatnemeit átfogóan tárgyaló munkákból. A magyar könnyűlovasságról például az utolsó összefoglalás az 1930-as években látott napvilágot. B. Szabó János, a nagy sikerű Tatárjárás és A mohácsi csata című kötetek szerzője legújabb könyvében ennek a kérdésnek a feldolgozására, újra... 
2 700 Ft
A Nagy Háború osztrák-magyar tábornokai 1.
A XX. század őskatasztrófájának tartott, 19141918 között lezajlott Nagy Háború osztrákmagyar tábornokainak neve és sorsa a legtöbb olvasó számára ismeretlen. Nem véletlenül, hiszen az összesen mintegy 1200 fős tábornoki testület tagjainak életútjáról és háborús szerepéről máig nem született tudományos igényű, tárgyilagos összefoglalás. Balla Tibor, a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum Bécsi Levéltári Kirendeltségének vezetője, az első világháború ismert kutatója ezt a hiányt pótolja jel... 
3 900 Ft
-25%
Ahol a maximum volt a minimum   [NEM KAPHATÓ]
Ahol a maximum volt a minimum
 
2 700 Ft
Akció: 2 025 Ft
Analecta Mediaevalia II.   [NEM KAPHATÓ]
Analecta Mediaevalia II.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Medievisztika Tanszékének gondozásában az Analecta Mediaevalia sorozat második kötetét tartja kezében az olvasó. Az elsőhöz hasonlóan e kötet írásai is a középkortudomány különböző területeit fogják át, megőrizve a tematikai változatosságot. A tanulmányok között a kora Árpád-kortól a török korig, a kolostorok világától a városi életig, a politikatörténettől a családtörténetig kedvére válogathat a középkor iránt érdeklődő. A szerzők egy része már elismert közé... 
2 900 Ft
  Egy kanonok három királysága - Irodalomtörténeti füzetek 148.
"Botrányhős és tudós: Ráttkay György (1612-1666) zágrábi kanonok sokáig inkább viharos magánéletének, szerelmi kalandjainak, mint tudományos eredményeinek köszönhette ismertségét. Pedig történeti műve, a Dalmácia, Horvátország és Szlavónia királyainak és bánjainak emlékezete (1652) a horvát história első eredeti és teljes feldolgozása, melyből egyszersmind egy új nemzetszemlélet és politikai program körvonalai bontakoznak ki. A hagyományosan Habsburg-hű és a magyarokkal szemben gyanakvó horvá... 
1 100 Ft
  Felső-Bácskai települések néprajzi-helyrajzi leírása 1859-60-ból
Gróf Johann Coronini-Cronberg, a Szerb Vajdaság és Temesi Bánság katonai és polgári kormányzója 1859. január 8-án kelt utasításában rendelte el az egyes témák helyi viszonyait jól ismerő vezetők és értelmiségiek közreműködésével a települések hely- és néprajzi leírását. Beküldési határidőnek 1859 júliusát, az egész éves megfigyelést igénylő munkáknál a következő év február végét szabta meg. A Temesvárra beérkezett és egyes esetekben kismonográfiáknak tekinthető leírásokat Kümmer Henrik tartom... 
6 500 Ft
Gál István életműve   [NEM KAPHATÓ]
Gál István életműve
Gál István irodalomtörténész életművének bibliográfiai összegzése régóta váratott magára. Barátai, pályatársai többször biztatták, foglalja kötetekbe szerteágazó kutatásainak eredményeit. A múlt évi kettős évforduló – születésének 90., halálának 20. évfordulója – újabb figyelmeztetés volt az utókornak, hogy munkásságát összegezze.
Három nagy kutatási területe korán körvonalazódott. Huszonkét éves bölcsészhallgató volt, amikor megindította „közép... 
1 700 Ft
  Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetőri iratai I-II.

Kivételes figyelmet érdemlő forráskiadvánnyal gazdagodott történettudományunk, sőt a múltunk tényanyagának megismerésében érdekelt olvasóközönség is. Az Urbán Aladár feltáró és szövegközlő munkájának eredményeként megjelent iratgyűjtemény az első független, az országgyűlésnek felelős magyar kormány miniszterelnöke, Batthyány Lajos 1848 márciusa és szeptembere közötti hivatali működésének másfél ezernél több dokumentumát, számos esetben - intézkedések sorát magában foglaló - ügyiratát közli. Összességében az iratok négyötödénél nagyobb hányada még egyáltalában nem, töredéke legfeljebb egykorú hírlapban, illetve röplapként jelent meg. Nem túlzás tehát, ha a recenzens a gyűjtemény megjelentetését kiemelkedő jelentőségűnek tekinti.

 
5 000 Ft
  Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöksége, fogsága és halála
2007-ben emlékeztünk meg Batthyány Lajos születésének 200. évfordulójáról. Ebből az alkalomból látott napvilágot Urbán Aladár újabb kötete, melyben az első felelős magyar miniszterelnök életének talán legismertebb, utolsó két esztendejét dolgozta fel nagy részletességgel. A téma elismert szakértőjének számító szerző ezúttal Batthyány miniszterelnökségét, utolsó hónapjait, fogságát és halálát vette górcső alá számos új szempont, illetve a néhai miniszterelnök 1999-ben publikált iratainak (Gróf... 
3 500 Ft
Hadaink vonulnak   [NEM KAPHATÓ]
Hadaink vonulnak
A 1867-ben elhunyt orosz tábornok, K. R. Szemjakin ezredesi rangban vett részt az 1848–49-es magyar szabadságharc leverésében. Ezrede Panyutyin altábornagy hadosztályába kapott be osztást. Ezeket a csapatokat Paszkevics tábornagy az osztrák kormány sürgetésére már május elején, a tömeges beavatkozás előtt Bécs támogatására küldte. Krakkóból a morvaországi Ungarisch-Hradischig vonaton utaztak, majd gyalogmenetben indultak tovább Pozsony felé. Az osztrákok először június 21-én, a peredi csata m... 
2 600 Ft
  Hadakozók, keresztesek, hadi érdemek a középkori Magyarországon
Borosy András a magyar hadtörténetírás meghatározó, több mint fél évszázad múltán is aktív alakja. 1962-ben megjelent első önálló tanulmánya óta a középkori magyarországi hadakozás társadalmi vonatkozásainak kutatásával foglalkozik, különös figyelmet fordítva a könnyű- és nehézlovasság egymás mellett élésének sokat vitatott kérdéseire. A szinte teljes hazai forrásanyag áttekintésén és a nemzetközi szakirodalom földolgozásán alapuló tanulmányai mára immár klasszikusnak számítanak. Ezek közül v... 
2 500 Ft
Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei
A szerző Kossuth Lajos pályafutásának és az 1848/49-es szabadságharcnak is avatott, elismert szakértője. Újabb kötete is ebben a témakörben fogant. Hermann Róbert ezúttal három, egymással szorosan összefüggő kérdéskör alapján vizsgálja Kossuth 1848/49-es tevékenységét. Elsőként bemutatja, hogy milyen szerepet játszott az önálló magyar hadsereg létrehozásában, megalkotója volt-e a nemzeti haderőnek, vagy csak továbbfejlesztője a Batthyány Lajos miniszterelnök által megkezdett munkának. Ezt köv... 
2 900 Ft
Kossuth Lajos és a szabadkőművesek
A magyarországi gazdasági és társadalmi helyzet elemzése, valamint a protestanizmus és a szabadkőművesség rokon vonásainak feltárása mellett elemzi, hogy a Kossuth-korabeli társadalmi környezet hogyan vezetett a szabadkőművesség szabadságharc alatti fellángolásához. Bemutatja az első páholyok megalakulásának körülményeit a 19. században, illetve Kossuth Lajos szabadkőművessé avatását. A kötetben körüljárt másik témakör a Kossuthról elnevezett páholyok története. A szerző megvizsgálja azok ala... 
1 800 Ft
Közök és utcasarkok Tata-Tóvároson
Az utcák, terek cserélődő nevét a második világháborút követően Tatán született második generáció fiataljai s a városunkba beköltözöttek még felidézik. De a közök, utcasarkok nevei - a tatai gazda és polgári társadalom öröksége - elfelejtődnek. Ha valamiképp nem őrizzük meg ezeket a neveket, néhány évtized múltán a feledés következtében szegényebb lesz Tata névanyaga és helytörténete.
Eszembe jutott Bátky Lajos bádogosmester negyven évvel ezelőtti... 
1 500 Ft
Kultusz és hagyomány   [NEM KAPHATÓ]
Kultusz és hagyomány
Az elemzések, előadásszövegek túlnyomórészt újonnan feltárt forrásanyag alapján elsősorban az önálló magyar államiságért folytatott küzdelem tradíciójához, a vallási és etnikai tolerancia megvalósulásának igényéhez és lehetőségéhez, a szabadságharc általános megítéléséhez és ehhez kötődően a 18. századi történetírói hagyományok nagy kérdésköreihez kapcsolódnak. A kötet egyúttal tisztelgés az 195060-as években indult történész- és irodalomtörténész generáció kutatói előtt, akiknek forrásközlés... 
2 100 Ft
Lovagvilág Magyarországon   [NEM KAPHATÓ]
Lovagvilág Magyarországon
A kötetbe összeválogatott tizenöt tanulmány a magyar középkor 1000 és 1459 közötti időszakából a lovagi kultúra és lovagi hadviselés művelődéstörténeti, fegyvertörténeti szempontjait veszi számba. Noha más és más kiindulópontból, mindegyik arra keresi a választ, hogy mennyire épültek be a korabeli magyarországi hadviselő társadalomba a lovagi szertartások és mítoszok, milyen mértékben hatotta át a fegyverforgatókat a lovagi gondolkodásmód, végső soron pedig azt vizsgálja, hogy mennyire érhető... 
2 500 Ft
Magyar függetlenségi törekvések 1859-1866
1858-ban titkos tárgyalások sorozata kezdődött a Szárd-Piemonti Királyság vezetői és a magyar emigráció tekintélyes tagjai között. A téma az Ausztria ellen, III. Napóleon francia császár segítségével tervezett közös háború volt, amely egyidejűleg tette volna lehetővé az olasz nemzetállam megteremtését és a magyar függetlenség helyreállítását. A tervezgetések 1859 elejére megállapodássá értek, így csaknem egy évtizeddel a világosi fegyverletétel után felcsillant a magyar szabadságharc újrakezd... 
2 730 Ft
  Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig
A 20. században és különösen annak második felében a magyar társadalom igen jelentős változásokon ment keresztül. Közvetlenül a második világháború befejeződése után felvillant a polgári fejlődés kiteljesedésnek a lehetősége. Az ötvenes évek elejétől azonban a már meglévő polgári struktúrákat is megpróbálták teljes mértékben felszámolni, kezdetét vette a társadalom államosítása, ami a hatvanas évek közepére vált majdnem teljeskörűvé. A hatvanas évek végétől bontakozott ki a szocialista kispol... 
4 800 Ft
Magyarország katonai felmérései 1763-1950
Magyarország első részletes topográfiai térképe az úgynevezett első katonai felmérés eredményeképpen született a XVIII. század második felében, 1763–-1787 között, ezt követte a második (1806-–1869), illetve harmadik katonai felmérés (1869–-1887). A térképezés katonai szervezésben és irányításban ment végbe, mivel az igények a katonaság részéről merültek fel leginkább, és a megfelelő apparátus is a katonaságnak állt a rendelkezésére. A térképezés a XVIII. század második felétől a XX. század el... 
2 500 Ft
Once Again Sovereignty   [NEM KAPHATÓ]
Once Again Sovereignty
Military historian Prof. Miklós Horváth, DSc. has been engaged in military his- tory research since the early 1980s. His main fi eld of research is the military history of the 1956 Revolution and Struggle for Freedom as well as of the cold war era. His present volume contains six essays. The fi rst essay deals with the decade after World War II, i.e. the pe- riod of developing and stabilising the dictatorship in Hungary, focusing on the communist system of terror. The second paper highlights so... 
3 000 Ft
Történetek Tatáról   [NEM KAPHATÓ]
Történetek Tatáról
 
2 500 Ft
Utazás Ausztria országain keresztül
 
3 700 Ft
Vakmerő diplomácia   [NEM KAPHATÓ]
Vakmerő diplomácia

Nincs olyan fantáziadús történetíró, mint a história. 1853-ban a törökországi Szmirnából az osztrák konzul emberei elrabolták az Egyesült Államokból hazatérő Koszta Mártont, aki már előzőleg írásban rögzítette, hogy amerikai állampolgár akar lenni. Ezért az amerikaiak a védelmére keltek. De miként sikerült a kiszabadítása? Mit akarhattak az osztrákok? Milyen diplomáciai csatározás indult meg a kulisszák mögött Koszta Márton ügyében, illetve ürügyén? Sziklay Andor amerikai magyarkutatásai és izgalmas könyve révén megismerhetjük e kalandos történet részleteit.

 
650 Ft
Várak, templomok, ispotályok   [NEM KAPHATÓ]
Várak, templomok, ispotályok
E kötet írásai a középkortudomány különböző területeit fogják át, megőrizve a tematikai változatosságot. A tanulmányok között a kora Árpád-kortól a török korig, a kolostorok világától a városi életig, a politikatörténettől a családtörténetig kedvére válogathat a középkor iránt érdeklődő. A szerzők egy része már elismert középkor kutató, míg mások a fiatal generációt képviselik, de valamennyiüknek a jelen kötetben megjelenő írása a források beható ismeretén és tiszteletén alapul. ... 
2 900 Ft
Wer mag wohl die junge, schwarzaugige Dame seyn?
A tanulmánykötet a régió német tanszékeinek diákjai és oktatói, az egyes németországi kutatóhelyek, valamint a magyar–német kapcsolatok iránt érdeklődő hungarológusok részéről megfogalmazott igénynek tesz eleget: korszerű és színvonalas tanulmánykötetekben kell felmérni a Kárpát-medence eddig elhanyagolt német kultúráját, és be kell építeni ezt a sajátos jelenséget mind a német, mind pedig a helyi nemzeti kultúrák és irodalmak rendszerébe. A fiatal germanisták konferenciájának eredményeképp l... 
Zrínyi-Újvár emlékezete   [NEM KAPHATÓ]
Zrínyi-Újvár emlékezete
A költő-hadvezér Zrínyi Miklós által a Dráva és a Mura összefolyása közelében, a Mura bal partján, Kanizsával szemben, hódoltsági területen 1661-ben emelt Zrínyi-Újvár fontos szerepet játszott a nemzetközi oszmánellenes tervekben, s casus belliként szolgált az 166364. évi nagy török háború kirobbanásában. Ennek során az oszmán hadak több mint háromhetes ostromot követően, 1664. június 30-án elfoglalták, majd július 7-én elpusztították, újjáépítésének tilalmát pedig az 1664 augusztusában megkö... 
2 800 Ft

prev
12
next

Sorrend: