Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Cím
Alcím
Kiadó
Ár
0 Ft - 7 125 Ft
Termékajánló

Történelem

Fő kategória >Történelem

Sorrend:

-25%
  Dokumentumok a magyarországi németek történetéhez 1944–1953
A második világháború végétől az 1950-es évek kezdetéig a magyarországi német kisebbség életében mélyreható változások következtek be. Ennek az időszaknak az eseményei – a jogfosztások, kisajátítások, kiutasítások, deportálások, belső telepítések – alapvető, máig ható fordulópontot jelentenek a magyarországi németek történelmében.
A 400 korabeli dokumentumot tartalmazó kötet átfogóan mutatja be a magyarországi németek helyzetét a korszak bel- és kül... 
9 500 Ft
Akció: 7 125 Ft
-25%
A centralisták az 1848-as forradalomban
Az ismert irodalomtörténész a hazai politikatörténet egy érdekes csoportosulásának, a nemesi vármegyei politizálással szemben erős, központosított, de klasszikus liberális alapokon álló nemzetállami adminisztrációt szorgalmazó ún. centralisták politikai szereplésével foglalkozik. A viszonylag kisszámú, de annál jelentősebb értelmiségi csoportosulás szellemi vezére Eötvös József volt, tagjai olyan kiváló elmék, mint Trefort Ágoston, Csengery Antal vagy némi megszorítással Kemény Zsigmond. Feny... 
1 500 Ft
Akció: 1 125 Ft
-25%
A katymári Vodica
A katymári és a környékbeli hívek már Hományi Sándor plébánosságának (18351865) első szakaszában vallásos tisztelettel keresték fel a Vodica-forrást, mellette 1846 körül a keresztút képeit, egy oszlopon pedig a Boldogságos Szűz Mária képét helyezték el. Adományaiknak köszönhetően az új plébános Navratill Ede (18651887) összefogásával 1866-ban felépült az első kápolna. A kegyhely történetében a következő fontos évszám 1885 lett. Ekkor szentelték fel a ma látható nagyobb kápolnát, és egy év múl... 
1 500 Ft
Akció: 1 125 Ft
-25%
A lengyel fejedelmek avagy hercegek krónikája és tettei
Gallus Anonymus - azaz a Gall Névtelen - az első ismert lengyel krónika szerzője, akinek személye legalább annyira rejtélyes, mint a magyar Anonymusé.  
2 100 Ft
Akció: 1 575 Ft
-25%
A magyar középgépipar
A középgépipar elnevezést vélhetően Gerő Ernő, az 1950-es évek fő gazdaságpolitikusa ragasztotta a magyar hadiiparra annak álcázása érdekében. A kommunista hatalomátvételt követően Magyarországon is erőltetett tempóban zajlott a szovjetizált hadsereg kiépítése és fejlesztése, amelynek ellátásához szinte a nulláról kellett létrehozni a hazai ipari hátteret. 1950-től tucatnyi új hadiüzem létesült, majd 1952-ben önálló minisztériummá szervezték a hadianyaggyártást. Magyarország, mint a Szovjetun... 
5 500 Ft
Akció: 4 125 Ft
-25%
A zsidókérdésről
A tartalomból: A zsidókérdés Magyarországon 1944 után, Felelősségünk azért, ami történt, Zsidók és antiszemiták, Zsidó asszimiláció és zsidó öntudat, A mai helyzet 
2 600 Ft
Akció: 1 950 Ft
-25%
Az esztergomi székeskáptalan jegyzőkönyve
Az esztergomi székeskáptalan üléseiről a középkorból egyetlen jegyzőkönyv maradt fenn. Az 1500-1502. és a 1507-1527. évek anyagát tartalmazó kódexet a Bolognai Egyetemi Könyvtár őrzi. 
2 250 Ft
Akció: 1 688 Ft
-25%
Egy konzervatív úr a baloldali zarándokok között
Magyary Zoltán, a 20. század első felének nemzetközi hírű, konzervatív közigazgatás-tudományi professzora 1935 őszén két hónapot töltött a Szovjetunióban. Baloldali kortársaival ellentétben nem politikai zarándoklatra, hanem tanulmányútra indult Moszkvába, a kommunizmus szakrális fővárosába. A sztálini rendszer gyanakvó szellemével összhangban vendéglátói mindvégig megfigyelték, és mintegy százoldalnyi jelentést írtak róla. A nemrég előkerült, eddig ismeretlen, és most magyar fordításban megj... 
2 600 Ft
Akció: 1 950 Ft
-25%
Erdélyi Jobbágyság-Magyar Gazdaság
Még az első világháború előtt, 1911-ben születtem Budapesten. Felsőfokú tanulmányaimat a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karán, történelem szakon végeztem 1931-től 1935-ig. Itt ekkoriban igencsak kiváló professzorok tanítottak. Az újkori magyar történet tanára Szekfű Gyula volt, a középkori magyar történeté Mályusz Elemér. Az újkori egyetemes történelmet Hajnal István, a magyar művelődéstörténetet Domanovszky Sándor adta elő. A történeti segédtudományokat Szentpétery Imre, a kelet... 
2 900 Ft
Akció: 2 175 Ft
-25%
Európa próbatétele
E könyv szerzője 18 éves volt, amikor alig idősebb mentora és az üldöztetésből megmentője, Stollár Béla révén megismerkedett a magyar ellenállási mozgalommal. Stollár mártírhalála Budapesten, 1944 karácsonyán ráébresztette arra, hogy a szembeszállás a megszállókkal igen nagy kockázattal jár nemcsak az ellenálló, hanem a környezete számára is. Vajon mi szolgálja inkább egy nemzet érdekeit, ha ellenáll, és szörnyű veszteségek árán megőrzi a haza becsületét, amint azt a lengyelek tették, vagy ha... 
3 700 Ft
Akció: 2 775 Ft
-25%
Európa Zrínyije
1664 tavaszán Zrínyi nevétől visszhangzott egész Euró­pa: aki oly súlyos időkben a keresztény világban reményt ébresztett; akire a Gondviselés Európa sorsát bízta; aki Európa szíve! Magyar történelmi személyiségek nemzetközi elismerései között nincs nyoma, hogy bárkit a keresztény világ reményének, Európa jövője letétemé­nyesének neveztek a múltban. Sőt, Európa bátorsága, éltetője nevet kapta volna meg, amit a XVII. században a szív fogalma kifejezett, a vérkeringés felfedezése kapcsán az ak... 
3 600 Ft
Akció: 2 700 Ft
-25%
Hortobágy örökségei

A hortobágyi deportálás vékony szál a társadalom mobilizálásának szövevényében. Mozzanat egy átfogóbb történetben: a tulajdon és a család átrendezésének kísérletében. A deportálás bőségesen hátrahagyott nyomait, az elhurcolt családok életút-szálait követve az 1945 utáni vidéki Magyarország életvilág-szövevényéhez is közel kerülünk. A kitelepítés célterületein a rabtábor-időszak két-három év volt csupán a mára felszámolt állami gazdaságok félszázados történetében. A táborokon belüli telepesek-nek a táborokon kívüli szabadoktól nehezen elszigetelhető világa, amelynek egykor harsány színeit ugyancsak a tárgyi emlékek, emlékezetek, iratok sokasága őrzi. Szűkösségre szorított, elnyomott, lehetőségeitől forradalmi kíméletlenséggel elvágott világ, amely ugyanakkor az életrevalóság, a túlélési készség és a napi nyomorúság szintjén túltekintő emelkedettség példáit is felmutatta.

 
4 200 Ft
Akció: 3 150 Ft
-25%
II. Rákóczi Ferenc tábornokai és brigadérosai
A szerző kötetében a Rákóczi-féle kuruc hadsereg tisztikarával, ezen belül is elsősorban a felső katonai vezetés létrejöttével és hierarchiájával foglalkozik. A historiográfiai áttekintést követően a kuruc tisztikar szerveződésének kezdeteiről olvashatunk, majd a főparancsnoki kar hierarchiájának kiépülését tekinthetjük át. Ezután a katonai közigazgatás és a hadvezetés szabadságharc alatti változásai kerülnek összefoglalásra, külön kitekintéssel a kerületi főkapitányságok 1706-os megszervezés... 
2 100 Ft
Akció: 1 575 Ft
-25%
India és a magyar forradalom 1956
Az Argumentum Kiadó különleges gyűjteményt tesz közé, amikor megjelenteti az Indiai Külügyminisztériumban őrzött, az 1956-os magyar szabadságharcra vonatkozó dokumentumokat. Az eredeti anyagok másolatait "két szép könyvbe kötve ajándékként" adták át 1991-es indiai látogatása alkalmából Göncz Árpádnak, aki jelen kötethez előszót írt. Ebben hangsúlyozza, milyen fontos volt számunkra, hogy India támogatására mindig számíthattunk, akár a Szovjetunióval való kapcsolatunkban, akár az ENSZ-ben. A kö... 
2 500 Ft
Akció: 1 875 Ft
-25%
Machiavelli Magyarországon
Niccol Machiavelli (1469-1527) firenzei polgár és titkár nemcsak az olasz, hanem az egész európai reneszánsz legkimagaslóbb egyéniségeinek egyike, aki szembetűnően eredetit alkotott a politikai filozófia, a történetírás, a hadászat és a szépirodalom területén. Új utakat nyitó, merészen megfogalmazott nézeteiért rengeteg bírálat érte műveinek első megjelenésétől fogva egészen napjainkig. A nevéből képzett machiavellizmus kifejezés a lényegét eltorzítva utal a politika és erkölcs viszonyáról te... 
4 900 Ft
Akció: 3 675 Ft
-25%
Magyarok hadifogságban Magyarországon
Mai magyar társadalmunk egyik legégetőbb és leg­fájóbb kérdése a fogoly-ügy. Érdekelve van ebben annak minden rendű rétege és minden rangú tagja kezdte egyik, a miniszterelnökhöz 1945 nyarán írt levelét Teleki Géza közoktatásügyi miniszter, Teleki Pál fia. Nem véletlenül, hiszen az országban szinte nem volt olyan család, amelyet ne érintette volna kö­zelről a hadifogoly-kérdés. E könyv a XX. századi magyar történelem egyik méltatlanul elfeledett, eltitkolt részét mutatja be, a második vilá... 
2 900 Ft
Akció: 2 175 Ft
-25%
Márs könyvet olvas

Hausner Gábor a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos munkatársa. Jó két évtizedes Zrínyi-kutatásait összegző kismonográfiája több szempontból is határterületen mozog. A költő és hadtudós Zrínyi Miklós hadelméleti gondolkodásának és katonai tevékenységének eszmetörténeti vizsgálata során egyszerre tekinti át az irodalomtörténet, a történettudomány, a hadtörténet és művelődéstörténet idevágó kutatásait és sokszor egymásnak ellentmondó következtetéseit. Érdeklődésének középpontjában Zrínyi Miklósnak a hadtudományi irodalommal való kapcsolata áll. Ebbe a szerteágazó témakörbe éppúgy beletartoznak Zrínyi könyvtárának katonai tematikájú kötetei, mint prózai munkáinak hadtudományi forrásai, avagy e művek elhelyezkedése a háború művészetéről szóló korabeli nemzetközi és hazai irodalom koordinátarendszerében. Ez utóbbihoz azonban összefoglaló magyar szakmunka híján ha csak vázlatosan is át kellett tekintenie a XVII. századi európai hadtudományi nyomtatványok jellemzőit és az 1600 és 1700 között magyarországi szerzők által írott hadtudományi műveket. A kötet gazdag forrásanyagra építve, a hazai és nemzetközi szakirodalom széles áttekintése alapján tárja fel az egyetemes hadtudományi irodalom XVII. századi hazai recepcióját, és új vonásokkal egészíti ki Zrínyi prózai műveinek eddigi értelmezéseit. Egyúttal bizonyítja, hogy a XVII. században a virtus militaris természetes része volt a studium, az eruditio, s magyar vonatkozásban éppen Zrínyi példája mutatja, hogy a korszak katonai elitjének szellemi tájékozódása az erődítéstani és seregvezetési szakmunkák mellett kiterjedt az erkölcs, a politika és a teológia terepeire. Ezt fejezi ki a kötet Csokonai Vitéz Mihály 1802-ben A hadi oskoláról írt verséből származó főcíme: Márs könyvet olvas!

 
2 200 Ft
Akció: 1 650 Ft
-25%
Nemzetőrség

A könyv az 1956-os nemzetőrség átfogó bemutatására törekszik. A nemzetőrség az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc során kezdetben spontán szerveződő, majd központi irányítás alá vont civil fegyveres erő, ami rendfenntartásra jött létre. A nemzetőrök fegyvereiket döntő többségében csak szolgálati idejükben tartották maguknál, vagyis dolguk végeztével leadták azokat. Feladataik közé tartozott a középületek és főútvonalak védelme, járőrtevékenység, az államvédelmi tisztek és pártfunkcionáriusok védőőrizetbe vétele, letartóztatása. A nemzetőrségeket a belső béke biztosítására hívták életre. Tagságuk javarészt civilekből állt, akiket a fegyver használatra ugyan felkészített a rendszer a néphadsereg erőltetett felduzzasztása révén, de szervezetszerű fegyveres harcra alkalmatlanok voltak. A nemzetőrség bemutatása és elemzése közben kitűnik, ideje újraértékelnünk az 1956-os eseményeket: nem a nagypolitika, hanem a társadalom befolyásolta a történéseket. A későbbi szocialista vezetés ezt persze minden eszközzel próbálta leplezni, mert kiderült volna, hogy nem néhány vezető, hanem a társadalom akarta a változásokat. A nemzetőrség jelentős szerepet játszott ezekben a napokban az ország konszolidációjában. Abban, hogy a béklyóitól szabaduló társadalom a körülményekhez képest a lehető legbékésebb mederben tudta tartani az események áradatát.

 
2 500 Ft
Akció: 1 875 Ft
-25%
Népek, rendek, dinasztiák
Székely György a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az ELTE professzor emeritusa pályája kezdetétől a hazai és egyetemes hadtörténeti kutatások támogatója és művelője. Ez irányú érdeklődése már első tanulmányaiban szembeötlő volt, s az általa már az 1950-es években kutatni kezdett témák, így a magyarországi parasztháborúk, avagy a török elleni harc kérdései végigkísérték életútját. Jelen kötetben elsősorban a XI.XVII. századi Közép- és Kelet-Európa térségére koncentráló írásai és előad... 
2 500 Ft
Akció: 1 875 Ft
-25%
Sokszemszögből a kultúráról

Noha a kultúra fogalmát már az ókori latin nyelvben használták, modern értelmezésben csak a 17-18. századtól kezdve terjedt el Európában. E könyv arra keres választ, hogy mi váltotta ki ekkor a fogalomnak az emberre vonatkoztatását, és hogyan alakultak ki az utóbbi két évszázadban a kultúra mibenlétét és jelentőségét vizsgáló irányzatok. Az áttekintés a felvilágosodástól a szimbolikus antropológiáig ismerteti a különböző felfogásokat, és kitér a kultúra vonatkozásában a posztmodern filozófia és a rendszerelmélet vitájára.

 
2 500 Ft
Akció: 1 875 Ft
-25%
Szabadság és rend
A kötet egy alig ismert 1848. évi kormányzati hivatal, a főváros politikai hangulatának megfigyelésére és az idegenek ellenőrzésére júniusban létrehozott Országos Rendőri Hivatal történetét kívánta feldolgozni. A vállalkozás hivataltörténeti szempontból szokatlan, mert olyan szervezet tevékenységét rekonstruálja, amelynek irattára megsemmisült. 

Anyagából csak mintegy 30 eredeti (tisztázati) dokumentumot ismerünk, melyet a hivatal minisztériumokhoz vagy egyének... 
2 800 Ft
Akció: 2 100 Ft
-25%
Szekfű Gyula és nemzedéke a magyar történetírásban
A konferencia nyolc intézmény példás együttműködésével valósulhatott meg: az Eötvös Collegium Történész Műhelye, az állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Debreceni Egyetem Történeti Intézete, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történeti Intézete, a Kodolányi János Főiskola Történettudományi Intézete, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete mellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történeti Intézete is felkérést kapott és részt vállalt a konferencia szervezésében és ... 
1 500 Ft
Akció: 1 125 Ft
-25%
Tipográfia régtől fogva…
Nagyvárad felbecsülhetetlenül gazdag történelmében egyedülálló módon váltakoztak a virágzás és a hanyatlás időszakai. A várost tatár, török, kuruc és labanc egyaránt dúlta, várát belharcok több ízben pusztították, aminek köszönhetően a település maga is majdnem teljességében elpusztult, fényes emlékét, dicső múltját kövei nem, vagy alig őrizték csak meg.
Nagyváradon az 1565. év vég ére datálható az első nyomda, amiről hiteles forrásunk fennmaradt. A... 
3 900 Ft
Akció: 2 925 Ft
-25%
Ung vármegye leírása

Bél Mátyás helyismerete, ami helyszíni beszámolóként (riportként) értelmezhető, pontos leírást ad a korabeli közigazgatási viszonyokról. Ung vármegyében a regionális jellemzéseken túl 194 településről ad hosszabb-rövidebb tájékoztatást. Mindezt latin nyelven írta, számunkra Bél Mátyás szövegét Benei Bernadett és Tóth Gergely szakavatott fordítása tette érthetővé és elérhetővé.

 
2 600 Ft
Akció: 1 950 Ft
-25%
Von der Revolution zur Reaktion
Bearbeitet von Róbert Hermann, Thomas Kletec·ka, Elisabeth Gmoser und Ferenc Lenkefi. Herausgegeben von Christoph Tepperberg und Jolán Szijj mit Unterstützung der Aktion Österreich-Ungarn. Die traditionell engen Beziehungen zwischen der österreichischen und der ungarischen Historiographie sind durch einen fruchtbaren Meinungsaustausch über die gemeinsame Geschichte gekennzeichnet. Dabei bietet die Darstellung und Interpretation der Revolutionsepoche von 184849 für die Historiker beider Länder... 
7 500 Ft
Akció: 5 625 Ft
-25%
Werth Henrik akiről nem beszéltünk
1938 szeptemberében Horthy Miklós Werth Henrik nyugállományú altábornagyot nevezte ki a Honvéd Vezérkar főnökévé. A reaktivált és szeptember 29-i hatállyal gyalogsági tábornokká előléptetett, nagy vezérkari tapasztalattal rendelkező, a pártpolitikától következetesen elhatárolodó Werthtől a kormányzó a hadsereg megerősítését, a katonai felső vezetésben is teret nyert szélsőjobb erők és nézetek háttérbe szorítását várta. Miközben Werth mindent el is követett a tisztikar politizálása ellen, maga... 
2 100 Ft
Akció: 1 575 Ft
  A bűnbaktól a realista lényeglátóig - Eszmetörténeti könyvtár 1.

Ki is volt Kossuth Lajos? Milyen történelmi és politikai szerepet tulajdonítottak neki az elmúlt másfélszáz év tudományos és politikai értelmezői? S hogy csapódott le mindez a kollektív emlékezetben? Öt fiatal tudósjelölt egy eszmetörténeti doktori szeminárium tagjai Dénes Iván Zoltán professzor irányításával megkísérelték a legmarkánsabb és legmeghatározóbb Kossuth-beállítások rekonstruálását, értelmezését, egymással való összevetését. Felrajzolják Kemény Zsigmond, Asbóth János, Szekfű Gyula, Mályusz Elemér Kossuth-képét, majd Szabó Ervin, Révai József, Molnár Erik értelmezését. A 1920. századi Kossuth-képek sémáit írja összegező tanulmányában Dénes Iván Zoltán az elmúlt évtizedek kutatási eredményei megtörték, cáfolták a kultusz, a konzervatív publicisztika és történetírás, a szocialista és a kommunista értelmezések interpretációs kereteit, a magyarok Mózese, a felelőtlen, népszerűséghajhász, érzelmekre ható sérelmi politikus, a sikeres kisnemesi politikus, a kiváltságőrző nemes és a következetlen forradalmár Kossuth-képeit. egyúttal a szimbolikus politizálás szintjén a függetlenség és a demokrácia lehetőségét és idôszerűségét tudatosították a hivatalos diskurzussal szemben. A kutatási eredmények tanulságait viszont nem mindig vonták le. Ez a tanulmánykötet talán segít nekünk, szakmán kívülieknek is eligazodni e sokféle értelmezés útvesztőiben, és lehetôvé teszi korunk szuverén Kossuth-képének kialakítását.

 
2 200 Ft
A címertan reneszánsza   [NEM KAPHATÓ]
A címertan reneszánsza
Bertényi Iván (1939) fél évszázada foglalkozik a címertannal. Pályája kezdetén a kibernetika még burzsoá, a heraldika feudális áltudománynak számított. A szerző ekkor még csak mint az irodalomtörténet segédtudományának művelője közelíthetett a címerekhez (s Arany János műve kapcsán lábjegyzetben akkor is magyarázkodnia kellett, lásd A Toldi szerelme heraldikája). Magyarországon a címereknek sokáig szinte egyedüli kutatója volt. Így elsődlegesen neki köszönhető a címertan reneszánsza. A szerző... 
2 900 Ft
 

prev
12
next

Sorrend: