Sort
Recenzió
Product Details


A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 9.

A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 9.

Status
NEM KAPHATÓ    
Product price
5 500 Ft
Share
Functions
Short description
A magyar irodalomtudomány alapvető segédkönyve, A magyar irodalomtörténet bibliográfiája, az ún. fekete bibliográfia első nyolc kötete – ezt annak idején az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársai állítottak össze – 1970-ig dolgozta fel a magyar irodalomtörténet, illetve irodalomtudomány szakirodalmának könyvészeti adatait. Az 1970 és 1990 közti időszakról az OSZK kiadványai nyújtanak tájékoztatást, míg a most megjelent kötet, ismét az Intézet kiadásában, az 1991 és 1995 közti fél évtized anyagát nyújtja. Felépítése és külleme az első nyolc kötetét követi, a különbség annyi, hogy hiányzik az anyag korszakok szerinti tagolása, a személyi rész egyetlen részben, betűrendben sorolja fel az írókat. A publikációk megnövekedett száma miatt a korábbi, több évtizedet átfogó kötetekével megegyező vastagságú kiadvány a szépirodalmi műveket csak abban az esetben említi, ha azokhoz kritikai apparátus tartozik. A hiánypótló bibliográfiának ott a helye minden irodalomtudományi szakgyűjteményben és nagyobb általános gyűjtőkörű könyvtárban az első nyolc kötet mellett. Jelen kötet a magyar irodalomtörténet és irodalomtudomány 1991–1995 között megjelent szakirodalmát tartalmazza: kézikönyveket, irodalomelméleti, műfajtörténeti munkákat; ezen időszak magyar irodalomtörténeti folyamatával, irodalmi életével, világirodalmi kapcsolataival foglalkozó monográfiák, tanulmányok, cikkek, kritikák adatait, valamint az egyes írókra és műveikre vonatkozó köteteket, tanulmányokat, cikkeket, kritikákat. Tartalmazza a kritikai, illetve a jegyzetapparátussal ellátott kiadásokat, de nem közli viszont a szépirodalmi jellegű kiadványok és az időszaki lapokban megjelent szépirodalmi alkotások könyvészeti leírását. Tartalmára, szerkezetére és jellegére nézve követi az MTA Irodalomtudományi Intézet által kiadott nyolc kötetes bibliográfiai kézikönyv-sorozat (A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 18. Szerk. Vargha Kálmán, Kókay György, V. Windisch Éva. Bp. 1972–1997. Akadémiai Kiadó, utóbb Argumentum Kiadó) gyakorlatát. E sorozat kötetei 1970-ig bezárólag tárták fel az irodalomtörténeti szakirodalmat. A következő két évtized (1971–1990) anyagát az Országos Széchényi Könyvtár tette közzé. Előbb egy öt esztendő termését magában foglaló munkában (A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1971–1975. 12. köt. Szerk. Pajkossy György), majd az 1976–1990 közötti anyagot, évenként külön kötetben Németh S. Katalin, Lichtmann Tamás, Velich Sándorné, Varga Katalin, Dobó Katalin, Záhony Éva szerkesztésében. Ez némi visszatérést jelentett a kurrens hazai irodalomtörténeti bibliográfia korábbi gyakorlatához, amikor is Kozocsa Sándor és mások szerkesztésében szintén évenként jelent meg egy-egy kötet. De több év kumulálásához, vagy ezek évenkénti nyomtatásban megjelentetett sorozat folytatásához nem voltak továbbra is adottak a könyvtár lehetőségei. Ugyanakkor a digitális formában megindult elektronikus lehetőség mellett szükségesnek látszott mind a tudományos kutatás, mind pedig az irodalomtörténeti tájékozódás kielégítésére a hagyományos nyomtatott bibliográfiai forma fenntartása és folytatása is. Ezért az MTA Irodalomtudományi Intézete a digitális információ mellett az így megszakadt kurrens irodalomtörténeti bibliográfia folytatását határozta el. Jelen kötet amellett, hogy követi a bibliográfiai kézikönyv-sorozat rendszerét, bizonyos eltéréseket is mutat attól. Hiányzik pl. az anyag korszakok szerinti tagolása, a személyi rész egy betűrendben tartalmazza az írók neveit, függetlenül attól, hogy mikor éltek. Az öt évnek viszonylagos adatgazdagságát főként az a jelentős változás indokolja, amely éppen 1990-ben következett be az ország életében. A véleménynyilvánítás és a sajtó szabadabbá válása eredményezte a könyvek, folyóiratok és általában a publikációk mennyiségi növekedését. Különösen az irodalommal, művelődéssel kapcsolatos publicisztikai műfajok növelték meg a kötet számos feje
Serial
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája
Author
B. Hajtó Zsófia, Csóra Karola
Title
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 9.
Subtitle
1991–1995
ISBN
9789634464341
Publisher
Argumentum Kiadó
Date of issue
2007
Binding
keménytáblás
Oldalszám
816
Formátum
B/5.