Filter
Serial
Author
Editor
Title
Subtitle
Language
Publisher

Religion


Sort by:

-25%
A veszprémi egyház 1515. évi zsinati határozatai
A forráskiadvány bevezető tanulmánya feltárja a veszprémi szinodális könyv keletkezésének hátterét, bemutatja viszonyát az esztergomi egyházmegyei zsinati határozatokhoz, rámutat sajátosságaira, foglalkozik tartalmával, a mindennapok vallási életével. A mű sokoldalú hasznosítását mutatók segítik, elsősorban liturgia, teológia, az egyházjog és a szakrális néprajz kutatói számára. 
1 200 Ft
Discount: 900 Ft
-25%
Ordinarius Strigoniensis
Az egyházi szertartásokhoz kapcsolódó középkori magyar irodalom forrásait kiadó könyvsorozat második kötete az esztergomi ordinárius könyv, az Ordinarius Strigoniensis kritikai szövegkiadására vállalkozik. Az ordinárius könyvek a későközépkori liturgikus gyakorlat legfontosabb forrásai voltak, amelyek éves ciklusba rendezve, jegyzékszerűen felsorolva közölték a helyi egyházi rítus utasításait. Az esztergomi ordinárius a leghosszabb és legtöbb példányban megmaradt magyarországi szertartáskönyv... 
4 000 Ft
Discount: 3 000 Ft
-25%
Szakrális kisemlékek Katymáron

A török kiűzése után újratelepített Bácskában az élet anyagi feltételeit szorgos munkával megteremtő lakosság hamarosan létrehozta a kereszténység tanújeleit. Így történt ez Katymáron is, ahol a szakrális tér hangsúlyos elemeivé váltak a településen emelt szakrális kisemlékek, azaz a keresztek és a szobrok. Számuk a hívők vallásosságának és áldozatkészségének köszönhetően az idők során szépen gyarapodott.
A kezdetben fából készült és éppen ezért idővel korhadásnak indult fakereszteket a 20. század elejétől fokozatosan kőből emelt keresztekre cserélték fel, majd később a kereszteket leginkább műkőből készítették. A szakrális emlékek gyarapítását és gondozását a 2. világháború utáni időszak megtörte, sőt állagmegőrzés hiányában ezek jó részén a hanyatlás és a pusztulás jelei váltak szembeszökővé, ugyanakkor nem egy korábbi emlék teljes egészében eltűnt. A rendszerváltást követően a Katymáron élők körében egyre erőteljesebbé vált a törekvés, hogy megmentsék a múlt örökségeit: megújult a Vodica-kápolna, majd a település több szakrális kis emléke is. Ugyanakkor biztató jelei vannak a korábbi hagyomány föléledésének, amelyet jól érzékeltet egy 2005-ben és egy 2006-ban állított kereszt.
A jelen munka Katymár szakrális kisemlékeire, azoknak a múltban és a jelenben betöltött szerepére kívánja a figyelmet felhívni. Számba veszi mindazokat az emlékeket, amelyek a községen belül és annak határában kerültek fölállításra, beleértve azokat is, amelyek az első világháború után a községtől elcsatolt területeken az elcsatolást megelőzően létesültek. A kötet részletesen ismerteti és fényképekkel, továbbá rajzokkal illusztrálva mutatja be az egyes emlékeket, levéltári és más források alapján mondja el mindazt, amit egy adott emlék létesítéséről, illetve későbbi történetéről tudhatunk, és dokumentálja mai állapotát. Teszi mindezt tágabb, a község területén túlmutató összefüggésben, felvázolva a szakrális emlékek létesítésének általános jelenségeit, a kisemlékek közül a keresztek tipológiai sajátosságait, jelezve, az itt olvasható ismeretek nem csupán lokálisan fontosak, hanem a hazai kultúrtörténet egyetemes érdeklődésére is számot tarthatnak.

 
2 500 Ft
Discount: 1 875 Ft
  A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1919–1944 között II. kötet
Gergely Jenő egyháztörténész 1984-ben tette közzé Magyarországon a Magyar Püspöki Kar 1919 és 1944 között folytatott tanácskozásainak jegyzőkönyvét. Mivel Gergely egyházi engedéllyel akkor nem rendelkezett s a jegyzőkönyvek erősen kivonatolt változatban láttak napvilágot, a müncheni egyetemen tanító Adriányi Gábor professzor úgy határozott, hogy az általa szerkesztett Dissertationes hungaricae ex historia Ecclesiae című egyháztörténeti sorozatban megjelenteti teljes, kozmetikázatlan változatá... 
2 900 Ft
Missale Strigoniense 1484   [NEM KAPHATÓ]
Missale Strigoniense 1484
A Monumenta Ritualia Hungarica sorozat szerkesztői a középkori magyar liturgikus hagyomány meghatározó forrásainak kritikai kiadására vállalkoztak. A sorozat első kötetében a Missale Strigoniense, az Esztergomi misekönyv 1484-ben megjelent, első nyomtatott kiadásnak szövege kapott helyett. A szentmise szövegét és az egyház hivatalos szertartásaira vonatkozó előírásokat (rubrika) tartalmazó misszálé a tridenti zsinat előtt Magyarországon nagy részén használt ún. esztergomi szertartást foglalta... 
6 800 Ft
Monumenta Ecclesiae Strigoniensis
 
2 800 Ft
Psalterium Strigoniense 1., 2., 3.
 
6 500 Ft
Vatikán, püspökök, kispapok
Székely Tibor könyve úttörő vállalkozás. Ez az első tényfeltáró összefoglaló a budapesti Központi Szemináriumban 1956–1962 között történtekről: az Opus Pacis mozgalomról, a kispaplázadásról, a megfigyelésekről, beszervezésekről és kizárásokról. A szerző – maga is a Szeminárium 1959-ben kizárt növendéke – koronatanúja és szenvedő áldozata is az eseményeknek.
Nyugdíjba vonulása után fogott bele a szemináriumi életet érintő dokumentumok feltárásába,... 

Sort by: