Filter
Serial
Author
Editor
Title
Subtitle
Language
Publisher

History


Sort by:

-25%
A centralisták az 1848-as forradalomban
Az ismert irodalomtörténész a hazai politikatörténet egy érdekes csoportosulásának, a nemesi vármegyei politizálással szemben erős, központosított, de klasszikus liberális alapokon álló nemzetállami adminisztrációt szorgalmazó ún. centralisták politikai szereplésével foglalkozik. A viszonylag kisszámú, de annál jelentősebb értelmiségi csoportosulás szellemi vezére Eötvös József volt, tagjai olyan kiváló elmék, mint Trefort Ágoston, Csengery Antal vagy némi megszorítással Kemény Zsigmond. Feny... 
1 500 Ft
Discount: 1 125 Ft
-25%
A katymári Vodica
A katymári és a környékbeli hívek már Hományi Sándor plébánosságának (1835–1865) első szakaszában vallásos tisztelettel keresték fel a Vodica-forrást, mellette 1846 körül a keresztút képeit, egy oszlopon pedig a Boldogságos Szűz Mária képét helyezték el. Adományaiknak köszönhetően az új plébános Navratill Ede (1865–1887) összefogásával 1866-ban felépült az első kápolna. A kegyhely történetében a következő fontos évszám 1885 lett. Ekkor szentelték fel a ma látható nagyobb kápolnát, és egy év m... 
1 500 Ft
Discount: 1 125 Ft
-25%
A zsidókérdésről
A tartalomból: A zsidókérdés Magyarországon 1944 után, Felelősségünk azért, ami történt, Zsidók és antiszemiták, Zsidó asszimiláció és zsidó öntudat, A mai helyzet 
2 600 Ft
Discount: 1 950 Ft
-14%
Elítéltek szénbányákban
 
3 500 Ft
Discount: 3 000 Ft
-25%
  Erdélyi Jobbágyság – Magyar Gazdaság – Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek 5.
Még az első világháború előtt, 1911-ben születtem Budapesten. Felsőfokú tanulmányaimat a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karán, történelem szakon végeztem 1931-től 1935-ig. Itt ekkoriban igencsak kiváló professzorok tanítottak. Az újkori magyar történet tanára Szekfű Gyula volt, a középkori magyar történeté Mályusz Elemér. Az újkori egyetemes történelmet Hajnal István, a magyar művelődéstörténetet Domanovszky Sándor adta elő. A történeti segédtudományokat Szentpétery Imre, a kelet-e... 
2 900 Ft
Discount: 2 175 Ft
-25%
India és a magyar forradalom 1956
Az Argumentum Kiadó különleges gyűjteményt tesz közé, amikor megjelenteti az Indiai Külügyminisztériumban őrzött, az 1956-os magyar szabadságharcra vonatkozó dokumentumokat. Az eredeti anyagok másolatait „két szép könyvbe kötve ajándékként” adták át 1991-es indiai látogatása alkalmából Göncz Árpádnak, aki jelen kötethez előszót írt. Ebben hangsúlyozza, milyen fontos volt számunkra, hogy India támogatására mindig számíthattunk, akár a Szovjetunióval való kapcsolatunkban, akár az ENSZ-ben. A kö... 
2 500 Ft
Discount: 1 875 Ft
-25%
Machiavelli Magyarországon
Niccol Machiavelli (1469–1527) firenzei polgár és titkár nemcsak az olasz, hanem az egész európai reneszánsz legkimagaslóbb egyéniségeinek egyike, aki szembetűnően eredetit alkotott a politikai filozófia, a történetírás, a hadászat és a szépirodalom területén. Új utakat nyitó, merészen megfogalmazott nézeteiért rengeteg bírálat érte műveinek első megjelenésétől fogva egészen napjainkig. A nevéből képzett machiavellizmus kifejezés a lényegét eltorzítva utal a politika és erkölcs viszonyáról te... 
4 900 Ft
Discount: 3 675 Ft
-25%
Márs könyvet olvas
Hausner Gábor a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos munkatársa. Jó két évtizedes Zrínyi-kutatásait összegző kismonográfiája több szempontból is határterületen mozog. A költő és hadtudós Zrínyi Miklós hadelméleti gondolkodásának és katonai tevékenységének eszmetörténeti vizsgálata során egyszerre tekinti át az irodalomtörténet, a történettudomány, a hadtörténet és művelődéstörténet idevágó kutatásait és sokszor egymásnak ellentmondó következtetéseit. Érdeklődésének középpontjában Zrínyi ... 
2 200 Ft
Discount: 1 650 Ft
-25%
Nemzetőrség
 
2 500 Ft
Discount: 1 875 Ft
-25%
Sokszemszögből a kultúráról

Noha a kultúra fogalmát már az ókori latin nyelvben használták, modern értelmezésben csak a 17–18. századtól kezdve terjedt el Európában. E könyv arra keres választ, hogy mi váltotta ki ekkor a fogalomnak az emberre vonatkoztatását, és hogyan alakultak ki az utóbbi két évszázadban a kultúra mibenlétét és jelentőségét vizsgáló irányzatok. Az áttekintés a felvilágosodástól a szimbolikus antropológiáig ismerteti a különböző felfogásokat, és kitér a kultúra vonatkozásában a posztmodern filozófia és a rendszerelmélet vitájára.

 
2 500 Ft
Discount: 1 875 Ft
-25%
Szabadság és rend
A kötet egy alig ismert 1848. évi kormányzati hivatal, a főváros politikai hangulatának megfigyelésére és az idegenek ellenőrzésére júniusban létrehozott Országos Rendőri Hivatal történetét kívánta feldolgozni. A vállalkozás hivataltörténeti szempontból szokatlan, mert olyan szervezet tevékenységét rekonstruálja, amelynek irattára megsemmisült. 

Anyagából csak mintegy 30 eredeti (tisztázati) dokumentumot ismerünk, melyet a hivatal minisztériumokhoz vagy egyének... 
2 800 Ft
Discount: 2 100 Ft
-25%
Tipográfia régtől fogva…
Nagyvárad felbecsülhetetlenül gazdag történelmében egyedülálló módon váltakoztak a virágzás és a hanyatlás időszakai. A várost tatár, török, kuruc és labanc egyaránt dúlta, várát belharcok több ízben pusztították, aminek köszönhetően a település maga is majdnem teljességében elpusztult, fényes emlékét, dicső múltját kövei nem, vagy alig őrizték csak meg.
Nagyváradon az 1565. év vég ére datálható az első nyomda, amiről hiteles forrásunk fennmaradt. A... 
3 900 Ft
Discount: 2 925 Ft
-25%
Ung vármegye leírása
 
2 600 Ft
Discount: 1 950 Ft
-25%
Von der Revolution zur Reaktion
Bearbeitet von Róbert Hermann, Thomas Kletec·ka, Elisabeth Gmoser und Ferenc Lenkefi. Herausgegeben von Christoph Tepperberg und Jolán Szijj mit Unterstützung der Aktion Österreich-Ungarn. Die traditionell engen Beziehungen zwischen der österreichischen und der ungarischen Historiographie sind durch einen fruchtbaren Meinungsaustausch über die gemeinsame Geschichte gekennzeichnet. Dabei bietet die Darstellung und Interpretation der Revolutionsepoche von 1848–49 für die Historiker beider Lände... 
7 500 Ft
Discount: 5 625 Ft
-25%
Werth Henrik akiről nem beszéltünk
1938 szeptemberében Horthy Miklós Werth Henrik nyugállományú altábornagyot nevezte ki a Honvéd Vezérkar főnökévé. A reaktivált és szeptember 29-i hatállyal gyalogsági tábornokká előléptetett, nagy vezérkari tapasztalattal rendelkező, a pártpolitikától következetesen elhatárolodó Werthtől a kormányzó a hadsereg megerősítését, a katonai felső vezetésben is teret nyert szélsőjobb erők és nézetek háttérbe szorítását várta. Miközben Werth mindent el is követett a tisztikar politizálása ellen, maga... 
2 100 Ft
Discount: 1 575 Ft
 

prev
next

Sort by: