Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Szerkesztő
Cím
Alcím
Nyelv
Kiadó

Irodalomelmélet, Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Főkategória >Irodalomelmélet, Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Sorrend:

prev
next

-25%
Az Orléans-i szűz   [NEM KAPHATÓ]
Az Orléans-i szűz
E művet olvasván nemcsak az elismerten pontos tudós-filológus munkájának lehetünk élvezői, hanem a személyes ihletettségnek is, amivel ez a számára kedves „téma” foglalkoztatta-lekötötte a tudós kutatót. A szerző nem Jeanne dʼArc életrajzainak számát kívánta növelni, a biográfiai tényanyag ismételt számbavétele helyett főhőse sorsa, személyisége, küldetése, mindenekelőtt pedig ennek irodalmi vetülete érdekelte-izgatta igazán. Tizenkét fejezetbe sűrítette kutatásainak eredményeit. Rendkívül ér... 
1 800 Ft
Akció: 1 350 Ft
Az ünneptől a hétköznapi ünnepek felé
A múlt század elején induló Ady, Babits, Kosztolányi és a többiek pályakezdőként nem vonhatták ki magukat a kor ízléséből. Írtak a tapasztalat végvidékeiről, látomásokról, a képzelet kalandjairól vagy épp lidércnyomásokról. Kedvelt helyszínük volt a zárt tér: Kosztolányi első kötete (Négy fal között) eleve utal erre. Olykor a fantasztikum lantosai. A tragikum költői, a pátosztól sokáig nem szabadulhatnak, ellenpontjuk időnként a művészetek, a zenét, a táncot ünnepelik. De az évek múlásával a ... 
2 700 Ft
Az ʼÉnʼ az elbeszélésben   [NEM KAPHATÓ]
Az ʼÉnʼ az elbeszélésben
A szerző az első személyű nyelvi formának az elbeszélő szövegekben játszott szerepét vizsgálva az irodalmi narratológia eredményeit szembesíti a nyelvészeti pragmatika s az arra támaszkodó szövegtani kutatások eredményeivel. Az elméleti problémák áttekintését konkrét szövegvizsgálatok egészítik ki. 
1 300 Ft
Babits Mihály   [NEM KAPHATÓ]
Babits Mihály
A kötet a következő főfejezetekre ill. alfejezetekre tagolódik: I. Babits Mihály művei 1. Kötetekben megjelent művek és ismertetéseik 2. Periodikumokban, antológiákban, évkönyvekben megjelent művek 3. Közreműködésével, szerkesztésében létrejött művek, műsorok 4. Interjúk, nyilatkozatok 5. Idegen nyelven II. Babits Mihályról szóló szakirodalom 1. Önnállóan megjelent kötetek és ismertetéseik 2. Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások III. Utóélet... 
2 800 Ft
  Bessenyei György világa – Irodalomtörténeti füzetek 145.
A szerző Bessenyei György világának bemutatására vállalkozott: felidézi pataki diákéveit, testőrségének körülményeit, majd íróvá válásának eseményeit. 
1 100 Ft
Beszédmód és horizont   [NEM KAPHATÓ]
Beszédmód és horizont
A kötet nemcsak a modernség új irodalomtörténeti korszakolásának elméleti hátterét és történeti indokoltságát mutatja be, hanem olyan műveket is vizsgál, amelyek ma főként a nagyon különböző hatástörténetükkel vonják magukra a figyelmünket. A magyar irodalom története 1945–1991 című könyvnek is alapjául szolgált. 
1 300 Ft
Csalóka lidércfény nyomában
A kötet átfogó képet ad a legendaírókról és a kitalált történeteik szövevényes alakítgatásáról, továbbá arról ami 1989. évi barguzini ásatás előzményének tekinthető. Ezt követi az ásatás eredményeinek bírálata, a Petőfi-azonosítás cáfolata. Bőséges jegyzet anyag, hatalmas forrásjegyzék, gazdag képmelléklet támasztja alá a cáfolatot. 
3 500 Ft
Debreceni kódex 1519 – Régi magyar kódexek 21.
A 316 levél terjedelmű, vegyes tartalmú, magyar nyelvű kézirat egy része 1519-ben készült az óbudai klarisszák számára, egyik másolója azonos a Simor-, a Nádor- és a Nagyszombati Kódex másolójával. Első része egy csonka prédikáció- és legendagyűjtemény Szent Andrástól Gyümölcsoltó Boldogasszonyig; fő forrásai Temesvári Pelbárt, a Catalogus sanctorum. Második része példákat, elmélkedéseket és imádságokat tartalmaz, a szerzők közül Kempis Tamás és Szent Bonaventura ismert. A kódex a csíksomlyói... 
2 500 Ft
Don Juan vándorútja   [NEM KAPHATÓ]
Don Juan vándorútja
Ki ​teremtette meg Don Juan alakját? Egészen biztosat nem tudhatunk. Csak annyi bizonyos, hogy ez a köpennyel és karddal jeleskedő szélhámos lovag, ez a vakmerő semmirekellő, ez a szoknyabolond, ellenállhatatlan férfi volt, és meghódította a világot. Fogalommá lett. Több, mint kétezren dolgozták fel alakjának és sorsának változatait.

Vajda György Mihály Don Juan vándorútján kalauzolja végig az olvasót. A vándorút az 1660-as évektől napjainkig, a spanyol barokk színpad... 
Függőkert   [NEM KAPHATÓ]
Függőkert
Jóllehet az orientalisztika nemzetközi tudománynak tekinthető, a magyar keletkutatásnak történelmünkből adódóan mindig is voltak saját irányzatai. Ez a kis FÜGGŐKERT fiatal kutatók munkája. Benne a keleti tudományok legkülönfélébb területeiről származó tanulmányokat és forrásokat talál az olvasó. 
2 100 Ft
  Ha minden összetört… – Irodalomtörténeti füzetek 152.
Jelen kötet Melczer Tibor (1945–2001) Radnóti Miklós utolsó korszakáról írt kandidátusi értekezésének szövegét és a közelmúltban elhunyt irodalomtörténész három, e kötethez kapcsolódó Radnóti-tanulmányát tartalmazza. Melczer Tibor még egyetemi tanulmányai alatt kezdett el behatóan foglalkozni a 20. század első felének magyar irodalmával, mindenekelőtt Babits Mihály és Radnóti Miklós költészetével. Bölcsészdoktori disszertációját s 1989-ben beadott és eredményesen megvédett kandidátusi disszer... 
1 600 Ft
Harcok az új „világnézlet” körül
A Rónay László átfogó bevezető tanulmányával ellátott dokumentumgyűjtemény az 1890 és 1920 közötti magyar irodalom eleddig kevéssé elemzett, ám meghatározó vonulatát, a konzervatív-keresztény irodalom történetét tárja fel. Ez az időszak Prohászka Ottokár aktív fellépésével kezdődik, amikor a magyar katolikus egyház a közélet és a kultúra területén is szervezkedni kezdett a liberális értelmiség és politikai élet ellenében. E folyamat három évtized múlva a modern irodalomszemléletnek a katoliku... 
3 200 Ft
Határkő   [NEM KAPHATÓ]
Határkő
A Határkő színesen és olvasmányosan közöl új ismereteket és összefüggéseket; eddig elhanyagolt vagy félreértelmezett problémák, jelenségek továbbgondolására ösztönöz. Mert a szerző talál megoldásra váró feladatot az Árgirus-történet eredete, Bethlen Miklós Önéletírása, illetve személyisége, Katona Bánk bánja vagy Vas Gereben életműve körül. Tud újat mondani Molnár Ferenccel, Szabó Dezsővel, Hatvany Lajossal vagy Kner Imrével kapcsolatban is. A szerző úgy érzi, tanulmányai, esszéi a „magyar tö... 
1 300 Ft
Hunyt mesterünk   [NEM KAPHATÓ]
Hunyt mesterünk

Arany János költőként és kritikusként egyaránt kimagaslik társai közül, írta 1861-ben Gyulai Pál. Ma már kevesen tudják, hogy a költő milyen kiváló irodalomkritikus volt. Könyvemben életművének ezt az elfeledett oldalát igyekszem megvilágítani. A huszadik század végéről tekintve e kritikusra, modern irodalomelméleti irányzatok előfutárát tisztelhetjük benne. A magyar strukturalizmus atyja. Ahogy költőként, kritikusként is a műszerkezetre összpontosított, a részek szerkezeti helyénvalóságára, az egész összhangjára és ökonómiájára. Kritikusi normahasználatának elemzéséből egy sajátos mentalitás bontakozik ki, melyben esztétikai, bölcseleti és vallási motívumok egyéni szövevényét követhetjük nyomon. Eposzkritikai normái közvetve az „eleve elrendelés” kálvini tételével, lírakritikai normái az „idomteljesség” eszményével, világnézeti normái pedig a „kiengesztelődés” teológiai és művészetelméleti gondolatával függnek össze. Szemléletmódja három nagy hagyománnyal áll rokonságban: a klasszicizáló irodalomfelfogással, a platóni nyelvkritikával és a református ikonszemlélettel. Mindezt egy jellemző érzületéből: a visszatisztítás nosztalgiájából próbálom eredeztetni, mely talán új vonással járul hozzá ismerős arcképéhez. Gondolati örökségére szellemi életünknek nagy szüksége van.

 
480 Ft
Jelentés a dialógus nyomán   [NEM KAPHATÓ]
Jelentés a dialógus nyomán
Fülep Lajos (1885–1970) a magyar eszmetörténet azon alakjai közé tartozik, akinek szellemi kisugárzása saját kora eszmélkedő nemzedékére jelentős hatással volt. 
1 600 Ft
Kabdebó Tamás munkássága 1949–2003
 
1 500 Ft
  Két világ közt választhatni – Irodalomtörténeti füzetek 141.

Addig él egy mű, amíg újra meg újra kérdéseket tesznek fel neki, amíg aktualizálják – ha színmű, új meg új értelmezésben színpadra állítják. S. Varga Pál most azt vizsgálja, mit mond a Tragédia a századvégi olvasónak, értelmezőnek a többszólamúság poétikájának megközelítésével.

 
  Laurence Sterne Magyarországon 1790–1860 – Irodalomtörténeti füzetek 146.
A szerző Laurence Sterne műveinek korai fogadtatását vizsgálja angol, német, francia területeken. A tanulmány második fele Sterne műveinek közvetlen vagy közvetett hazai befogadását követi nyomon. 
1 100 Ft
Lisznyai Kálmán – Irodalomtörténeti füzetek 149.

Lisznyai Kálmán (1823–1863) a 19. századi magyar irodalom ritkán vizsgált alkotói közé tartozik: a Petőfi baráti körébe sorolható és az 1850-es években rendkívül népszerű költő életműve az utóbbi száz évben nem nagyon keltette fel az irodalomtörténészek érdeklődését. A kismonográfia arra tesz kísérletet, hogy Lisznyai jól dokumentálható életpályáját a 19. századi társadalomtörténeti folyamatok meghatározta keretben próbálja meg újraértelmezni. A számos, eddig feltáratlan levél- és kézirattári forrást hasznosító tanulmány arra is választ keres, hogy milyen relevanciája lehet az irodalomtörténet-írás számára annak a kihívásnak, amelyet a magyar történetírásban egyre erősebb igénybejelentésként létező mikrotörténelem módszertana jelent. Lisznyai Kálmán ebben a könyvben nem írói munkásságának immanens értékei és hatástörténeti jelentősége miatt lesz érdekes: életútja e rendi keretek között kialakuló írói ambíciónak és az ehhez megtalált életformának a feszültségét teszi láthatóvá, általánosítható modellt is nyújtva a 19. századi magyar irodalom intézményrendszerének vizsgálatához.

 
1 200 Ft
Mítosz és utópia   [NEM KAPHATÓ]
Mítosz és utópia
 
Ne az író történjen meg, hanem a műve

Ez a könyv kalandozásra hív a Márai-életmű eddig jórészt feltáratlanul maradt erdejében. Az önmagát sokszorosan álcázó, énjének rögzítetlenségét (rögzíthetetlenségét) művek révén meghirdető író részint felejtésre ítélte, részint átfogalmazta életművének azt a korszakát, amelyet önmagához képest kezdetlegesnek, méltatlannak vagy túlságosan önleleplezőnek tartott. De ahhoz, hogy lássuk, ki volt „valójában”, a nem tudott, az elrejtett, az újságokban maradt részleteket is olvasnunk kell, jóllehet minél többet tudunk Márairól, annál több kérdés merül föl. „Férfi vagyok s valamit keresek” – írja egy helyütt. Másutt arra figyelmeztet: „Egy író műve nemcsak az, amit megírt. Minden nagy író után marad egy vagy több kötet, amit nem írt meg.” Az értelmezések hosszú sora utánaered mindkétfajta műnek. S az értelmező azt hiszi, hogy segíti az olvasót legalább a rejtélyekre rácsodálkozásában: „Minden írás titok” – írta egy versében. Ennek a titoknak megközelítésére vállalkozik ez a könyv. „Mert olyan érzés kinyitni könyvei valamelyikét, mintha egy emberszabású ember lépett volna a szobába.”

 
1 800 Ft
Peer-kódex – Régi magyar kódexek 25.
Sorozatunk jelen kötete a XVI. század első negyedében készült Peer-kódex hasonmását és betűhű átiratát adja közre. A kézirat Szent Elek és Remete Szent Pál legendáin kívül imádságokat, énekeket tartalmaz, mint például Apáti Ferenc és Vásárhelyi András kantilénáját, a Szent László-éneket, a középkori magyar költészet alkotásait. A gazdagon díszített lapokat az iniciálékon kívül naiv rajzok is ékesítik.

A bevezető tanulmány foglalkozik a kódex er... 
2 900 Ft
Petőfi eszmerokonai – Irodalomtörténeti füzetek 150.

Szörényi László írja e tanulmány viszontagságos történetéről:
„A Petőfi eszmerokonai című dolgozatát Lukácsy Sándor 1974 júniusában–augusztusában írta. Eredetileg 1974. november 8-án vitatták volna meg az Irodalomtudományi Intézetben, azonban a vitát – politikai okokból – végül is csak 1975. március 6-án, illetve március 27-én rendezte meg (zárt ülésként) az MTA I. és II. Osztálya, az akadémiai székházban. Mivel a két vitaülés hozzászólásait hangszalagon rögzítették, eredetileg az volt az MTA illetékeseinek elképzelése, hogy Lukácsy Sándor tanulmánya e vita szerkesztett szövegével fog megjelenni. A szerkesztés munkáját Kiss Józsefre bízták, ő azonban – miután hiába várta, hogy az állítólag műszaki hibás felvételek átírt anyagát megkapja – végül 1981-ben kénytelen volt lemondani e megbízásról. Mivel e tanulmány, illetve a hozzá kapcsolódó vita azóta is sok találgatás és legendás feltételezés tárgya, a Szerző végül úgy döntött, hogy változatlan formában közzéteszi szövegét.”

 
1 200 Ft
Prodromus – Irodalomtörténeti füzetek 164.
Kalmár György a 18. század Európa-szerte híres nyelvésze, elméletírója. Magyarországon Kazinczy Ferenc jellemzése óta még az irodalomtörténet is csak a különcöt, csodabogarat látja benne. Ezért Kalmár György e könyv főszereplője, nem pedig a művei. Az a világ, amelyet Kalmár életműve magában hord, a mai olvasó számára nehezen befogadható, szépirodalomként nehezen vagy egyáltalán nem értelmezhető. Egy olyan hagyomány része, amely távol került tőlünk; de amelynek alapos feltárása, megértése, ső... 
1 800 Ft
Radnóti-szótár   [NEM KAPHATÓ]
Radnóti-szótár
A száz éve született Radnóti Miklós a 20. század magyar lírájának igen jelentékeny, egyéni hangú képviselője. Tévedés lenne csupán az embertelen korszakban végigélt tragikus és rövid sorsából levezetni jelentőségét, ám ugyanakkor az is bizonyos, hogy az őt körülvevő szörnyűségek művészi ábrázolása aligha valósult meg más alkotónál ilyen magas költői színvonalon az egész világirodalomban. A vészkorszakban született versei örök mementóként szolgálnak a mindenkori ember számára: soha többé! A Ra... 
4 900 Ft
Sárkány Oszkár – Irodalomtörténeti füzetek 143.
Az életművet átvilágítva a Szerző nem csak pályaképet és értékelő elemzést nyújt, hanem korképet is… (két háború közötti, majd a második világháborús Magyarországon) 
680 Ft
Shakespeare-Kollégium   [NEM KAPHATÓ]
Shakespeare-Kollégium
„Ez a kötet egy évtized pedagógiai kísérletének eredményét teszi közszemlére: változatos példáiban bemutat egy közös gondolkodásmódot, stílust, munkamódszert – egy műhelyt. Az Angol-Amerikai Műhely az Eötvös Collegium szellemének egyik éltető ereje, a hazai és nemzetközi tudományosság egyik vitális találkozó-központja. S ami a legfontosabb: leendő tanárokat, tudósokat, írásművészeket nevel. A növendék és a nevelő – az egyetemista, a doktorandusz, a doktor – egymást ösztönző alkotó kollektíváj... 
950 Ft
Sznobok és parasztok   [NEM KAPHATÓ]
Sznobok és parasztok

A Válasz történetének és a korrajz felvázolása mellett olyan elméleti kérdésekkel foglalkozik Széchenyi Ágnes, mint a modernizáció, a népi-urbánus ellentét, a zsidókérdés, a jobb- és baloldaliság problémája. A máig megoldatlan kérdések forrásvidékait kutatva mindig vigyáz arra, hogy ne a mából vizsgálódjék. Az ott és akkor közegét keresi-elemzi.

 
580 Ft
 

prev
next

Sorrend: