Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Szerkesztő
Cím
Alcím
Nyelv
Kiadó
Szűrés
Recenzió

Történelem

Főkategória >Történelem

Sorrend:

prev
next

Werth Henrik akiről nem beszéltünk
1938 szeptemberében Horthy Miklós Werth Henrik nyugállományú altábornagyot nevezte ki a Honvéd Vezérkar főnökévé. A reaktivált és szeptember 29-i hatállyal gyalogsági tábornokká előléptetett, nagy vezérkari tapasztalattal rendelkező, a pártpolitikától következetesen elhatárolodó Werthtől a kormányzó a hadsereg megerősítését, a katonai felső vezetésben is teret nyert szélsőjobb erők és nézetek háttérbe szorítását várta. Miközben Werth mindent el is követett a tisztikar politizálása ellen, maga... 
2 100 Ft
A címertan reneszánsza   [NEM KAPHATÓ]
A címertan reneszánsza
Bertényi Iván (1939) fél évszázada foglalkozik a címertannal. Pályája kezdetén a kibernetika még burzsoá, a heraldika feudális áltudománynak számított. A szerző ekkor még csak mint az irodalomtörténet segédtudományának művelője közelíthetett a címerekhez (s Arany János műve kapcsán lábjegyzetben akkor is magyarázkodnia kellett, lásd A Toldi szerelme heraldikája). Magyarországon a címereknek sokáig szinte egyedüli kutatója volt. Így elsődlegesen neki köszönhető a címertan reneszánsza. A szerző... 
2 900 Ft
  A földesúri járadékok új rendszere a 13. századi Magyarországon
Alapvető jelentősége volt a földesúri járadékok történetében a 13. század. A kötet végén közölt több mint ötven latin forrásszöveg a témát érintő oklevelek és egyéb források köréből ad válogatást. 
A honfoglalóktól a huszárokig
Manapság, amikor országszerte egyre több jószándékú hagyományőrző foglalkozik a középkori hadikultúra egyes elemeinek megelevenítésével vagy épp újjáteremtésével, komoly hiány mutatkozik a középkori hadtörténet egyes csapatnemeit átfogóan tárgyaló munkákból. A magyar könnyűlovasságról például az utolsó összefoglalás az 1930-as években látott napvilágot. B. Szabó János, a nagy sikerű Tatárjárás és A mohácsi csata című kötetek szerzője legújabb könyvében ennek a kérdésnek a feldolgozására, újra... 
2 700 Ft
A magyar középgépipar   [NEM KAPHATÓ]
A magyar középgépipar
A középgépipar elnevezést vélhetően Gerő Ernő, az 1950-es évek fő gazdaságpolitikusa ragasztotta a magyar hadiiparra annak álcázása érdekében. A kommunista hatalomátvételt követően Magyarországon is erőltetett tempóban zajlott a szovjetizált hadsereg kiépítése és fejlesztése, amelynek ellátásához szinte a nulláról kellett létrehozni a hazai ipari hátteret. 1950-től tucatnyi új hadiüzem létesült, majd 1952-ben önálló minisztériummá szervezték a hadianyaggyártást. Magyarország, mint a Szovjetun... 
5 500 Ft
A Nagy Háború osztrák-magyar tábornokai I.
A XX. század őskatasztrófájának tartott, 1914–1918 között lezajlott Nagy Háború osztrák–magyar tábornokainak neve és sorsa a legtöbb olvasó számára ismeretlen. Nem véletlenül, hiszen az összesen mintegy 1200 fős tábornoki testület tagjainak életútjáról és háborús szerepéről máig nem született tudományos igényű, tárgyilagos összefoglalás. Balla Tibor, a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum Bécsi Levéltári Kirendeltségének vezetője, az első világháború ismert kutatója ezt a hiányt pótolja j... 
3 900 Ft
  Ahol a maximum volt a minimum. Emlékezések a régiEötvösCollegiumra
Az egykori, a legendás, 1895-ben alapított Eötvös Collegiumra emlékeznek azok, akik még az 1950-ben végrehajtott, erőszakos megszüntetés előtt lehettek tagjai az intézménynek. Vállaltan szubjektív ez a kötet, kérdéseinkkel nem csak a történelmi események menetét kutattuk, nem csupán az oktatás módszerét vagy a megszüntetés körülményeit akartuk dokumentálni, bár ezekhez is gazdag forrásanyagot szolgáltatnak a szövegek, hanem a személyes emlékek felidézésével egy kultúrtörténeti szempontból fon... 
2 700 Ft
  Egy kanonok három királysága – Irodalomtörténeti füzetek 148.
„Botrányhős és tudós: Ráttkay György (1612–1666) zágrábi kanonok sokáig inkább viharos magánéletének, szerelmi kalandjainak, mint tudományos eredményeinek köszönhette ismertségét. Pedig történeti műve, a Dalmácia, Horvátország és Szlavónia királyainak és bánjainak emlékezete (1652) a horvát história első eredeti és teljes feldolgozása, melyből egyszersmind egy új nemzetszemlélet és politikai program körvonalai bontakoznak ki. A hagyományosan Habsburg-hű és a magyarokkal szemben gyanakvó horvá... 
1 100 Ft
Európa próbatétele   [NEM KAPHATÓ]
Európa próbatétele
E könyv szerzője 18 éves volt, amikor alig idősebb mentora és az üldöztetésből megmentője, Stollár Béla révén megismerkedett a magyar ellenállási mozgalommal. Stollár mártírhalála Budapesten, 1944 karácsonyán ráébresztette arra, hogy a szembeszállás a megszállókkal igen nagy kockázattal jár nemcsak az ellenálló, hanem a környezete számára is. Vajon mi szolgálja inkább egy nemzet érdekeit, ha ellenáll, és szörnyű veszteségek árán megőrzi a haza becsületét, amint azt a lengyelek tették, vagy ha... 
3 700 Ft
Európa Zrínyije   [NEM KAPHATÓ]
Európa Zrínyije
1664 tavaszán Zrínyi nevétől visszhangzott egész Európa: aki oly súlyos időkben a keresztény világban reményt ébresztett; akire a Gondviselés Európa sorsát bízta; aki Európa szíve! Magyar történelmi személyiségek nemzetközi elismerései között nincs nyoma, hogy bárkit a keresztény világ reményének, Európa jövője letéteményesének neveztek a múltban. Sőt, Európa bátorsága, éltetője nevet kapta volna meg, amit a XVII. században a szív fogalma kifejezett, a vérkeringés felfedezése kapcsán az aktiv... 
3 600 Ft
Gál István életműve   [NEM KAPHATÓ]
Gál István életműve
Gál István irodalomtörténész életművének bibliográfiai összegzése régóta váratott magára. Barátai, pályatársai többször biztatták, foglalja kötetekbe szerteágazó kutatásainak eredményeit. A múlt évi kettős évforduló – születésének 90., halálának 20. évfordulója – újabb figyelmeztetés volt az utókornak, hogy munkásságát összegezze.
Három nagy kutatási területe korán körvonalazódott. Huszonkét éves bölcsészhallgató volt, amikor megindította „közép... 
1 700 Ft
  Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetőri iratai I–II.

Kivételes figyelmet érdemlő forráskiadvánnyal gazdagodott történettudományunk, sőt a múltunk tényanyagának megismerésében érdekelt olvasóközönség is. Az Urbán Aladár feltáró és szövegközlő munkájának eredményeként megjelent iratgyűjtemény az első független, az országgyűlésnek felelős magyar kormány miniszterelnöke, Batthyány Lajos 1848 márciusa és szeptembere közötti hivatali működésének másfél ezernél több dokumentumát, számos esetben – intézkedések sorát magában foglaló – ügyiratát közli. Összességében az iratok négyötödénél nagyobb hányada még egyáltalában nem, töredéke legfeljebb egykorú hírlapban, illetve röplapként jelent meg. Nem túlzás tehát, ha a recenzens a gyűjtemény megjelentetését kiemelkedő jelentőségűnek tekinti.

 
5 000 Ft
  Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöksége, fogsága és halála
2007-ben emlékeztünk meg Batthyány Lajos születésének 200. évfordulójáról. Ebből az alkalomból látott napvilágot Urbán Aladár újabb kötete, melyben az első felelős magyar miniszterelnök életének talán legismertebb, utolsó két esztendejét dolgozta fel nagy részletességgel. A téma elismert szakértőjének számító szerző ezúttal Batthyány miniszterelnökségét, utolsó hónapjait, fogságát és halálát vette górcső alá számos új szempont, illetve a néhai miniszterelnök 1999-ben publikált iratainak (Gróf... 
3 500 Ft
  Hadakozók, keresztesek, hadi érdemek a középkori Magyarországon
Borosy András a magyar hadtörténetírás meghatározó, több mint fél évszázad múltán is aktív alakja. 1962-ben megjelent első önálló tanulmánya óta a középkori magyarországi hadakozás társadalmi vonatkozásainak kutatásával foglalkozik, különös figyelmet fordítva a könnyű- és nehézlovasság egymás mellett élésének sokat vitatott kérdéseire. A szinte teljes hazai forrásanyag áttekintésén és a nemzetközi szakirodalom földolgozásán alapuló tanulmányai mára immár klasszikusnak számítanak. Ezek közül v... 
2 500 Ft
II. Rákóczi Ferenc tábornokai és brigadérosai
A szerző kötetében a Rákóczi-féle kuruc hadsereg tisztikarával, ezen belül is elsősorban a felső katonai vezetés létrejöttével és hierarchiájával foglalkozik. A historiográfiai áttekintést követően a kuruc tisztikar szerveződésének kezdeteiről olvashatunk, majd a főparancsnoki kar hierarchiájának kiépülését tekinthetjük át. Ezután a katonai közigazgatás és a hadvezetés szabadságharc alatti változásai kerülnek összefoglalásra, külön kitekintéssel a kerületi főkapitányságok 1706-os megszervezés... 
2 100 Ft
Kossuth Lajos és a szabadkőművesek
A magyarországi gazdasági és társadalmi helyzet elemzése, valamint a protestanizmus és a szabadkőművesség rokon vonásainak feltárása mellett elemzi, hogy a Kossuth-korabeli társadalmi környezet hogyan vezetett a szabadkőművesség szabadságharc alatti fellángolásához. Bemutatja az első páholyok megalakulásának körülményeit a 19. században, illetve Kossuth Lajos szabadkőművessé avatását. A kötetben körüljárt másik témakör a Kossuthról elnevezett páholyok története. A szerző megvizsgálja azok ala... 
1 800 Ft
Közök és utcasarkok Tata-Tóvároson
Az utcák, terek cserélődő nevét a második világháborút követően Tatán született második generáció fiataljai s a városunkba beköltözöttek még felidézik. De a közök, utcasarkok nevei – a tatai gazda és polgári társadalom öröksége – elfelejtődnek. Ha valamiképp nem őrizzük meg ezeket a neveket, néhány évtized múltán a feledés következtében szegényebb lesz Tata névanyaga és helytörténete.
Eszembe jutott Bátky Lajos bádogosmester negyven évvel ezel... 
1 500 Ft
Kultusz és hagyomány   [NEM KAPHATÓ]
Kultusz és hagyomány
Az elemzések, előadásszövegek túlnyomórészt újonnan feltárt forrásanyag alapján elsősorban az önálló magyar államiságért folytatott küzdelem tradíciójához, a vallási és etnikai tolerancia megvalósulásának igényéhez és lehetőségéhez, a szabadságharc általános megítéléséhez és ehhez kötődően a 18. századi történetírói hagyományok nagy kérdésköreihez kapcsolódnak. A kötet egyúttal tisztelgés az 1950–60-as években indult történész- és irodalomtörténész generáció kutatói előtt, akiknek forrásközlé... 
2 100 Ft
Lovagvilág Magyarországon   [NEM KAPHATÓ]
Lovagvilág Magyarországon
A kötetbe összeválogatott tizenöt tanulmány a magyar középkor 1000 és 1459 közötti időszakából a lovagi kultúra és lovagi hadviselés művelődéstörténeti, fegyvertörténeti szempontjait veszi számba. Noha más és más kiindulópontból, mindegyik arra keresi a választ, hogy mennyire épültek be a korabeli magyarországi hadviselő társadalomba a lovagi szertartások és mítoszok, milyen mértékben hatotta át a fegyverforgatókat a lovagi gondolkodásmód, végső soron pedig azt vizsgálja, hogy mennyire érhető... 
2 500 Ft
Magyar függetlenségi törekvések 1859–1866
1858-ban titkos tárgyalások sorozata kezdődött a Szárd-Piemonti Királyság vezetői és a magyar emigráció tekintélyes tagjai között. A téma az Ausztria ellen, III. Napóleon francia császár segítségével tervezett közös háború volt, amely egyidejűleg tette volna lehetővé az olasz nemzetállam megteremtését és a magyar függetlenség helyreállítását. A tervezgetések 1859 elejére megállapodássá értek, így csaknem egy évtizeddel a világosi fegyverletétel után felcsillant a magyar szabadságharc újrakezd... 
2 730 Ft
  Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig
A 20. században és különösen annak második felében a magyar társadalom igen jelentős változásokon ment keresztül. Közvetlenül a második világháború befejeződése után felvillant a polgári fejlődés kiteljesedésének a lehetősége. Az ötvenes évek elejétől azonban a már meglévő polgári struktúrákat is megpróbálták teljes mértékben felszámolni, kezdetét vette a társadalom „államosítása”, ami a hatvanas évek közepére vált majdnem teljeskörűvé. A hatvanas évek végétől bontakozott ki a „szocialista ki... 
4 800 Ft
Magyarország katonai felmérései 1763–1950
Magyarország első részletes topográfiai térképe az úgynevezett első katonai felmérés eredményeképpen született a XVIII. század második felében, 1763–1787 között, ezt követte a második (1806–1869), illetve harmadik katonai felmérés (1869–1887). A térképezés katonai szervezésben és irányításban ment végbe, mivel az igények a katonaság részéről merültek fel leginkább, és a megfelelő apparátus is a katonaságnak állt a rendelkezésére. A térképezés a XVIII. század második felétől a XX. század elejé... 
2 500 Ft
Once Again Sovereignty   [NEM KAPHATÓ]
Once Again Sovereignty
Military historian Prof. Miklós Horváth, DSc. has been engaged in military history research since the early 1980s. His main fi eld of research is the military history of the 1956 Revolution and Struggle for Freedom as well as of the cold war era. His present volume contains six essays. The fi rst essay deals with the decade after World War II, i.e. the period of developing and stabilising the dictatorship in Hungary, focusing on the communist system of terror. The second paper highlights some c... 
3 000 Ft
  Tanulmányok a magyar középkorról – Analecta Mediaevalia I.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Medievisztika Tanszékének gondozásában az Analecta Mediaevalia sorozat első kötetét tartja kezében az olvasó. E kötet írásai a középkortudomány különböző területeit fogják át. A tanulmányok között a kora Árpád-kortól a török korig, a kolostorok világától a városi életig, a politikatörténettől a családtörténetig kedvére válogathat a középkor iránt érdeklődő. A szerzők egy része már elismert középkorkutató, míg mások a fiatal generációt képviselik, de valamennyiüknek a jelen kötetben megjelenő írása a források beható ismeretén és tiszteletén alapul. A Medievisztika Tanszék törekvése az, hogy a sorozat kötetei továbbra is sokszínű, igényes történetírói alkotások megjelenéséhez nyújtsanak lehetőséget.

 
2 800 Ft
  Tanulmányok a magyar középkorról – Analecta Mediaevalia II.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Medievisztika Tanszékének gondozásában az Analecta Mediaevalia sorozat második kötetét tartja kezében az olvasó. Az elsőhöz hasonlóan e kötet írásai is a középkortudomány különböző területeit fogják át, megőrizve a tematikai változatosságot. A tanulmányok között a kora Árpád-kortól a török korig, a kolostorok világától a városi életig, a politikatörténettől a családtörténetig kedvére válogathat a középkor iránt érdeklődő. A szerzők egy része már elismert közé... 
2 900 Ft
Történetek Tatáról   [NEM KAPHATÓ]
Történetek Tatáról
 
2 500 Ft
Vakmerő diplomácia   [NEM KAPHATÓ]
Vakmerő diplomácia

Nincs olyan fantáziadús történetíró, mint a história. 1853-ban a törökországi Szmirnából az osztrák konzul emberei elrabolták az Egyesült Államokból hazatérő Koszta Mártont, aki már előzőleg írásban rögzítette, hogy amerikai állampolgár akar lenni. Ezért az amerikaiak a védelmére keltek. De miként sikerült a kiszabadítása? Mit akarhattak az osztrákok? Milyen diplomáciai csatározás indult meg a kulisszák mögött Koszta Márton ügyében, illetve ürügyén? Sziklay Andor amerikai magyarkutatásai és izgalmas könyve révén megismerhetjük e kalandos történet részleteit.

 
650 Ft
 

prev
next

Sorrend: