Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Szerkesztő
Cím
Alcím
Kiadó
Szűrés
Recenzió

Életrajz, levelezés, napló

Főkategória >Életrajz, levelezés, napló

Sorrend:

prev
12
next

Epistulae Pars II. 1568–1573   [NEM KAPHATÓ]
Epistulae Pars II. 1568–1573
A magyarországi születésű, horvát-olasz származású kiváló humanista, Dudith András aki egy ideig esztergomi kanonok, majd knini, csanádi és pécsi püspök is volt, végül Lengyelországba települt kiterjedt levelezést folytatott kora jelentős gondolkodóival. Fordításai és máig kéziratban maradt emendált antik szövegmásolatai mellett ez a hatalmas kiterjedésű levelezés tekinthető fő művének, melyben a 16. század politikai, tudományos és hittani kérdései sokoldalú megvilágításban kerülnek szóba. Ez... 
3 500 Ft
Epistulae Pars III. 1574   [NEM KAPHATÓ]
Epistulae Pars III. 1574
A magyarországi születésű, horvát-olasz származású kiváló humanista, Dudith András aki egy ideig esztergomi kanonok, majd knini, csanádi és pécsi püspök is volt, végül Lengyelországba települt kiterjedt levelezést folytatott kora jelentős gondolkodóival. Fordításai és máig kéziratban maradt emendált antik szövegmásolatai mellett ez a hatalmas kiterjedésű levelezés tekinthető fő művének, melyben a 16. század politikai, tudományos és hittani kérdései sokoldalú megvilágításban kerülnek szóba. Ez... 
3 800 Ft
Epistulae Pars IV. 1575   [NEM KAPHATÓ]
Epistulae Pars IV. 1575
A magyarországi születésű, horvát-olasz származású kiváló humanista, Dudith András aki egy ideig esztergomi kanonok, majd knini, csanádi és pécsi püspök is volt, végül Lengyelországba települt kiterjedt levelezést folytatott kora jelentős gondolkodóival. Fordításai és máig kéziratban maradt emendált antik szövegmásolatai mellett ez a hatalmas kiterjedésű levelezés tekinthető fő művének, melyben a 16. század politikai, tudományos és hittani kérdései sokoldalú megvilágításban kerülnek szóba. Ez... 
4 200 Ft
Gombocz Zoltán   [NEM KAPHATÓ]
Gombocz Zoltán
A Gombocz Zoltán nyelvtudós életét és pályáját bemutató monográfia hét fejezetre oszlik. Soproni diákévei után Gombocz abba az Eötvös Kollégiumba járt, amelynek később tanára majd igazgatója lett. 28 évesen már az MTA levelező tagja, 1906-tól a budapesti egyetem magántanára volt. A nyelvészet szinte minden ágát művelte. Párizsi tanulmányútján a modern fonetika Rousselot által kidolgozott módszereit tanulmányozta. Tanulmányutakon járt még Svédországban, Finnországban; a kortársak szerint sem f... 
1 600 Ft
  Jókai Mór összes művei. Levelezés III. 1876–1885. Kritikai kiadás
Az 1962-ben megindult Jókai Mór összes művei kritikai kiadásának szerves része a Levelezés III. kötete, mely az 1876–1885 közötti öt esztendőt öleli fel. 
3 000 Ft
  Jókai Mór összes művei. Levelezés IV. 1886–1890. Kritikai kiadás
Az 1962-ben megindult Jókai Mór összes művei kritikai kiadásának szerves része a Levelezés IV. kötete, mely az 1886–1890 közötti öt esztendőt öleli fel.

Ebben az időszakban Jókai 200 küldeményt kapott, ő pedig 123-at írt (legalábbis a fennmaradt levelek ezeket a számokat mutatják).

A levelezés fogódzókat ad az írói műhely kronológiájához, emberi-írói döntéseket, megoldásokat segít értelmezni, irodalom- és politika-közeli, magánéleti kapcsolatokat tár fel. A bennük talál... 
3 000 Ft
Két hold alatt   [NEM KAPHATÓ]
Két hold alatt
 
Lidércnyomás   [NEM KAPHATÓ]
Lidércnyomás
 
525 Ft
Mannheim Károly levelezése 1911–1946
Mannheim páratlanul gazdag levelezése szerves része a huszadik század szociológiájának. E levelezéskötet oldalain a megítélés és megmérettetés alapjául szolgáló művek csak érintőlegesen szerepelnek. A kötet Függelékében olyan írások szerepelnek, melyek formájukat tekintve nem levelek, de mondanivalójuknál fogva mégis jól illeszkednek a kötethez, és amelyeket dokumentumértékük miatt kár lett volna továbbra is elfeledettségre ítélni. 
710 Ft
Napló és visszaemlékezés   [NEM KAPHATÓ]
Napló és visszaemlékezés
Az először 1986-ban megjelent és hetek alatt húszezer példányban elkelt mü fontos forrása a József Attilára vonatkozó ismereteknek. Az új kiadás szövege egy eddig
ismeretlen József Attila-írással, továbbá Szántó Judit és Illyés Gyula József Attilára vonatkozó levélváltásával bővült.
 
750 Ft
Német-, francia- és angolországi úti jegyzetek
A reformkor legkiemelkedőbb útleírása, Irínyi József (1822–1859) Német-, francia- és angolországi úti jegyzetek című könyve külföldön, Halléban jelent meg 1846-ban. Idehaza a cenzúra miatt nem kerülhetett kiadásra. Irínyi, a centralista politikus, a Pesti Hírlap külpolitikai rovatvezetője, a márciusi ifjúság későbbi vezéralakja, a tizenkét pont megfogalmazója, húszéves korában, 1842 tavaszán utazott el nyugatra. Egy évet töltött el a műve címében megnevezett országokban, és mint a polgári dem... 
2 700 Ft
Nyisztor Zoltán   [NEM KAPHATÓ]
Nyisztor Zoltán
Nyisztor Zoltán (1893–1979) újságíró, katolikus pap és szónok, a két világháború közötti magyar közélet ismert és meghatározó személyisége volt. Bangha Béla munkatársa és barátja, a harcos katolicizmus képviselője, közel másfél évtizeden keresztül a Magyar Kultúra című folyóirat szerkesztője. A reformokat sürgető fiatal nemzedék tagjaként részt vett a hivatásrendi mozgalmakban, és az Actio Catholicában is dolgozott. 1945-ben a magyar, majd a szovjet politikai rendőrség ejtette foglyul, 1946-b... 
3 500 Ft
Olaszország magyar katonája   [NEM KAPHATÓ]
Olaszország magyar katonája
A bajai vaskereskedő családból származó Türr István, miután a császári és királyi hadseregből dezertálva a piemontiak közé állt, és a forradalmi Európa bolygó lovagjaként a badeni felkelők oldalán is harcolt, jelentős szerepet játszott a Risorgimento küzdelmeiben, az egységes Olaszországért vívott harcokban. A rettenthetetlen magyar Giuseppe Garibaldi tábornok hadsegéde és a dél-itáliai hadsereg hadosztályparancsnoka volt az 1860. évi szicíliai expedícióban. Nápoly és környéke katonai kormány... 
2 900 Ft
Részletek nem készülő önéletrajzomból
Aki immár négy „otthont” – Budapest, Róma, Toronto, Washington – vallhat magáénak, s minduntalan „híres emberek” körül forog, azzal mindig történik valami másokat is érdeklő dolog. S Zalán nemcsak akkor kitűnő „portréfestő”, ha másokról ír – miként tapasztalhattuk a Barátok a magosban című kötetét olvasva –, hanem akkor is, amikor öniróniával eleveníti fel saját sorsa alakulását. A négyszeres otthonteremtés lehetett örömteli, s lehetett küzdelmesen nehéz. De unalmas – soha. Miként az erről sz... 
560 Ft
Sinkó Ervin levelezése I.   [NEM KAPHATÓ]
Sinkó Ervin levelezése I.

Sinkó Ervin életútjának leghíresebb jelképe – mint többen megírták róla – a bőrönd. Nemcsak a megjelenés reménytelensége ellenére gyarapodó kéziratok óvóhelye. Az egyre gyarapodó számú leveleké is. Mert Sinkó szenvedélyes levélgyűjtő volt, melyhez az első ösztönzést Ady Endrének az akkor még kamasz fiúhoz írt képeslapja adja. Kivételes szerencse ez az utókor számára, hogy most a hagyatékból sajtó alá rendezve e levéldokumentumok révén figyelemmel kísérhetjük egy rendkívül nehéz sorsú 20. századi író életútját.
A két kötetre tervezett gyűjtemény első kötete zömében az emigrációs lét levéldokumentumait fogja egységbe. A Naplókból és az Egy regény regényéből már körvonalazódott napról napra életforma küzdelmeit, a helyét, sokszor puszta egzisztenciáját kereső baloldali értelmiségi gondjait, publikációs lehetetlenségeit a közölt levelek további adatokkal, részletekkel, személyes információkkal gazdagítják. A családi levelek mellett különösen érdekesek a Károlyi Mihállyal, Komját Aladárral, Lengyel Józseffel, a kiadókkal vagy éppen Romain Rolland-nal és feleségével, valamint a Miroslav Krležával vagy Alfred Kurellával váltott levelek. A 344 levél mindegyikét jegyzet követi, amelyből minden szükséges ismeretet, összefüggést megkap az érdeklődő olvasó.

 
2 900 Ft
Sinkó Ervin levelezése II.   [NEM KAPHATÓ]
Sinkó Ervin levelezése II.
Sinkó Ervin ma már kevésbé kanonizált szerzőnek számít, mint pár évtizeddel ezelőtt. Nem szerepel a tankönyvekben, és a magyar szakos diákok is csak futva tett megjegyzésként hallhatják a nevét. Pedig gazdag életműve – írt verset, prózát, tanulmányt, memoárt – sokszor szenzációt jelentett a „szocialista irodalom” szürke tömbjében. A második kötetben közreadott, a második világháború végétől az író haláláig született levelekből, összehasonlítva az első kötetben közöltekkel, jelentős változások... 
3 500 Ft
Szabó Lőrinc pere   [NEM KAPHATÓ]
Szabó Lőrinc pere

A szerző a klasszikus magyar költő pályájának monográfikus bemutatása, költészetének poétikai feltárása után a fél évszázados munkássága során összegyűjtött dokumentumok, írásos és szóbeli emlékezések alapján elkészítette Szabó Lőrinc életrajzi megnyilvánulásainak szembesítését korával és az utókor ítéletével. Az életrajz neuralgikus pontjait veszi számba: A Vezér című vers történetét és utóéletét, az újságíró németországi riportjait és előadói útjait, katonaságának viszontagságait, véleményeit a zsidóság szerepvállalásáról, valamint aktív mentőként való szereplését a vészkorszak idején; barátságai alakulását: létrejöttét, megszakadását, újraszövődését és megint másoknak létrejöttét. Munkájáról a szerző a következőképp nyilatkozott: „Az évtizedek során állítottam össze ezt a dokumentumkönyvet, egy ember ellentmondásos megnyilvánulásainak felmutatását a harmincas évek közepétől-végétől a negyvenes évek végéig. Adhattam volna címül: Egy Szabó Lőrinc nevű ember életrajza a nácizmus és a bolsevizmus korszakában. Ahogy a németek feldolgozzák Heidegger filozófiája és Gottfried Benn költészete mellett személyes életrajzát is, úgy készítettem el Szabó Lőrinc megnyilvánulásainak dokumentációját. A szakma érdeklődése, kollegáim biztatása kísérte munkámat. Úgy vélem, mostanra elérkeztünk ahhoz a történelmi távlathoz, amelyben megszólaltathatóvá válnak a valaha kimondott vagy leírt szövegek, ugyanakkor mindezek még nem csak valami régmúltat idéző történészi leírásként jelenhetnek meg, hanem a mai olvasó érdeklődésére, figyelmére is igényt tarthatnak. Teljességre törekedtem, és magyarázatok helyett a szövegeket engedem beszélni. A pro és kontra megnyilvánulásokat ítélje meg maga az olvasó. A magam munkájának az összegyűjtést és a körülvevő konkrét események leírását tartottam.”

 

A könyv középpontjában Szabó Lőrinc előkerült 1945-ös igazolási eljárásainak jegyzőkönyvei állanak: ez adja a könyv dramaturgiáját, amely vissza- és előretekintést egyként lehetővé tesz. Ugyanakkor az igazolással megszülető kompromisszum egyben a huszadik századi hazai gondolkozási és politikai tájékozódás lezáratlanságának dokumentálása.

 
3 200 Ft
Szarvas Janina   [NEM KAPHATÓ]
Szarvas Janina
A táncos tehetségnek kívánatos a szép külső, a test arányos, szoborszerű felépítése. A kilencéves felvételiző növendékek szigorú orvosi vizsgálaton estek át, ahol nemcsak jelenlegi fizikai állapotukat, de jövőbeli növekedésük, külső-belső fejlődésük lehetőségeit is figyelembe vették. Ha az arányos külsőhöz hajlékonyság és jó ritmusérzék társult, a csemete bejutott. Ha mindezek tetejében varázsos egyéniség is, akkor sztármatéria. A versengés azzal együtt szédítő. A kilencéves technikai fölkész... 
2 500 Ft
Vallatás a Lubjankán   [NEM KAPHATÓ]
Vallatás a Lubjankán
Lukács György Szovjetunióban töltött másfél évtizedének, moszkvai emigrációjának időszakáról már elég sokat tud a hazai érdeklődő. Különösen fontos azonban az utolsó időszak, Lukács 1941-es moszkvai letartóztatásának, a Lubjankán történt vallatások dokumentumainak közlése, feldolgozása. Ez az anyag nemrég került napvilágra az NKDV archívumából, s Vjacseszlav Szereda és Alekszandr Sztikalin jóvoltából Moszkvában már meg is jelent. Itt az ideje, hogy a hazai olvasók is megismerjék azokat az ira... 
2 200 Ft
Vándormadarak   [NEM KAPHATÓ]
Vándormadarak
Mi minden kerül még elő az emigrációból! Most éppen egy újabb életrajz.
A vándormadarak visszaköltöznek. Ha másként nem, hát könyvben küldik vissza az életüket. Az külön jó, ha nem szépítik meg a távolsággal, ha olyan őszintén és nyíltan tudnak vallani a múló évtizedek szépségeiről és nehézségeiről, mint egykoron a Brazíliában élő Lénárd Sándor tette, és ahogy most Argentínából Apor Klára szól hozzánk.
Egy ősi erdélyi család sarjaként, még „... 
2 200 Ft
  Visszaemlékezések az 1848–49. évi szabadságharc alatt végzett szolgálataimra

Amikor Máriássy János volt honvéd ezredes, a magyar katonai érdemjel III. osztályú vitéze a századforduló táján végleges formába öntötte visszaemlékezéseit a szabadságharc másfél esztendejéről, már egy sajátos múlt századi karrier állt mögötte. A szabadságharc után halálra ítélték, majd módosították ezt az ítéletet 18 évi vasban töltendő várfogságra, amelyet Olmützben töltött – hat évig, akkor amnesztiával szabadult. Később visszakapta katonai rangját, s mint nyugállományú császári és királyi altábornagy, báró, a főrendiház kinevezett tagja, valóságos belső titkos tanácsos, az osztrák császári Vaskorona-rend II. osztályú lovagja, az osztrák császári Lipót-rend lovagja – és hogy a karrier mégse legyen tökéletes, frissen bukott néppárti katolikus-ultramontán képviselőjelölt fejezte be visszaemlékezéseit.

Máriássy különböző katonai beosztásokban a szabadságharc szinte valamennyi frontját végigharcolta. Szolgált Klapka, Dembinszky, Vetter és Görgey alatt. Az utóbbitól mindinkább eltávolodott, majd szembe is került vele. Visszaemlékezéseit részben vitairatnak is szánta Görgey ellen, volt hadtestparancsnoka, Nagysándor József védelmében. Nem értett egyet Görgeyvel, de Világosnál ő is letette a fegyvert, és szemben Nagysándorral, ő soha nem tartotta Görgeyt árulónak. Elfogultságai ellenére a visszaemlékezés a szabadságharc egyik leghatásosabb és legszemélyesebb forrása. Sokkal több, mint eseménytörténet: szuggesztív, sodró erejű vitairat és izgalmas olvasmány is.

 
1 100 Ft
Visszatekintés 1–3.   [NEM KAPHATÓ]
Visszatekintés 1–3.

Kodály Zoltán zenére nevelő, tudományos és publicisztikai írásainak első két kötete, 1964-es évszámmal, 1965-ben látott napvilágot; e két kötet kéziratát még ő maga hagyta jóvá, szövegét, adott esetben, fi nomította. Negyedszázados új kutatások eredményeként 1989-ben, tizenkét esztendővel a szerző halála után jelent meg az előbbiek mondandóját teljesebbé tévő harmadik kötet. Ma már könyvészeti ritkaság mindhárom. Együttes új kiadásukra csak a 2007-es ünnepi Kodály-év adott alkalmat. Arra is, hogy a gyűjtemény az előbbieknél is gazdagabb legyen: hogy a záró kötetben helyet kapjanak a legújabban feltárt írások, beszédek, hiteles nyilatkozatok.

 

Hosszú megszakítás után befejezve a Visszatekintés minden korábbinál teljesebb kéziratának összeállítását: tisztelettel hajtok fejet a nagyszabású prózai életmű megálmodója, Kodály Zoltán előtt. Egy olyan korban, melyben egyre fenyegetőbb a veszély, hogy felbomlik ember és kultúra sok ezer esztendős egysége: az ő prózai gondolatainak gyűjteménye hatalmas történelmi dokumentumként jelenik meg az értő olvasó előtt. Első diagnózisa egy világméretű, pusztító járványnak, melynek, ha létezhet ellenszere, terápiai javaslatként ugyancsak e hármas könyvben található.

 

Bizonyos, hogy ha az emberiség és kultúrája túléli súlyos válságát: tudva vagy öntudatlanul visszatér Kodály igéihez. Akkor mutatkozik majd meg, hogy e visszatekintés valójában nagytávlatú előretekintés.

 

Bónis Ferenc

 

 

Mi lehetett a hajtóerő, amely minden akadály ellenére máig egyenes úton hol röpítette, hol vonszolta ennek az életnek szekerét? Egy reménytelen, viszonzatlan, viszonozhatatlan szerelem. A néphez, melynek ezeréves látható története és talán még jobban nyelvében, dalában élő több ezeréves láthatatlan élete ellenállhatatlanul vonz magához, vérségi kötelék nélkül is.

 

Félben maradt nép, teljesületlen nagy ígéretek hordozója. Ilyen nép lantosa csakhamar ráeszmél, hogy időnkint le kell tennie a lantot, és „pueros elementa docere”, ha megértésre vár. Így voltam én is: fél kézzel lantos, másikkal néptanító, kubikos, téglahordó, pallér, orvos...

 

Tanulni külföldön kellett. 1914-ig minden nyarat külföldön töltöttem. Azután 13 évig egyet sem. Mikor újra kezdtem kijárni, a határon mindig megjelent előttem egy mezítlábas, rongyos gyermeksereg, egyik-másik hajdani galántai iskolatársam arcvonásaival. Kórusban kiáltották: „Ne hagyj itt bennünket!” Ezek hoztak vissza mindannyiszor, hiába csábított művelt országok könnyebb, nyugalmasabb, szebb élete. Ezek tartották bennem a hitet, hogy mindenek ellenére itthon is lehet és kell ilyen életet teremteni.

 

„Miről apám nagy búsan szólt,

Hogy itt hajdan szebb élet volt…”

 

Mindig táplált a remény, hogy itt valaha szebb élet lesz, sőt szebb élet, mint volt.

 

Rajtunk áll.

Kodály Zoltán

 

 

Kodály Zoltán tanulmányai, cikkei, nyilatkozatai, továbbá a zeneszerzővel készült interjúk új kiadásához az alkalmat a szerző születésének 125. évfordulója adta. A kötetek megjelentetése viszont az évfordulótól függetlenül is jó ideje aktuális volt, hiszen azok, különösen az első és a második kötet, gyakorlatilag (még az antikvár kereskedelmet figyelembe véve is) beszerezhetetlenek voltak. A helyzet visszássága, különösen ha Kodály írásainak a zenei nevelés szempontjából való fontosságára gondolunk, legalábbis szembetűnő volt. Ezért tekinthető örvendetesnek, hogy az évforduló lehetőséget teremtett a művek hozzáférhetővé tételére. Még ha ez lényegében reprint kiadás formájában történt is. A lényegében kitétel ez esetben némi magyarázatot kíván. Ugyanis a három kötetnek nem egyszerűen hasonmás kiadásáról van szó. Ez a meghatározás igazában csak az első kötetre érvényes. A második kötetből az új kiadás elhagyta Kodály Zoltán írásainak jegyzékét, a névmutatót és a betűrendes tartalommutatót. Ezek ugyanis átkerültek a harmadik kötetbe. Azonban nem változatlan formában, mivel a harmadik kötet, s ez az új kiadás külön is értékelhető nóvuma, kiegészült azokkal az írásokkal, nyilatkozatokkal és interjúkkal, amelyek a harmadik kötet megjelenése óta kerültek elő hazai és nem utolsósorban külföldi, német és svájci forrásokból. Ezeknek a dokumentumoknak az adatai bekerültek Kodály Zoltán írásainak jegyzékébe, a bennük előforduló nevek a névmutatóba, címeik pedig a betűrendes tartalommutatóba. Ez persze csak e részek új szedésével történhetett meg, ami egyben alkalmat nyújtott arra is, hogy kijavítsuk a szóban forgó fejezetekben korábbról bennmaradt hibákat. Vagyis az új kiadással a Kodály iránt érdeklődő olvasó az előzőeknél teljesebb, praktikusabb és egyben hibátlanabb köteteket vehet kézbe. Ha más nem, pusztán e tény is igazolhatná a mostani editio megszületését, amely hihetőleg ismét felhívja majd a figyelmet Kodály írásainak elméleti és zenetörténeti jelentőségére.

 
9 500 Ft
Weszprémi István levelezése   [NEM KAPHATÓ]
Weszprémi István levelezése
Weszprémi István (1723–1799), a magyarországi orvostörténet-írás atyja, évtizedes debreceni tanulmányokat követően 1752-től öt évig európai egyetemeken (Zürich, Utrecht, Oxford, Cambridge, London) tanult. Hazatérte után Debrecen város orvosának választotta. Sikeres és a bécsi udvar által támogatott orvosi, népfelvilágosítói tevékenysége jutalmául Mária Terézia királynőtől díszes aranyérmet kapott. A század közepe után intenzív történeti adatgyűjtést folytatott, melynek eredményeként megjelent... 
3 800 Ft
Zsákpapírok   [NEM KAPHATÓ]
Zsákpapírok
Mi rejlik vajon e furcsa, prózai cím mögött? Mit írt Gosztonyi János zsákpapírokra? Regényt, memoárt, naplót, netán abszurd történetet? Igen, mindezt együtt: egy 20. századi ember életútját kamaszkorától a nyugdíjig, illetve 1939-től a nyolcvanas évekig. 1945 előtt a lágerek poklát láttatja, a küzdelmet az életben maradásért. Aztán a háború után az álságok, hazugságok légkörét ábrázolja, amikor már nem az életért, de a létért kellett megalkudni. A két időszak eseményei párhuzamosan követik eg... 
2 700 Ft
„Magyarország, Veled az Isten!"

„Csak az marad meg, amit feljegyzünk – a kimondott szavakat, sőt a megtörtént dolgokat [is] elfújja a szél – feledésre vannak ítélve, és el is felejtődnek. Hogy ez a hallatlanul gazdag, szomorú időszak mit jelent és mit jelentett Magyarországnak, az maga a legkisebb részleteiben is nagyon fontos kell, hogy legyen.” Világos után négy hónappal írta ezt Brunszvik Teréz, aki hamar rádöbbent, hogy milyen nem mindennapi idők köszöntöttek a vén Európára, s benne szeretett hazájára, Magyarországra.

Ő nem hallathatta szavát sem országos, sem kisebb léptékű ügyekben. Nem volt ott az országgyűlés ülésein, sem a csatatéren, sem pedig feleségként 'a nagyok' mellett. A 73 éves grófnő mégis talált módot arra, hogy ne maradjon csupán szemlélője 1848/49-nek. „Írni, írni az utódok számára, én más egyebet nem tehetek” – mondja, s ez a felismerés őt arra ösztönzi, hogy megörökítse az eliramló napok emlékezetes mozzanatait.

Kilencven százalékban kiadatlanul maradt naplója egy világlátott, sokat olvasott, mélyen istenhívő és a hazáját forrón szerető nagyasszonynak a szemüvegén keresztül láttatja történelmünk eme sorsdöntő időszakát és annak szereplőit. Brunszvik Teréz egy rendkívüli kor rendkívüli gyermeke volt: Közép-Európa legelső óvodájának alapítója, a kisdedóvás- és nevelés ügyének Apostola, aki a reformkori eredményekhez „egy cseppecskével” maga is hozzájárult. És neki a forradalommal és szabadságharccal kapcsolatban is van sok eredeti meglátása és mának szóló mondandója!

Az 1848/49. évi feljegyzések külön kötetben történő megjelentetése most, a 150. jubileum idején igazságszolgáltatás Brunszvik Teréznek, „a Haza Leányának”, akit az utókor erről az oldaláról eleddig nemigen ismert. „Az írás által a jövő nem­zedékeivel beszélgetünk” – mondogatta, miközben a sorait (bevallottan nekünk is) rótta. Hagyjuk, hogy e sajátos párbeszéd közte és köztünk végre elkezdődhessék!

 
1 100 Ft

prev
12
next

Sorrend: