Filter
Serial
Author
Editor
Title
Subtitle
Publisher
Sort
Recenzió

Political science

Main category >Political science

Sort by:

prev
12
next

Szabadságot mindenben és mindenkinek
 
2 200 Ft
Out of stock
A centralisták   [NEM KAPHATÓ]
A centralisták

A monográfia elsőként ad átfogó történeti és eszmetörténeti elemzést a XIX.

Század kiemelkedően jelentős, Eötvös József és Szalay László körül kialakult

eszmei csoportosulásról, mely a korabeli magyar társadalomnak és kultúrának a fejlett nyugati államok mintájára történő polgári megújulását tűzte célul maga elé.

 
1 300 Ft
A görögökről   [NEM KAPHATÓ]
A görögökről
 
2 300 Ft
Adolf Fischhof és a Habsburg Moarchia

Történelmi tény, hogy az 1848-as bécsi forradalmat egy fiatal orvos, Adolf Fischhof (1816–1893) ʼmegszólalásaʼ indította el; életéről, további tevékenységéről azonban szinte semmit sem tud a közvélemény, annak ellenére, hogy újszerű politikai kezdeményezései a 19. századi osztrák történelem egyedülálló alakjává tették. Az egykori ʼmárciusi nap hősénekʼ életével és küzdelmeivel ismertet meg Fenyő István könyve – egy tipikus közép-európai személyiség életútját megidézve. A szerző először röviden összefoglalja az életrajz legfontosabb részleteit, kiemelve Fischhof magyar származását, aki a magyar reformkor szellemiségét vitte magával az osztrák fővárosba; majd politikai pályájának alakulását értékeli. Bemutatja tevékenységét a bécsi Közcsendi Bizottmány elnökeként, majd a Reichstag képviselőjeként. Ismerteti egykor nevezetes, ma már alig ismert röpiratait, elsősorban nemzetiségpolitikai és a Habsburg Monarchiát alkotmányos-parlamentáris állammá korszerűsíteni akaró elveit. Mindezek alapján egy nemzetek, nemzeti kultúrák között hidat verő értelmiségi portréja bontakozik ki, aki élhető otthont álmodott Közép-Európában; aki éppúgy volt magyar mint osztrák, kultúrájában éppúgy volt nemzeti mint világpolgár, a Talmud és a legújabb nyugat-európai alkotmányok tudósa. A kötet Függelékében Fischhof négy jelentős röpirata olvasható, mintegy illusztrálva élet- és pályarajzát, az általános leszerelés, az Európa-parlament létrehozása és a nemzetiségi együttműködés érdekében kifejtett úttörő szerepét. Adolf Fischhof élete ʼpéldaéletʼ volt: a polgári öntudat kifejlődésének tanúsága a Habsburg Monarchia adta keretek között. Egy egységes Európát óhajtó ʼnaivʼ elképzelés első megfogalmazójaként – amely elképzelés a jelen változásait figyelembe véve ma már (talán) nem tekinthető utópiának.

 
1 600 Ft
Békés átmenet   [NEM KAPHATÓ]
Békés átmenet
A szerző keretbe foglalja és közreadja azokat a beszélgetéseket, amelyek a Demokratikus Átalakulásért Intézet Elbeszélt történelem programjának részeként keletkeztek. A résztvevők (pl. Boross Péter, Györgyi Kálmán, Laky Mihály, Martonyi János, Szabad György és sokan mások) valamennyien az 1985–1994 közötti magyarországi átalakulások meghatározó szereplői voltak. A mű időrendben foglalja össze az egyes korszakok legfontosabb eseményeit. A pártállam meggyengülése, az átalakulás kezdeteinek tört... 
2 600 Ft
Eötvös József uralkodó eszméi
A kötet Eötvös József (1813–1871) A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra című, 1851 és 1854 között egyidejűleg magyarul és németül megjelent művének sokrétű feldolgozását: filológiai, kontextuális és kritikai olvasatát nyújtja. A filológia szintjén a mű azt a hipotézist védelmezi, hogy az Uralkodó eszmék első kötete nem a Világos utáni csalódottság és kiábrándultság szellemi terméke, hanem a törékeny és veszélyeztetett, de még fennálló 1848-as európai alkotmányosság védelmé... 
2 900 Ft
Hatalom és hóhérbárd   [NEM KAPHATÓ]
Hatalom és hóhérbárd
 
3 200 Ft
Kárpátalja   [NEM KAPHATÓ]
Kárpátalja
Budapest, Prága, Pozsony felől Kárpátalja; Moszkva, Kijev, Lemberg felől Kárpátontúl. A könyv, amelyet kezében tart az olvasó, magyar és ukrán szakemberek együttes munkájával készült kollektív monográfia, amely egyszerre jelenik meg magyar nyelven Magyarországon és ukránul Ukrajnában, hogy ugyanaz az ismeretanyag hozzáférhetővé váljon mind a magyar, mind pedig az ukrán olvasó számára. Bízunk benne, hogy a továbblépésnek ez egy új, a nemzeti perspektívákon túlmutató, a régió valódi historikumá... 
4 500 Ft
Készenlét   [NEM KAPHATÓ]
Készenlét
 
2 700 Ft
Per Passivam Resistentiam   [NEM KAPHATÓ]
Per Passivam Resistentiam
 
980 Ft
Proletárforradalom után   [NEM KAPHATÓ]
Proletárforradalom után
Az emigráció útjait járó Lukács György internált volt. Ha módjában áll, tartós lakhelyül Ausztriát vagy Németországot választja, ám mindkét helyszínről menekülnie kellett. 1930-ban a kommunista mozgalom szervezeti központjába, a Komintern működési helyére, Moszkvába megy. A fasizmus elől Moszkvába menekülő Lukács Moszkvában maradt. S valóban: kominternált lett. 
2 500 Ft
Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2012 végén tudományos konferenciát szervezett a magyar parlamentarizmus történetéről. A kötet az ott elhangzott előadások bővített és szerkesztett szövegét adja közre.
Arra törekedtünk – írják a szerkesztők –, hogy a kötetben szereplő tanulmányok betekintést nyújtsanak a téma kutatásának újabb magyarországi eredményeibe, a parla... 
3 900 Ft
Szigorúan ellenőrzött emlékezet
 
2 500 Ft

prev
12
next

Sort by: