Filter
Serial
Author
Editor
Title
Subtitle
Language
Publisher

Journalism

Main category >Journalism

Sort by:

-25%
1956 – Bibó István munkái 4.
Bibó Istvánnak 1956-tal kapcsolatos szövegeiben érzékelhető legközvetlenebbül az, amit Göncz Árpád így fejezett ki a Bibó-Emlékkönyvben: Élet és szó egy anyagból. Ezért levelek, feljegyzések, nyilatkozatok, tárgyalási háttéranyagok, tehát az élet, a tevékenység és a történet dokumentumai is helyet kaptak e kötetben. Így a kidolgozott, befejezett művek itt kisebbségben vannak az egyéb írásokkal szemben, amelyek amellett, hogy mégiscsak művek, és saját üzenetükkel is hatnak, a szavakban megform... 
3 200 Ft
Discount: 2 400 Ft
-25%
A 19. századi modern magyar románc
Nyilasy Balázs könyvében a 19. századi magyar irodalom második felének jelentős verses és prózai elbeszéléseiről gondolkozik. Legrészletesebben Arany János, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán műveit elemzi, de a vizsgálódások során a félszázad s a századforduló jelentősebb szövegei rendre megvilágítást nyernek Kemény Zsigmondtól, Gyulai Páltól egészen Lesznai Annáig, Kaffka Margitig. Az irodalomtörténész a sajátságokat kirajzoló valóságteremtő attitűdöket, poétikai, narratológiai eljárásokat feltáró ... 
2 900 Ft
Discount: 2 175 Ft
-25%
A betű szolgálatában
Molnár József életének majd a fele a Látóhatár és az Új Látóhatár (1950) négy évtizedének, a müncheni nyomdának (1961) s az Auróra könyvsorozatnak (1963) mozgalmas története. Gombos Gyula, az idősebb sors- és pályatárs az emigráció szellemi elitjének legnagyobb mecénását látja a nyomdász, kiadó, szerkesztő és szervező Molnárban. Eddig a legalaposabb Molnár-életrajzot mégis őmaga írta meg a Nyugati magyar esszéírók antológiájának végén (Bern, 1986). Már ott közölt egy részletet Misztótfalusi-m... 
2 600 Ft
Discount: 1 950 Ft
-25%
A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak
Ács Tibor nyugállományú ezredes, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyetemi magántanára, öt évtizede kiapadhatatlan alkotókészséggel munkálkodik a hadtudomány területén. A Petőfi Katonai Akadémiát és az ELTE történelemkönyvtár szakát végezte el. 1950 novemberétől 1991 májusáig szolgált a hadseregben. Tiszti pályáját az első lokátoros alakulatánál kezdte, részt vett a honi légvédelem rádiótechnikai fegyvernemének létrehozásában, majd pályamódosítással ... 
2 600 Ft
Discount: 1 950 Ft
a multat be kell vallani   [NEM KAPHATÓ]
a multat be kell vallani
A tizenhat művelődéstörténeti tanulmányt tartalmazó kötet az alcímnek megfelelően a „baloldali”, ill. „nemzeti” fogalmak látszólagos ellentmondásával foglalkozik. A főleg a XX. század első feléről szóló tanulmányok azt bizonyítják, hogy – mint a címként idézett József Attila-részlet szerzőjének életművében is – a népies, ill. szocialista világkép nem gyengíti, hanem erősíti egymást, s ideje elismerni mindkét irányzat értékteremtő mivoltát. A szerző előszavában József Attilára hivatkozva elemz... 
2 700 Ft
-25%
A Nyugat árnyékában
György Oszkár életútja, irodalmi pályája mindmáig feltáratlan volt az irodalomtörténet és az olvasóközönség számára. Annak ellenére, hogy 1901 és 1906 között a budapesti bölcsészkaron Babits Mihállyal, Kosztolányi Dezsővel, Juhász Gyulával és Oláh Gáborral együtt indult el a költővé válás útján; György Oszkár később az irodalmi élet perifériájára szorult. Bár a Nyugat első nemzedékének lírikusaiéval egy időben jelentek meg szárnypróbálgatásai, irodalmi pályája az élvonal helyett mindvégig a N... 
2 200 Ft
Discount: 1 650 Ft
-25%
  A szavak sokféleségétől a Szó egységéig – Irodalomtörténeti füzetek 170.
A katolikus irodalom fogalma nem ismeretlen a 20. századdal foglalkozó magyar irodalomtörténet-írás számára. A korábbi évtizedekben általában a konzervatív irodalom egyik jól körülhatárolható csoportját, a papköltők műveit értették rajta. Szénási Zoltán könyvében arra tesz kísérletet, hogy a katolikus irodalom mibenlétét újragondolja. Mint előzménnyel és elrugaszkodási ponttal számot vet a századforduló politikai katolicizmusából kinövő katolikus irodalommal s a magyar irodalmi kánon peremter... 
2 600 Ft
Discount: 1 950 Ft
-25%
  Az államhatalmak elválasztása – Bibó István munkái 1.
Bibó István most lenne 100 éves. Életműveihez azonban nem könnyű hozzáférni. Ez indokolja írásainak újbóli kiadását. Tematikusan szerkesztett – 12 kötetből álló – centenáriumi sorozatunk első kötete a jogtudós pályakezdésétől akadémikussá válásáig tartó időszakának tanulmányait közli. 
2 700 Ft
Discount: 2 025 Ft
-25%
Az értelem bátorsága
„Páratlan tudományos seregszemle ez a könyv. Félszáz kutató tette le tanulmányait, esszéit, visszaemlékezéseit a történettudomány asztalára Perjés Géza Emlékkönyvében. Fiatalok, idősek és középkorúak, különböző felfogású, szemléletű, eltérő érdeklődésű, meggyőződésű három nemzedék. Magyarok és külföldiek. Feledve régi vitákat és új határokat, a magyar történetírás tradicionális megosztottságait, közös kötetben adják közre írásaikat. Szerves egységgé szövődik össze ily módon, ami a magyar tört... 
4 500 Ft
Discount: 3 375 Ft
-25%
  Célunk tökéletesedésünk – Irodalomtörténeti füzetek 172.
A kötet Dávid Gábor Csaba több mint harminc éven át folytatott Wesselényi-kutatásainak eredményeit tartalmazza. Vizsgálódásainak középpontjában Wesselényi Miklós Balitéletekről című röpirata áll: bemutatja a mű keletkezési körülményeit, szerkezeti és formai sajátosságainak előképeit, foglalkozik a szerző eszmerendszerének gondolati előfutáraival, Wesselényivel, a nemzetnevelővel és a szépíróval, valamint az árvízi hajós vallásosságával, továbbá az Oszmán Birodalomról kifejtett nézeteivel. Iga... 
2 600 Ft
Discount: 1 950 Ft
-25%
  Deutsche presse aus Ungarn in der ersten halfte des 19. jahrhuderts – Deutschsprachige Texte aus Ungarn 6.
Sorozatunk első három kötetében német nyelvű verseket, drámákat és prózai írásokat tettünk közzé, melyek mind 1800 körül és túlnyomórészt Pest-Buda térségében keletkeztek. A jelen kötet az egész 19. századot felöleli, a keletkezési hely pedig a nyugat-magyarországi Sopron környéke. Sopron a magyar- és a németnyelvűség határvidékén fekszik, és németes karakterét – a későbbi fővárossal ellentétben – az egész század folyamán megőrizte. A magyarországi német irodalom tulajdonképpeni virágkora az ... 
4 300 Ft
Discount: 3 225 Ft
-25%
  Deutschsprachige Literatur und Kultur im Raum Ödenburg/Sopron (1790–1900) – Deutschsprachige Texte aus Ungarn 4.
Sorozatunk első három kötetében német nyelvű verseket, drámákat és prózai írásokat tettünk közzé, melyek mind 1800 körül és túlnyomórészt Pest-Buda térségében keletkeztek. A jelen kötet az egész 19. századot felöleli, a keletkezési hely pedig a nyugat-magyarországi Sopron környéke. Sopron a magyar- és a németnyelvűség határvidékén fekszik, és németes karakterét – a későbbi fővárossal ellentétben – az egész század folyamán megőrizte. A magyarországi német irodalom tulajdonképpeni virágkora az ... 
4 300 Ft
Discount: 3 225 Ft
-25%
  Die Täuschende Copie von dem Gewirre des Lebens – Deutschsprachige Texte aus Ungarn 2.
A kötet drámái a kétszáz évvel ezelőtti német nyelvű Pest-Budára kalauzolják el a mai olvasót, műfaji, formai és tematikus keresztmetszetet kínálva mindabból, ami e rohamosan fejlődő városi világ drámairodalmára és színházi életére 1800 körül jellemző volt. Az Erdélyből Pozsonyba települt Simon Peter Weber Hunyadi Lászlóról írt tragédiát, a prágai születésű pesti német színész, Franz Xavier Girzik pedig Szent Istvánról. A pesti Johann Jung izgalmas komédiával, Joseph von Korompay pedig helyen... 
4 300 Ft
Discount: 3 225 Ft
-25%
És téged is láttalak, és téged is elmeséllek
Miként könyve címével is elárulja, Gosztonyi János folytatja azt a portréfüzért, amelyet legutóbbi könyvében kezdett el. Valószínűleg nem sok olyan ember van ma a magyar kulturális, különösen a színházi életben, akit Gosztonyi János ne ismerne személyesen. Könyvére, mely egymásba fűzött sztorik láncából felépülő végtelen pletyka mai és közelmúltbéli színházi és médiaszemélyiségeinkről, íróinkról, kultúrpolitikusainkról, nyugodtan rásüthetjük a voltaire-iánus jelzőt, amennyiben a szerző igencs... 
2 700 Ft
Discount: 2 025 Ft
  Fejezetek a közgyűjtemények és a könyvkiadás történetéből.  Tanulmányok
Az első tanulmány egy hosszabb lélegzetű olvasmány, az egész hazai közgyűjteményi rendszer történetének vázlata. A visszatekintés célja a közgyűjtemények, valamint a tudományos és közműveltséget terjesztő intézmények sajátos fejlődéstörténetének bemutatása. Az 1867-es kiegyezés nem csak a politikában, de a művelődéstörténet területén is jelentős változást hoz: egyesületek, társulatok (Franklin-Társulat, Természettudományi Társulat, Történelmi Társulat), a Magyar Tudományos Akadémia bizottsága... 
2 200 Ft
-25%
Goncsarov hármaskönyve
A diszkurzív megközelítés homlokterében az irodalmi jelenség áll, különös tekintettel az emberi szómű a megnyilatkozás, a dialógus, a név, a jel-, a trópus- és történetképzés poiésziszének vizsgálatára. A prózanyelvi és versnyelvi alkotás diszkurzív vetületében a szó megjelenésmódjait eseményként taglalhatjuk, mely a cselekvés világában fogan meg és a szövegben, azaz a kulturális emlékezet közegében teljesedik ki, ahol ez a saját jövője felé kizökkent tapasztalati világ minden elemében saját ... 
2 800 Ft
Discount: 2 100 Ft
-25%
Klebelrsberg felsőoktatási politikája
E munka a 20. század kiemelkedő művelődéspolitikusának, Klebelsberg Kunónak felsőoktatási politikáját mutatja be. A magyar felsőoktatás első világháború utáni helyzetének ismertetése után vázolja a vallás- és közoktatásügyi miniszter programjának fő vonásait: a vidéki egyetemek fejlesztését és az értelmiségi elit képzésének fontosságát. Kiemeli Klebelsberg jelentős alkotásait: a debreceni és a szegedi egyetem kiépítését, valamint a külföldi magyar intézetek, a Collegium Hungaricumok létrehozá... 
1 800 Ft
Discount: 1 350 Ft
-25%
Kodály Zoltán és szülővárosa, Kecskemét
Hírös város az Alfődön Kecskemét… – írta Petőfi. Pedig mennyivel híresebb azóta, hogy megszületett benne a huszadik századi magyar és az egyetemes zenetörténet egyik legnagyobb alakja, Kodály Zoltán, aki mint meg is vallotta mindig is kecskemétinek érezte magát. A jelen kötet, mely alapos gyűjtőmunka nyomán jött létre, és a tavalyi Kodály-emlékév alkalmából látott napvilágot, Kodály és szülővárosa kapcsolatát mutatja be zenei eseményekről, találkozókról, személyes együttlétekről készült dokum... 
2 700 Ft
Discount: 2 025 Ft
-25%
Kulturális átöltözés
András Edit művészettörténész és műkritikus az MTA Művészettörténeti Kutatóintézete tudományos főmunkatársa. Számos kortárs művészeti tanulmányt, kritikát publikált magyar és külföldi szakfolyóiratokban, katalógusokban és tanulmánykötetekben. A posztszocialista régió kortárs művészetével és elméletével foglalkozó, az átmenetre fókuszáló írásait több nyelvre lefordították. 2001-ben jelent meg Kötéltánc. Tanulmányok az ezredvég amerikai művészetéről című tanulmánykötete az Új Művészet Kiadónál.... 
3 800 Ft
Discount: 2 850 Ft
-25%
Literatur und Kultur im Königreich Ungarn um 1800
A 18–19. század fordulóján Magyarországon gazdag német nyelvi írásbeliség virágzott. Ennek a kornak az irodalmi termését mutatja be a Deutschsprachige Texte aus Ungarn című sorozat: a közzétett német szövegek a hungarológia, de a német irodalomtörténet számára is nagyrészt ismeretlenek, jóllehet a korabeli Pest-Buda-i pezsgő kulturális élet jelentős szerepet játszott a modern magyar irodalom megteremtésében és természetesen a Kárpát-medence német regionális kultúrájának kialakulásában is. Jel... 
4 300 Ft
Discount: 3 225 Ft
-25%
  Magistrae Discipuli – A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R egyesület füzetei 2.
Madas Edit a Fragmenta codicum Kutatócsoport munkatársaként, majd a Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Széchényi Könyvtár Res libraria Hungariae Kutatócsoportjának vezetőjeként a kodikológia, a paleográfia, a középkori latin és magyar filológia, a klasszikus hagyomány, a liturgia, a hagiográfia, a könyv- és könyvtártörténet, valamint a magyar nyelv- és irodalomtörténet kutatásának nemzetközileg is elismert képviselője. Kutatói tevékenységével párhuzamosan három évtizede vesz részt az e... 
2 800 Ft
Discount: 2 100 Ft
-25%
Magyar irodalom olasz irodalom
Szauder József (1917–1975) akadémikus, az MTA Irodalomtudományi Intézetének egyik alapítója, a szegedi egyetem egykori professzora, nemcsak a 18. és 19. századi magyar irodalomtörténet-írás meghatározó alakja, hanem egyúttal az olasz irodalom és a magyar-olasz irodalmi kapcsolatok egyik legkiválóbb kutatója, kiváló italianista is volt. 1940-től az Eötvös Kollégium olasz tanáraként tanított, 1947–1949 között a pesti egyetem olasz tanszékét vezette, majd élete utolsó öt évében a római La Sapien... 
3 200 Ft
Discount: 2 400 Ft
-25%
Magyarország és az angolszász világ
A könyv első háromszáz oldalán Gál István 1939–1948 közötti időszakban megjelent tanulmányit, cikkeit gyűjtötték egybe a szerkesztők. Ezekben megmutatkozik a szerző személyes elhivatottsága, rokonszenve, a számára az angolszász világ által képviselt demokrácia, parlamentarizmus és szabadság irányába. Már maga a rész címe is árulkodó: Egy angolbarát magyar külpolitika esélyei. Életműve tehát széles körben számíthat nagy érdeklődésre. A történelem mellett az irodalom és elsősorban az angolszász... 
3 900 Ft
Discount: 2 925 Ft
-25%
Marx és a modernitás   [NEM KAPHATÓ]
Marx és a modernitás

Heller Ágnes a következőket mondja a könyvről: „Az általános »emberi sorsra« vonatkozó gondolataim indítottak arra, hogy a szükségletekkel foglalkozzam, a szükségletek elmélete azonban egyszersmind a társadalomkritika eszközéül is szolgált. A szükségletek témakörében született legismertebb írásomban, a Marx szükségletelmélete című kis könyvben is ez a kettős érdeklődés nyilvánul meg. Jóllehet a könyv nem tartalmazza teljes szükségletelméletemet, a Marx-értelmezés eszköz volt arra, hogy kidolgozzam és tisztázzam azt. A könyv, szándékaim szerint, egyszersmind politikai állásfoglalás is volt az akkori »létező szocializmussal« szemben – egyfajta újbaloldali radikalizmusból kiindulva. Elméletem azóta néhány ponton módosult, (…) filozófiai álláspontom lassan, de biztosan távolodott még egy erősen módosított marxista látásmódtól is afelé, amit manapság »posztmodernnek« nevezhetnénk. Meglehetősen közös törekvés volt ez nemzedékem teoretikusai és filozófusai körében, ám e változáson mindenki a maga módján ment keresztül.”

 
1 800 Ft
Discount: 1 350 Ft
-25%
Megtalálható-e a múlt?

Gyáni Gábor történész 1950. július 14-én született Hódmezővásárhelyen. Egyetemi tanulmányait 1968–1974 között Debrecenben végezte. Első munkahelye Budapest Főváros Levéltára volt (1974–1982), 1982 óta a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében dolgozik, ahol jelenleg tudományos tanácsadó. Az ELTE egyetemi tanára. 2010-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. Szűkebben vett szakterülete a 1920. századi város- és társadalomtörténet, valamint a történetírás elmélete és metodológiája. Alapítója és aktív szerkesztője a BUKSZ-nak, a hazai társadalomtudomány egyik meghatározó folyóiratának. 1990 óta folyamatosan tanít az ELTE Bölcsészettudományi Karán (1994 óta az ELTE Szociológia Intézetében), 1990 és 1996 között a debreceni egyetemen, a pécsi egyetem Modernkori Irodalom Doktori Iskolájában, az utóbbi években pedig a Közép Európai Egyetemen is. A Hajnal István Kör alapító tagja, az elmúlt években a Kör elnöke.

 
5 500 Ft
Discount: 4 125 Ft
-25%
Metszetek
Két évtized munkájába nyújt betekintést a debreceni történész, amikor közreadja különféle szaklapokban megjelent tanulmányainak válogatott kötetét. Írásainak középpontjában a két világháború közötti magyar politikai gondolkodás alakulása, az 1956-os forradalom társadalmi kérdései, illetve a szocialista rendszerbeli magyar társadalom belső struktúrája állnak. Az Arcok és eszmék című első részben olvasható írások rövid, de árnyalt elemzések tükrében ismertetik Bibó István, Csécsy Imre, Jászi Os... 
3 500 Ft
Discount: 2 625 Ft
-25%
Mindenki együtt érzett a magyar néppel
Norvégia 1956-ban együttérzéssel és rokonszenvvel fogadta a magyarországi eseményeket. Gyógyszerrel és élelemmel segítette a harcban álló országot, később pedig 1500 menekültet fogadott be. A könyv 24 Norvégiában élő vagy élt honfitársunkat mutatja be, akik 1956/57-ben hagyták el az országot. Van köztük költő-műfordító, polgármester, orvos, operatőr, a legendás oslói Club7 vezetője. A velük készült interjúk az elmúlt 13 év alatt jelentek meg az egyesület MBK Híradó című lapjában. A könyv máso... 
2 500 Ft
Discount: 1 875 Ft
-25%
Öltöztessük fel az országot
 
3 500 Ft
Discount: 2 625 Ft
-25%
Párbeszéd az idővel
A szerző nyolcvanadik születésnapjára készült, ám sajnos posztumusz lát napvilágot az a vaskos kötet, amely egész irodalomtörténészi pályafutása anyagát reprezentálja egy tematikusan összeállított, érdeklődési köreit, tudósi és emberi karakterét kirajzoló tanulmánykötet formájában. A huszadik századi magyar modernség problémáit, hagyomány és modernség viszonyát, párbeszédét kutatják írásai. Egy-egy művet vagy életművet állít középpontba, ám híven ars poeticájához, arra törekedve, hogy kirajzo... 
3 900 Ft
Discount: 2 925 Ft
-25%
  Szabadság és politikai közösség – Eszmetörténeti könyvtár 15.
Kossuth Lajos hosszú élete és fordulatokban gazdag politikai pályája során változatos helyzetekben és szerepekben próbálta ki magát. Közéleti-politikai tevékenysége, már életében formálódó kultusza ismert a hazai közönség előtt. A kötetben a szerző a politikai gondolkodó életművét vizsgálja. Kossuthot ugyanis a politika nemcsak mint gyakorlati tudomány érdekelte, hanem annak elméleti kérdéseire, általánosítható összefüggéseire is nagy figyelmet fordított.... 
2 900 Ft
Discount: 2 175 Ft
 

prev
next

Sort by: